สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
JEM-MSU วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ฉบับ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2564 | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
1 แนะนำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 มโนทัศน์ว่าด้วยการสอนภูมิศาสตร์แนวใหม่ เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข1, วารีรัตน์ แก้วอุไร2, อังคณา อ่อนธานี2,จักรกฤษณ์ จันทะคุณ2
3 วิวัฒน์การสอนกับมุมมอง All Teacher รัตนากร ยิ้มประเสริฐ1, สิริไพศาล ยิ้มประเสริฐ1
4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำาหรับครูสังคมศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิภาดา พินลา1, วิภาพรรณ พินลา1
5 แนวทางการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 กุสุมา พลช่วย1, สำาเร็จ ยุรชัย2
6 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ร่วมกับรูปแบบ SSCS เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกียรติศักดิ์ กลางท่าไคร้1, พรรณทิพา ตันตินัย2,คงรัฐ นวลแปง2
7 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทองปัก คลังกลาง1, พา อักษรเสือ2
8 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ II ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการ ทำางานกลุ่ม และจิตวิทยาศาสตร ธนัชชา นวนกระโทก1, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2, สมศิริ สิงห์ลพ2
9 การสังเคราะห์รูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาโดยความร่วมมือกันจัดการ เรียนการสอนแบบบูรณาการจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญเลี้ยง ทุมทอง1
10 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 พรศักดิ์ สุจริตรักษ์1, สุพัตรา สุจริตรักษ์2
11 การพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์ พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง พอลิเมอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคการเขียน ทางวิทยาศาสตร พีรภาส ถุงเสน1, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์2, วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์3
12 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รัตนจันทร์ เจริญศรี1, ธนาวุฒิ ลาตวงษ์2, นพมณี เชื้อวัชรินทร์2
13 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการอ่าน รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน จังหวัดบึงกาฬ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ศุภลักษณ์ ทองจีน1, ชลาทิพย์ ชัยโคตร1, ณัฐพล บุญจำานงค์1, เชิดชัย หมื่นภักดี1, ปกรณ์ศักดิ์ มงคลเคหา1
14 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแบบร่วมมือ ร่วมกับเกมกระดาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพ สิริกานต์ มุ่ยจันตา1, สุรีย์พร สว่างเมฆ2, ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ3
15 การศึกษาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หนังสือมีชีวิตและความคิด สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการจัดการเรียนรู้ แบบ 4MAT อรพรรณ สุขใย1, สิรินาถ จงกลกลาง2
16 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ผ่านการจัด การเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร ปัทวรรณ จำปาทอง1, ธิติยา บงกชเพชร2
17 กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณัฐพล พันธุ์ภิญญา1, เพียงแข ภูผายาง2, สุรินทร์ ภูสิงห์3, บรรจบ บุญจันทร์4
ส่วนท้าย :  Download...
 


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th