สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เรื่อง การทำาขนมไทย กาญจนา พงษ์สุภา1, ประสงค์ สายหงษ์2
3 การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ฉลาด จันทรสมบัติ1, โณทัย อุดมบุญญานุภาพ1,จรูญรัตน์ ส่งศรี1
4 การพัฒนาโมเดลฝึกอบรมผสมผสานแบบอิงประสบการณ์เพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูภาษาอังกฤษ ระดับประถม ศึกษา ณพัฐอร โคตพงษ์1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ฐาปนี สีเฉลียว3
5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลอง ประกอบการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์ สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดารารัตน์ สมมาตย์1, เหมมิญญ์ ธนปัทม์มีมณี2
6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบยึด ปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน พระมหาชนะ ชยธมฺโม1, พระครูสุธีจริยวัฒน์2, พระครูธรรมาภิสมัย3
7 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ โครงงาน พิรุณพร เหล่าสุวรรณ1, ธีรชัย บุญมาธรรม2, อำไพพิศ เกตุวงศ์3
8 การพัฒนาแนวทางการสร้างบรรยากาศการทำางานศูนย์วิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพลินจิต ทุมมานอก1, กาญจน์ เรืองมนตรี2
9 แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัตนาพร กุงพะหลวง1, คมกริช การินทร์2, ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์2
10 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบสอนแนะ สำาหรับสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 วรรณิภา ไชยมาตย์1, วรัญญา จตุพรประเสริฐ2
11 โมเดลการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อ เรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก วัชรินทร์ นุตโร1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2, มานิตย์ อาษานอก3
12 การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อการให้บริการแบบจุดเดียว เบ็ดเสร็จสำหรับบุคลากรในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วีระพล ภูวนนท์1, พระครูธรรมมาภิสมัย2
13 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขต นครชัยบุรินทร์ สรรฤดี ดีปู่1
14 การพัฒนาโมเดลห้องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น ฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และการคิด วิจารณญาณของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 สิภาลักษณ์ สิโรจน์บุญญาพร1, ไชยยศ เรืองสุวรรณ2, ไพฑูรย์ สุขศรีงาม3
15 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่องความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสำหรับครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุดารัตน์ หวลมุกดา1
16 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม เรื่อง การ เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 สุรีย์วัลย์ พันธุระ1, สุมาลี ชูกำาแพง2
17 การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุพงษ์ ชุมแวงวาปี1, สุเมธ งามกนก2, สมพงษ์ ปั้นหุ่น3
18 การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21 อมรรัตน์ โคตรชมภู1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
19 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการคิด วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนแบบสืบเสาะหา ความรู้ อรอุมา พันธ์เกตุ1
20 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อรัญติตา ศรีบุญเรือง1, ประภัสสร บุษหมั่น2
21 ผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบค้นพบกับแบบทบทวนเนื้อหา ที่มีผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อลิศรา พิลาวรรณ1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2
22 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 อัญชิสา แก้ววิเศษ1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
23 ปัจจัยการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของศูนย์ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในเขต ภาคเหนือ ิทยา จันทร์ศิลา1, จิติมา วรรณศรี2
24 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูโรงเรียนกระบากวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ประเสริฐ เรือนนะการ1, ฐิติยา เรือนนะการ2
25 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม รังสรรค์ โฉมยา1
26 Structural Relationship of the Mental Toughness on Athletes’ Success in Thai Contact Sport Chairat Choosakul1, Tanida Julvanichpong2
27 การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสำาหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ธรินธร นามวรรณ1
28 เดอะลาสต์เลกเชอร์: TheLast Lecture ประสาท เนืองเฉลิม1: ผู้วิจารณ์หนังสือ
29 การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมการอนุรักษ์น้ำสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม น้ำทิพย์ คำแร่1, พรนิภ ตูมโฮม2, เมทินี ไตรนิรันดร3
30 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th