สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลียมหาสารคาม
2 แนวทางในการสร้างสำานึกสากลสำาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เกษกนก วรรณวัลย์1, วิไลวรรณ พรมสีใหม่2, ธีรวุฒิ เอกะกุล2
3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: เส้นทางสู่การพัฒนาวิชาชีพครู แสงรุนีย์ มีพร1
4 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำาหรับผู้อำนวยการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน กฤติน พันธุ์เสนา1, เผชิญ กิจระการ2
5 การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พูดภาษาอีก้อและภาษามูเซอ ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์1, เฉลิมชัย ไชยชมภู1
6 การพัฒนาความรู้ในศาสตร์การสอนผนวกเนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการ สอนแบบจุลภาคสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ดวงจันทร์ แก้วกงพาน1
7 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ภาย ใต้สภาพแวดล้อมแบบเปิด สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ธเนศ ศรพรหม1
8 การศึกษาวิถีชีวิตช้างศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอ ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย บุญชม ศรีสะอาด1, ลัดดา สำรองพันธ์2, มนทิยา ลีประโคน2, วุฒิไกร ป้อมมะรัง2
9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมรัตต์ พิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, วราภรณ์ ศิริโท2
10 การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1, วรเทพ เพ็งวัน2
11 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับแผนผัง มโนทัศน์กับกา พรพัฒน์ ภูษิตธนานันท์1, ศิรประภา พฤทธิกุล2, ปริญญา ทองสอน2
12 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อการแก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์และมโนทัศน์ทางเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พาณิชย์ แน่นอุดร1, ภัทรภร ชัยประเสริฐ2, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2
13 ปัจจัยการออกกลางคันของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ พีชญาดา พื้นผา1
14 การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทาง จิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการ แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์1
15 การประเมินผลโครงการ การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และธรรมแห่งใจด้วย S & S Model และวิถี ทอ.บ. ตามรอยพ่ออย่าง ยั่งยืน ภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์1, สุระศักดิ์ ฉายขุนทด2, ไกร เกษทัน2
16 โปรแกรมพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต สาธารณะของนักเรียน สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 ภาวิณี รัตนศรี1, ประสงค์ สายหงษ์2
17 โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการ เรียนรู้สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มนตรี รัตนศรี1, ประสงค์ สายหงษ์2
18 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วรรณิษา หาคูณ1
19 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาสินี ปรีจำารัส1
20 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด ศักดิ์ศรี สืบสิงห์1
21 การวิจัยและพัฒนากลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตใน สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มนตรี วงษ์สะพาน1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์1, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี1, สุรเชต น้อยฤทธิ์1, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ1
22 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน อนงค์นุช วิริยสุขหทัย1, เกริกไกร แก้วล้วน2, จำลอง วงษ์ประเสริฐ2
23 การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ็ญสิริ วังหน้า1
24 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ISSN 1905-9922) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลียมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th