สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2561 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 Journal of Education, Mahasarakham University Volume 12 Number 4 October-December 2018 Journal of Education, Mahasarakham University
2 The Confirmatory Factor Analysis of Critical Thinking Disposition of Education Students Chotika Thamvsiet1, Pasana Chularut2, Wilailak Lanka3, Pattananusorn Sathapronwong4
3 The Development of Thai Language Learning Activities on the Topic “Grade 1 Primary School Students’ Word Reading and Writing through the use of Multimedia” Dhanita Doungwilai1
4 Applying Inner Wisdom to Amelioration Status of Major Depressive Disorder (MDD) for Elderly People Age Group in Mahasarakham Province Janphen Phusopha1,Anusorn Chanprathak1, and Pilin Thongkrom1
5 Needs Assessment to Enhance Self-discipline of Lower Secondary School Students in Opportunity Expansion Schools Affiliated to the Office of the Basic Education Commission Kumpanat Boonthong1, Kowat Tesaputa2, Anan Sri-Ampai3
6 Developing a System of Learning Management through Professional Learning Communities for Networks of Small Primary Schools Narit Phoo-Arram1, Kowat Tesaputa2, Kotchapon Namnapol3
7 Development of Supervision Model to Enhance Critical Thinking for Science Teachers in Expansion Schools in Thailand Ornuma Bowonsak1, Pacharawit Chansirisira2, Kanokorn Somprach3
8 Grade 1 Students’ Basic Science Process Skills in the Encouraged Learning Inventory Based on the STEM Education Method Panwilai Dokmai1 and Runglawan La-umkha1
9 Integrating Technology into Project-based Learning in a Science Curriculum Development Course Pattamaporn Pimthong1
10 Thai Diving Instructor Usage of English Communication Strategies in Teaching Foreign Student Diverse Peewara Harnwongsa1, Anyarat Nattheeraphong2
11 Coaching and Mentoring System for Educational Service Areas Permpoon Pongpuangpet1, Tharinthorn Numwan2
12 The Development of model for Creating an English Handbook for Improving Thai Adults’ Communicative English through the Use of Karaoke Technique Sattra Sahatsathatsana1
13 Assessing In-service Teachers’ Self-efficacy and Beliefs about STEM Education Wachira Srikoom1, Chatree Faikhamta1
14 The Development of Organic Agricultural Network to Market in School for Sustainable Community Wutthisak Bunnaen1, Ongart Yatniyom2
15 A Development of Video Blog-Based Role Play Instructional Model to Improve Tourism Students’ English Speaking Skills Annop Bunjan1, Suksan Suppasetseree2
16 Using the Instructional Developing System with the Blended Learning Model according to Project-Based Learning for Enhancing Problem-Solving and Using Technological Skills of Secondary Students at Sangkhom Chaisongmuearng1, Suttipong Hoxsuwan2
17 Developing the Mixed Learning Approach with the Problem-Based Learning Model for Enhancing Mathematics Process Skills of Primary Educational Students Khanitta Siriwongkhan1,Thapanee Seechaliao2
18 Developing Community Health Conditions for Happiness in the province of Roi Et and Mahasarakham Thailand Chalard Chantarasombat1
19 Development of Innovative Community for Self-Reliance through Sufficiency Economy Chalard Chantarasombat1, Chinawat Bubphawan2 and Charoonrat Songsri3
20 Instruction for Authors Journal of Education, Mahasarakham University
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th