สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์(บทความวิชาการ) เกริก ศักดิ์สุภาพ1
3 การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง(บทความวิชาการ) รังสรรค์ โฉมยา1
4 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนจริง สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรวิกา ปานศักดิ์1, วนินทร สุภาพ2, จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม3
5 สมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้ กฤษดากร พลมณี1, โกวัฒน์ เทศบุตร2, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์3
6 การบริหารยุทธศาสตร์งานวิชาการสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัด เทศบาล กิตติพงษ์ โพธิ์มาตย์1, จิณณวัตร ปะโคทัง2, ประทีป แขรัมย์3
7 การศึกษาความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของหัวหน้า สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จรูญรัตน์ วัฒนศักดิ์ศิริ1, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร2
8 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จิิราภรณ์ ไชยกมล1, วิรัตน์ พงษ์ศิริ2
9 การพัฒนากิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร1, สมปอง กัลยา2, สุรกานต์ จังหาร3
10 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ เทคนิคผังกราฟิกที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 ฉัตรชัย โสภาชื่น1, สมทรง สิทธิ2
11 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชา เอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล1
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีอภิปัญญาร่วมกับชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนีย์ ทองนำ1, มนตรี วงษ์สะพาน2
13 การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานประกอบแนวคิดของซิมพ์ซัน เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัด มัลติมิเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ธัชพนธ์ สรภูมิ1, เหมมิญญ์ ธนปัทม์มีมณี2
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของ นักศึกษา โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบให้ฝึกปฏิบัติ วิชาหลัก การศึกษาและปรัชญาการศึกษา ีธีระเดช จิราธนทัต1
15 การศึกษาวิถีชีวิตช้างศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย บุญชม ศรีสะอาด1, ลัดดา สำรองพันธ์2, มนทิยา ลีประโคน3, วุฒิไกร ป้อมมะรัง4
16 ความคาดหวังและความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนของ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพ ครู มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เบญจรัตน์ ราชฉวาง1
17 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การ แก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุนของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 พจงจิตร นาบุญมี1, ธิติยา บงกชเพชร2, ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ3
18 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ิวิรงรอง อุดม1, ภูษิต บุญทองเถิง2, สมปอง ศรีกัลยา3
19 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 ศศิวิมล ภักดียา1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2
20 รูปแบบการพัฒนาสุขภาวะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก สัมฤทธิ์ สมนาม1, อำนาจ ชนะวงศ์2
21 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21 ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ สุนันท์ สีพาย1
22 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียน ชุดเปิดเส้นทางเดินสู่สถานที่อวกาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สุนิกุล พลกุล1
23 การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในแบบพี่เลี้ยงสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สุริยา ชาวน้ำปาด1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
24 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย หอมสิน อุปแสน1, ประภัสสร ปรีเอี่ยม2, ทัศนีย์ นาคุณทรง3
25 การพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ อนุชิต มโนรินทร์1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2
26 องค์ประกอบการนำผลการประเมินไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดเล็ก อัจฉรา วรัยศรี1, อมรรัตน์ พันธ์งาม2, ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม3
27 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2 อุไรวรรณ ศรีศักดิ์1, กาญจน์ เรืองมนตรี2
28 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th