สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 1905-9922 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ฟิสิกส์ในห้องเรียนปฐมวัย ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก1, ชลาธิป สมาหิโต2, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร2
3 แนวทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ อธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัทลียา สิงห์วี1
4 การสังเคราะห์กระบวนการฝึกความคิดสร้างสรรค์สู่การผลิตนวัตกรรม ตามแนวคิดหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ สร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จุลมณี สุระโยธิน1, เจษฎา กิตติสุนทร2, กิติพงษ์ ลือนาม3
5 การตรวจสอบความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ที่ใช้ตัวอย่างประกอบ ดวงจันทร์ แก้วกงพาน1, ทัศตริน วรรณเกตุศิริ2*, นันทรัตน์ เครืออินทร์2
6 การพัฒนาตัวบ่งชี้วัฒนธรรมคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนิต ปุ่นประโคน1, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์2, โกวิท วัชรินทรางกูร2
7 การศึกษาความเชื่อในความสามารถแห่งตนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้และความท้าทายในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ของนักศึกษาคร ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง1, ฐาปนา จ้อยเจริญ1
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิด สะเต็มศึกษา ปาริชาติ ประเสริฐสังข์1
9 ผลการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะการคิดเชื่อมโยงด้วยรูปแบบ เชื่อมโยงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรมฤดี กุลศิริรัตน์1, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2, ศิวะพร ภู่พันธ์2
10 การพัฒนารูปแบบการสอนบนเว็บแบบร่วมมือกันเรียนรู้รายวิชา คอมพิวเตอร พิพัฒนพงศ์ พลเยี่ยม1
11 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยคุณภาพการบริการในระดับอุดมศึกษา จากมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน พีชญาดา พื้นผา1
12 ผลการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะการคิดเชื่อมโยงด้วยรูปแบบ ที่ซ้อนกันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภานิชา พงษ์พรรณา1, กมลทิพย์ ศรีหาเศษ2, ศิวะพร ภู่พันธ์2
13 การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ สตีมศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก ภิญโญ วงษ์ทอง1, สมเสมอ ทักษิณ1, ทัศนัย สูงใหญ่2
14 การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัย: II กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วรรณิษา หาคูณ1
15 การศึกษาทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสำานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา วรินธร จีระฉัตร1
16 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิค แผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วรุฒม์ สมนึก1, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2, นพมณี เชื้อวัชรินทร์2
17 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร ศุภธนกฤษ ยอดสละ1
18 การจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในระดับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจ ในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กับวิทยาศาสตร สิมาภรณ์ มณีวงศ์1, สุรีย์พร สว่างเมฆ2, ปราณี นางงาม3
19 การพัฒนาสื่อแนะนำาการใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) สำาหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อรไท สีหาบุญมี1, กริสน์ ชัยมูล1, สุดารัตน์ สอนบัว2
20 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสถาน ศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 อัญชลี โพธิ์หนอง1, กาญจนา บุญส่ง2
21 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEAM Education เพื่อพัฒนา ทักษะในศตวรรษที่ 21 สำาหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช1, สิทธิกร สุมาลี2
22 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแก้ปัญหาและ จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI อรรถกานท์ ทองแดงเจือ1, ศิรประภา พฤทธิกุล2, ปริญญา ทองสอน2
23 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทักษะดนตรีของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกดุริยางคศิลป ธีรพงศ์ บำเพ็ญทาน1
24 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ISSN 1905-9922) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th