สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม–มีนาคม พ.ศ. 2563 งานวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 3PBL ฤทธิไกร ไชยงาม1, เพ็ญศรี ใจกล้า2, สุกัญญา มะลิวัลย์2, มยุรา สุภารี3
3 การเรียนโดยใช้สมองเป็นฐานในวิชาสังคมศึกษา วิภาดา พินลา1, วิภาพรรณ พินลา1
4 การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้เรื่องนโยบายยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉลาด จันทรสมบัติ1
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะศึก โพธิ์นอก1, เกียรติสุดา ศรีสุข1
6 การพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญ ความจริง เพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2
7 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานเลขานุการภาควิชา มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ณัชชลิดา เหลี่ยมไธสง1
8 การพัฒนาทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยโดยใช้สถานการณ์จำาลอง นันทนิตย์ บุตรปาละ1
9 การเปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมที่มีต่อสุขสมรรถนะ ของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม นันทวัน เทียนแก้ว1, ชัยรัตน์ ชูสกุล2, สุจิตรา สุคนธทรัพย์3
10 การพัฒนารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาโดยใช้การสร้างสรรค์แบบมี ส่วนร่วมเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับนิสิตคณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนติรัฐ วีระนาคินทร์1
11 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของจังหวัดมหาสารคาม ประเสริฐ เรือนนะการ1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์2, ฐิติยา เรือนนะการ3
12 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้ชุดการ สอนคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, สุกัญญา พาเสน่ห์2
13 กรณีศึกษาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พินิจนันท์ เนื่องจากอวน1, ชาตรี ฝ่ายคำาตา2, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ3, ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์4
14 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้บนสื่อสังคมตาม แนวคิดทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสื่อความหมายด้วยภาพของ ผู้เรียน รัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน1
15 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่งทิพย์ สิงพร1
16 การพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์1
17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองหาดทรายฟอง นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วาลี เวดสะพง1, ภัทรธิรา ผลงาม2
18 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเตรี ยมคนไทย 4.0 ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 วิชิต แสงสว่าง1, สุรชัย เทียนขาว1, สมกูล ถาวรกิจ1, อำนาจ ศรีแสง1, ธีระพงศ์ บุศรากูล1
19 ความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้ง ทางวิทยาศาสตร์ของครูชีววิทยา วิไลวรรณ ทรงศิลป์1, พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ2, บุญเสฐียร บุญสูง3, จีระวรรณ เกษสิงห์4
20 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีพื้นฐานการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ วีระวรรณ ศรีตะลานุคค์1, นวัตกร โพธิสาร1, สหเทพ คำาสุริยา1, จินภาทิพย์ ศรีเมือง1
21 การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น: การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น สำาหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนประถมศึกษา อำาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ศศิธร อินตุ่น1, วีระศักดิ์ ชมภูคำ1, อรทัย อินตา1
22 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญในการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ภาคตะวันออก สถาพร พฤฑฒิกุล1
23 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์1, สุนีย์ เงินยวง2, เกียรติสุดา ศรีสุข3, ฤตินันท์ สมุทร์ทัย4
24 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น อัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธิ์1, พระครูธรรมาภิสมัย2
25 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ISSN 1905-9922) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลียมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th