สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน สายตรงบรรณาธิการ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
   
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 อัตราค่าตีพิมพ์
 
 
อัตราค่าตีพิมพ์
  1. กรณีผู้นิพนธ์เป็น คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 2,500 บาท/1 บทความ
  2. กรณีผู้นิพนธ์เป็น สมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,000 บาท/1 บทความ
  3. กรณีผู้นิพนธ์เป็น บุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท/1 บทความ

การชำระเงิน

การชำระเงิน ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบัญชี วารสารศึกษาศาสตร์ บัญชีเลขที่ 438-2-82204-9

กองบรรณาธิการจะไม่คืนเงินในกรณีที่บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   
หนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการส่งบทความ
จริยธรรมการตีพิมพ์ของวารสาร
คู่มือการใช้งานระบบวารสาร
 
 


© Copyright 2015 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-713-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-713-174
e-mail : journaled@msu.ac.th    แจ้งปัญหาการใช้งานผู้ดูแลระบบ : e-mail: samorn.l@msu.ac.th Tel:087-988-2766