สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน ปีที่พิมพ์ 2562 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 เทคโนโลยีการศึกษากับการศึกษาของอาเซียนในศตวรรษที่ 21 (บทความวิชาการ) นันทกร วีระสุขสกุล1
3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยรูปแบบผสมผสาน เรื่อง การทำาวิจัย ในชั้นเรียน คุณาพร วรรณศิลป์1, สมปอง ศรีกัลยา2, ภูษิต บุญทองเถิง2
4 การพัฒนาแบบวัดแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศตามแนวพุทธศาสตร์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จิตตินันท์ บุญสถิรกุล1, วรางคณา โสมะนันทน์1
5 แนวทางการพัฒนาครูในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับสถาน ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เฉลิมพร งิ้วกลาง1, อำานาจ ชนะวงศ์2
6 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ฐารรรฎร เกรัมย์1, สนิท ตีเมืองซ้าย2, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์3
7 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทักษิณ เกษต้น1, ดนิตา ดวงวิไล2
8 การพัฒนาชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะ ปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติท่ารำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บุสรินทร์ พาระแพน1, ประสงค์ สายหงษ์2
9 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างข้อสอบวินิจฉัยสำหรับครู คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา พรเพ็ญ ฤทธิลัน1, สมปอง ศรีกัลยา2, สมาน เอกพิมพ์2
10 การพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง แสงและทัศน อุปกรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัทธดนย์ อุดมสันติ1, ธิติยา บงกชเพชร2, ทนงศักดิ์ โนไชยา3
11 รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาด เล็กสังกัดเทศบาล พิทักษ์ ดอนแก้ว1, จิณณวัตร ปะโคทัง2, ไพวุฒิ ลังกา3
12 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ็ญศรี ขันคำ1, สมทรง สิทธิ2
13 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับผังกราฟิก เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มยุรี เทพถิล1, สมทรง สิทธิ2
14 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยุพิน มูลมิน1, ภูษิต บุญทองเถิง2, สมปอง ศรีกัลยา2
15 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานออนไลน์ ที่มีการส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยเทคนิคความผูกพันของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา รังสรรค์ ทบวอ1, สนิท ตีเมืองซ้าย2, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์2
16 รูปแบบการศึกษาบันเทิงแบบร่วมมือกันบนเว็บเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านภาษาอังกฤษ รัฐกร ลงคำ1, สนิท ตีเมืองซ้าย2, ลดาวัลย์ วัฒนบุตร3
17 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถของครูในการออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์1
18 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือของครู ผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม วรรณิษา หาคูณ1, ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล1, ธัชชัย จิตรนันท์1
19 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิิเชียร ทองคลี่1, กานต์ เนตรกลาง2, กิติพงษ์ ลือนาม2
20 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทีมงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สาส์นลิขิตชัย พลไธสง1, อำานาจ ชนะวงศ์2
21 รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะคิดวิเคราะห์ ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย สิริพาพร ยืนสุข1, สนิท ตีเมืองซ้าย2, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์3
22 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครู สิริรัตน์ นาคิน1
23 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างเจตคติในการ ป้องกันโรคของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด อรนลิน ไทยเจริญ1
24 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์โดยประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อริย์ธัช ฉ่ำมณี1, อรัญ ซุยกระเดื่อง2, อาทิตย์ อาจหาญ2
25 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันทางจิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อุมาพร ดุมกระโทก1, ธัญญรัศม์ ชิดไธสง2
26 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ และ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ISSN 1905-9922) งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th