ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อ.ดร. วิภาณี สุขเอิบ 
Name : WIPANEE SUK - ERB 
อีเมล์/Email : wipanee.s@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 6271 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2557 ปริญญาเอก Ph.D. (Counseling Psychology) College of Education and Behavior Sciences University of Northern Colorado, USA
2550 ปริญญาโท วท.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)/ M.Sc. (Counseling Psychology) ศึกษาศาสตร์/ Education บูรพา/ Burapha University
2543 ปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)/ B.A. (English) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ Humanities & Social Sci มหาสารคาม/ Mahasarakham University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

วิภาณี สุขเอิบ, วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, เกื้อจิตร์ แขรัมย์, สุนิสา รัตนศรีบัวทอง, และเอื้อกานต์ วรไพฑูรย์. (2561). คู่มือปฏิบัติการ ใน ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และคณะ. (บรรณาธิการ). 
        คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) แบบูรณาการ (หน้า 52-78). กรุงเทพฯ: เบสท์สเต็ปแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. ISBN: 978-616-11-3767-0
ทรงพล เจตนาวณิชย์, นวลทิพย์ ชูศรีโฉม, และ วิภาณี สุขเอิบ. (2561). การสร้างความร่วมมือเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยชุมชน ใน ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และคณะ.
        (บรรณาธิการ). คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับระคอง (Palliative Care) แบบบูรณาการ (หน้า 46-51). กรุงเทพฯ: เบสท์สเต็ปแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. 
        ISBN: 978-616-11-3767-0
มนตรี หนองคาย, วิภาณี สุขเอิบ, อรุณพร อิฐรัตน์, พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์, วันทนี เจตนธรรมจักร, สันทัด ชมภูพงษ์, วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, สุนิสา รัตนศรีบัวทอง. (2563).
       การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการตามหลักธรรมานามัย. ใน ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และ เอื้อกานต์ วรไพฑูรย์. (บรรณาธิการ). แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
       ระยะท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ). (น.21-48). กรุงเทพฯ: เบสท์สเต็ปแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด.  ISBN: 978-616-11-4435-7
วิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, วิภาณี สุขเอิบ, พัฒธิกรณ์ ไวยสิงห์, สุนิสา รัตนศรีบัวทอง, เกื้อจิตร แขรัมย์, พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน, เอื้อกานต์ วรไพฑูรย์. (2563). การดูแลผู้ป่วยระยะใกล้เสียชีวิต
       และการดูแลภายหลังเสียชีวิต. ใน ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และ เอื้อกานต์ วรไพฑูรย์. (บรรณาธิการ). แนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายแบบประคับประคองแบบบูรณาการ
      (สำหรับแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ). (น.49-64). กรุงเทพฯ: เบสท์สเต็ปแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด. ISBN: 978-616-11-4435-7
            A Study of Intelligence Quotient for primary school students in Mahasarakham Province. Journal of Education and Training Studies7(2) 206-211.
ชัยพร  พงษ์พิสันต์รัตน์ และวิภาณี  สุขเอิบ.  (2560).  การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการ   
            การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
           11(1). มกราคม-มีนาคม 2560. 102-116.
ญาณภัทร สีหะมงคล และวิภาณี สุขเอิบ. (2561). การเปรียบเทียบเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามระดับการศึกษา
           ของผู้ปกครองและลักษณะการอยู่อาศัย. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 4(1). 125-137.
 
 
 
 
วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, สุรเดช ประยูรศักดิ์, กรรณิกา พันธ์ศรี, และพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. (2560). พิธีกรรมสรงกู่ในมุมมองจิตวิทยา.
         การประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางจิตวิทยา TNCP2017  มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เดือนกรกฎาคม 2560 : 461-474.