Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
     ติดต่อเรา
     เว็บบอร์ด
 

 กองบรรณาธิการ
 
  ที่ปรึกษาวารสารศึกษาศาสตร์
   
รองศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ปรึกษาวารสารศึกษาศาสตร์
 
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา พลเยี่ยม
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กองบรรณาธิการ
สถาบันอนาคตเพื่อการพัฒนา
รองศาสตราจารย์ ดร.น้ําฝน คููเจริญไพศาล
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคํา
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ผาระนัด
กองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Associate Professor Dr.Athitouthai Chatouphonexay
กองบรรณาธิการ
National University of Laos
Associate Professor Dr. Jiří Dostál
กองบรรณาธิการ
Palacky University in Olomouc, Czech Republic
Dr. Belgin Bal Incebacak
กองบรรณาธิการ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turkey
R. Ahmad Zaky El Islami
กองบรรณาธิการ
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
   
เลขานุการและเหรัญญิก
   
นางรุ่งทิพย์ สิงพร
เลขานุการและเหรัญญิก
   


วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    
อาคารวิทยพัฒนาชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-743-174, ภายใน. 6212, แฟกซ์ : 043-743-174
e-mail : journaled@msu.ac.th