ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต 
Name : SUKIRIN AMADBUNDIT 
อีเมล์/Email : sukirin.y@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 043721764 
เบอร์ Fax :
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2561 ปริญญาเอก ศษ.ด.หลักสูตรและการสอน ศึกษาศาสตร์ เชียงใหม่
2547 ปริญญาโท กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
2534 ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูเลย

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

- ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ -

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -