สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การคิดเชิงบริหารกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย(บทความวิชาการ) จิระพร ชะโน1
3 ห้องเรียนธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สำาหรับเด็กปฐมวัย(บทความวิชาการ) อัครพล ไชยโชค1, ชลาธิป สมาหิโต2, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร2
4 ข้อสอบการเข้ารหัส – ถอดรหัส(บทความวิชาการ) สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ1
5 โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลัก การการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำาหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา กนกรัตน์ บุญไชโย1, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ2, ฐาปนี สีเฉลียว3
6 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิผลการบริหาร โรงเรียนดีประจำาตำาบล กิ่งดาว หวังร่วมกลาง1, กานต์ เนตรกลาง2, บรรจบ บุญจันทร์3
7 การพัฒนาแนวทางการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จุฬารัตน์ มีหลง1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
8 การรู้พหุวัฒนธรรมศึกษาและการปฏิบัติเชิงวิชาชีพของครูสังคมศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ชรินทร์ มั่งคั่ง1
9 ข้อมูลคติชนวิทยาในภาษาพาที: ประเภทและบทบาทหน้าที่ในการสอน ณัฐกฤตา นามมนตรี1
10 ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสู่องค์การสมรรถนะสูง ธนัตถ์พร โคจรานนท์1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2, โกวัฒน์ เทศบุตร3
11 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำางานเป็นทีมของบุคลากร ทางการศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ธนิตา สิงห์บุญมี1, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2
12 แนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอมก๋อย วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ธีระเดช เรือนแก้ว1, ชูชีพ พุทธประเสริฐ2
13 การศึกษาแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยในอนาคต นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์1, วิชิต แสงสว่าง1
14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคม น้ำฝน คูเจริญไพศาล1
15 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรมสิณี ช่างยา1, ประสาท เนืองเฉลิม2
16 โปรแกรมการศึกษาต่อและอาชีพ ที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร พัฒนฉัตร วิสิเขตต์การณ์1, มฤษฎ์ แก้วจินดา2
17 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนใน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ไพชยนต์ จิณรักษ์1, วิรัตน์ พงษ์ศิริ2
18 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ภูมรินทร์ เดียมขุนทด1, ประสาท เนืองเฉลิม2
19 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการวิเคราะห์อภิมาน วัชรภัทร เกตวงษา1, สาคร อัฒจักร2
20 การพัฒนากิจกรรมการประเมินทางเลือกในกลุ่มวิชาเพิ่มเติม สาระการ เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 ตำาบลนิคมสร้างตนเอง อำาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร วีรวิชญ์ บุญส่ง1
21 การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น สำาหรับสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ศิวรักษ์ สีดำ1, สมนึก ภัททิยธนี2
22 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ เขียนอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุภัตรา สฤษชสมบัติ1, นิราศ จันทรจิตร2
23 การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อ เสริมสร้าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน สำาหรับโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สุริยา เสนาวงค์1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
24 ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำางานของครูผู้ช่วยในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนวัช จิตรักษ์1, กนกอร สมปราชญ์2
25 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น อมรรัตน์ ราชจันดี1, ฉลาด จันทรสมบัติ2
26 องค์ประกอบการนำาผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด เล็ก อัจฉรา วรัยศรี1, อมรรัตน์ พันธ์งาม2, ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม3
27 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th