สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2561 วารสารศึกษาศาสตร์
2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนภาษาอังกฤษของ ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ฤทธิไกร ไชยงาม1, กันยารัตน์ ไวคำ2, หทัย ไชยงาม3
3 ทักษะภาวะผู้นำาในศตวรรษที่ 21 สำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรณิกา กันทำา1, พระครูธรรมาภิสมัย2
4 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองในการทำวิจัยใน ชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุฑามาส ศรีจำานงค์1
5 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ชนิดาภา โสหา1, นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล2, ศิริกุล นามศิริ3
6 การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำาการ: โครงการนวัตกรรมยก ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ฉลาด จันทรสมบัติ1, โณทัย อุดมบุญญานุภาพ2, นฤชัย เคนไชยวงศ์3
7 ผลการใช้หลักสูตรส่งเสริมประชาธิปไตย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ฐิติวรดา พลเยี่ยม1, ประสาท เนืองเฉลิม2
8 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา ธัญญาพร ก่องขันธ์1, สมทรง สิทธิ2
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์การ ศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์1, โกวัฒน์ เทศบุตร2, อนันต์ ศรีอำไพ3
10 การพัฒนาการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 บังอร สิมพันธ์1, สมบัติ อัปมระกา2
11 การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 ประยุง ภูศรี1, สรวงสุดา สิงขรอาสน์2
12 การพัฒนาแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ Balanced Scorecard ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปิยะ โกฎแสน1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
13 การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชา ฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนรู้แบบปัญหา เป็นฐานร่วมกับแนวคิดเมตาคอกนิชัน ศิรินภา นามโน1, สมทรง สิทธิ2
14 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ปฐมวัยสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ปิยะมาศ ทองเปลว1, อำานาจ ชนะวงศ์2
15 การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนตามแนวคิดอริยสัจ 4 เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการแก้ปัญหา วิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พระมหาพุทธินันทน์ อภินันฺโท1, รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน2
16 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการ โรงเรียนกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิ ไทไชโย พิทักษ์ชัย สนสูง1, ชิษณพงศ์ ศรจันทร์2
17 การพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหานักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมสำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร พิศณุพงษ์ วัชรเสถียร1, ประสงค์ สายหงษ์2
18 การนำเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี ไทย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พิภัช สอนใย1
19 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภัททิญา ศักดิ์พิพัฒน์ดำารง1, เหมมิญช์ ธนปัทม์มีมณี2
20 การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง เมืองโคราช เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และความมีจิตอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วาฤดี อาจลุน1, วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์2
21 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครราชสีมา วาสนา ร่มโพธิ์1, โกวัฒน์ เทศบุตร2, สุพรรณี เหลือบุญชู3
22 โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดปัญหาเป็นฐานสำหรับห้องเรียนศตวรรษ ที่ 21 สำาหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิชัย วรครบุรี1, พระครูสุธีจริยวัฒน์2, ไพศาล สุวรรณน้อย3
23 การพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำาหรับครู วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ศักดิ์ศรี สืบสิงห์1
24 การพัฒนาความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนดาราศาสตร์ผ่าน กลยุทธ์การเสริมศักยภาพด้วยผังมโนทัศน์ สันติชัย อนุวรชัย1
25 การพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พงศธร ห้องแซง1, คมกริช การินทร์2
26 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน กับบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม ภาษาซีเบื้องต้น ชั้ วรเดช ทุมมะชาติ1, มานิตย์ อาษานอก2
27 การบูรณาการในนิยามเบื้องต้นของสะเต็มศึกษา วีีณา ประชากูล1, ประสาท เนืองเฉลิม1
28 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ วารสารศึกษาศาสตร์
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th