ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : สุรเชต น้อยฤทธิ์ 
Name : SURACHET NOIRID 
อีเมล์/Email : surachet.n@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0980949547 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ประจำ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2552 ปริญญาเอก กศ.ด.การบริหารและพัฒนาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2541 ปริญญาโท พบ.ม.สถิติประยุกต์ (การจัดการสารสนเทศและระบบ) สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2536 ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%95%20%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&TextSearch1=&SearchType1=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&AndOr=AND&TextSearch2=&SearchType2=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&AndOr1=AND&branch=A&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
13 
2556 
10 
46 
317-327 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
14 
2556 
10 
46 
329-338 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
15 
2556 
10 
46 
339-346 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
https://scholar.google.com/citations?user=edQ4hKoAAAAJ&hl=en

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -