nowledge
anagement

คืออะไร ?

การจัดให้มีการค้นพบความรู้ความชำนาญที่แฝงเร้นในตัวคนหาทางนำออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการต่อยอดให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน

อ่านต่อ