สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบรรณาธิการ
2 ความเหนื่อยหน่ายในการเรียน: สภาวการณ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์1
3 การสำารวจสภาพการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จักรพันธุ์ จันโทมุข1, คมกริช การินทร์2
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จิราวรรณ โคทนา1, ธีรวุฒิ เอกะกุล2, จำาลอง วงษ์ประเสริฐ3
5 การศึกษาโรงเรียนอัตตโนภิวัตน์ในราชอาณาจักรกัมพูชา ดวงกมล บางชวด1, เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก2
6 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการ ออกแบบเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานที่ เน้นชุมชนเป็นฐาน ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม1, กุลธิดา นุกูลธรรม2*, นันทรัตน์ เครืออินทร์2
7 ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม โรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปรัชญานันท์ ไชยหล่อ1, พรศักดิ์ สุจริตรักษ์2
8 การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบวิชาการวัดและประเมินผลทางการ ศึกษา ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์1, อัญชนา สุตมาตร2, พรรณระพี บุญเปลี่ยน3
9 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เรื่อง มนุษย์กับ สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พชรอร บุญลือ1*, สุรีย์พร สว่างเมฆ1, พิทักษ์ อินธิมา2
10 การพัฒนาแบบฝึกความสามารถทางด้านเหตุผล โดยใช้ทำานองลำเต้ย ประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา มลิวรรณ เขจรศาสตร์
11 การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 วรรณภา นันทะแสง1, แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย2
12 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานโดย เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศศิธร อินตุ่น1, พิมพาพัญ ทองกิ่ง2
13 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 สาคร อาร้อน1, อรัญ ซุยกระเดื่อง2, ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ2
14 การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 แสงเดือน คงนาวัง1, แสงดาว คงนาวัง1
15 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน วิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ไอลดา โสรถาวร1, พรศักดิ์ สุจริตรักษ์2
16 นิยามชีวิตในมโนทัศน์หนุ่มสาวสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก: กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รังสรรค์ โฉมยา1
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ปรมะ แก้วพวง1
18 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย มหาสารคาม วันเพ็ญ อมรสิน1
19 การพัฒนาโปรแกรมประเมินการรู้จักตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ณภัทร ใจเอ็นดู1, สิริศักดิ์ อาจวิชัย2, เทิดศักดิ์ สุพันดี3, สมประสงค์ เสนารัตน์4
20 จริยธรรมการตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ISSN 1905-9922) วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th