สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์,กองบรรณาธิการ,บทบรรณาธิการ,สารบัญ วารสารศึกษาศาสตร์
2 การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา กฤษฎา กัลปดี 1, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 2, บรรจบ บุญจันทร์ 3
3 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านการพัฒนาตนเองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เกษมศักดิ์ ปราบณรงค์1, ชวลิต ชูกำาแพง2
4 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสำาหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขวัญใจ แก้วแสง1, พระครูสุธีจริยวัฒน์2, ไพศาล สุวรรณน้อย3
5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 คมคาย ไพฑูรย์1, น้ำาผึ้ง อินทะเนตร2, เกียรติสุดา ศรีสุข3
6 กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ิณณวัตร ปะโคทัง1
7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการกระจ่างค่านิยม สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จินตนา วิไลชนม์1, ประสาท เนืองเฉลิม2
8 ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน ของโรงเรียนเอกชน ในเครือมูลนิธิไทไชโย สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ชื่น สกุลปัน1, บุญช่วย ศิริเกษ2
9 การพัฒนารูปแบบการประเมินตามสภาพจริงที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บุณยาพร สารมะโน1, บุญชม ศรีสะอาด2, อมร มะลาศรี3
10 การพัฒนาโปรแกรมประเมินการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปวริศ สารมะโน1, ประวิต เอราวรรณ์2, สังคม ภูมิพันธุ์3
11 รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 พิทยา บริจาค1, รังสรรค์ สิงหเลิศ2, แดนวิชัย สายรักษา3
12 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล พิรุณ เรืองไพศาล1, ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2, อนันต์ ศรีอำาไพ3
13 แนวทางการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ภาวนา จันทรสมบัติ1, สุบัน มุขธระโกษา2, สังวาลย์ เพียยุระ3
14 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มาติกา ประชารักษ์สกุล1, ธัญญธร ศรีวิเชียร2
15 ผลการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานที่มีต่อทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนปริญญาตรี วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ฐาปนี สีเฉลียว3
16 การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ วาสนาไทย วิเศษสัตย์1, กัญรัชการย์ นิลวรรณ2, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์3
17 ผลการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณที่ส่งผลต่อความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ิสุดา บุญแฝง1, สุนีย์ เหมะประสิทธิ์2
18 การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีการจัดการ เรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ศรีสุวรรณ ศรีขันชมา1, กันยารัตน์ สอนสุภาพ2
19 รูปแบบการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเอกชน ศรุดา ชัยสุวรรณ1
20 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศิรินภา ชิ้นทอง1, ประสาท เนืองเฉลิม2
21 การเปรียบเทียบฟังก์ชันสารสนเทศของข้อสอบและแบบทดสอบ วัดความถนัดด้านตัวเลขโดยใช้ทฤษฎีการตอบข้อสอบ สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ1
22 ยุทธศาสตร์การนำานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปสู่การปฏิบัติใน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา สุระศักดิ์ ฉายขุนทด1, บรรจบ บุญจันทร์2, จตุรงค์ ธนะสีลังกูร3
23 ประสบการณ์การดำาเนินชีวิตด้วยหลักศีล 5 ของนักเรียนโรงเรียนสัมมา สิกขาศีรษะอโศก หินสร้าง เครือบุตร1, นิรนาท แสนสา2, จิระสุข สุขสวัสดิ์3
24 ระบบสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิค: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน วิชาการที่มีประสิทธิผล อธิป ศรีบรรเทา1, โกวัฒน์ เทศบุตร2, นิราศ จันทรจิตร3
25 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงเหตุผลด้านคอมพิวเตอร์ด้วยชุดฝึกการ ออกแบบแผนภาพอีอาร์ไดอะแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา ดุษฎี เทิดบารมี1
26 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th