สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ปีที่พิมพ์ 2563 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบรรณาธิการ
2 จิตตปัญญาศึกษา: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียนในระดับ อุดมศึกษา ภวิกา ภักษา1
3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการในสถานศึกษาไทย วิภาพรรณ พินลา1
4 Administrative Factors Affecting the Effectiveness of School Student Caring and Assisting System the Office of Nongbua Lamphu Primary Educational Service Area 2 Adisorn Srimuangban1
5 The Effects of the Integrated Inductive Approach on GCR Task and DDL in Enhancing Thai EFL Learners’ Logical Connector Knowledge Rungpech Petcharinphan1, Intisarn Chaiyasuk2
6 The Need for Developing Teachers’ Learning Management for Encouraging the Students’ Critical Thinking in Primary School, under Office of The Private Education Commission Thanakon Wongsriphueak1, Pacharawit Chansirisira2
7 Needs of Parent in After School Program for Young Children in the Northeast of Thailand Veena Prachagool1*, Bongkotkorn Supakesorn1, Sudares Sirisittanapak1, Srikunyarphat Rangsriborwornkul1, Jutatip Thumsiri
8 การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำาภาษาไทยนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน กฤตยากาญจน์ อินทร์พิทักษ์1, สมทรง สิทธิ2
9 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI เพื่อเพิ่มผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง ของนักศึกษาระดับ ปริญญ ชนกกานต์ สหัสทัศน์1, ศาตรา สหัสทัศน์2
10 การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเพื่อ พัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ด้วยการนำาเสนอพาวเวอร์ พอยและการนำาเสนอด้วยป้ายนิเทศ สำาหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจ ชนะวัฒน์ บุนนาค1, อรอุมา นาทสีทา2
11 โมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล1, สุชาดา บวรกิติวงศ์2
12 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น โดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปกรณ์ชัย สุพัฒน์1, นภวรรณ ชาติมนตรี1, รัศมี ทองเกิด1
13 รูปแบบการบริหารโรงเรียนสองภาษาที่เหมาะสมสำาหรับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยิลมาส อารี1, สมคิด สร้อยน้ำา2, มัณฑนา อินทุสมิต3
14 การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยและกิจกรรมปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนด้านการกำหนดปัญหาวิจัยทางการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา สรวีย์ ศิริพิลา1, วรรณี แกมเกตุ2, สุวิมล ว่องวาณิช2, ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ2
15 แบบจำลองทางความคิดเรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อนุพงศ์ ไพรศรี1, ชาตรี ฝ่ายคำาตา2, วิทยา ปั้นสุวรรณ3
16 คำาแนะนำาสำาหรับผู้นิพนธ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th