ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ 
Name : SUWAT JULSUWAN 
อีเมล์/Email : suwat.j@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0863034846 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : รองคณบดี 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2554 ปริญญาเอก การบริหารและพัฒนาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาสารคาม
2549 ปริญญาโท สถิติและการวิจัยทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2529 ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (25ุ62). การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 2.  มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์.
สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2559). การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์.
สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2559). วิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา. มหาสารคาม :  อภิชาติการพิมพ์.
สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2561). วิจัยทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) มหาสารคาม :  อภิชาติการพิมพ์.
1 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2556). “การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม”. วารสารสหศาสตร์. 13 (2)   
      : 299-319
   2 ฐิตารีย์ ภูขามคม สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ และพุทธรัตน์ ทะสา (2557).  “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังอำนาจและบรรยากาศ
        ในองค์การกับการดำเนินงานโรงเรียนเอกชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารและพัฒนา. 6 (2) : 47-63
  3 ภาวินี นิลคำอ่อน. สุธรรม ธรรมทัศนานนท์และ สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2557).  “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงาน
         ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29”. วารสารบัณฑิตศึกษา 11 (53) : 151-161
   4 อัมพร ทองไชย นงนิตย์ มรกต และสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2558). “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28”. วารสารศึกษาศาสตร์. 9 (ฉบับพิเศษ) : 891-905
    5 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2558). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริหารในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศองค์การ และคุณลักษณะของครูกับ
          การจัดการความรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1”. วารสารศึกษาศาสตร์. 9 (3) : 1-13
     6 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2559) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารศึกษาศาสตร์. 10 (3) : 14-27
      7 วันชัย ภิบาล บังอร แถวโนนงิ้ว และสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2558). “แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
          สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26”.วารสารศึกษาศาสตร์. 9 (ฉบับพิเศษ) : 710-728.
      8 นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์ และสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2559). “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างครูผู้นำในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
         มัธยมศึกษา เขต 26”. วารสารศึกษาศาสตร์. 10 (ฉบับพิเศษ) : 374-391.
      9 พวงผกา พรหมราช และสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2559). “การพัฒนาแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
         พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24”. วารสารศึกษาศาสตร์. 10 (ฉบับพิเศษ)  : 563-579.
      10 สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์. (2561). ปัจจัยองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัวบัณฑิต.
        ปีที่ 18 ฉบับที่ 3  (กรกฎาคม – กันยายน). หน้า 337 – 349.
                                         11 Suwat Julsuwan, Boonchom Srisa-ard and Somjet Poosri (2011).  “Transformational Leadership of Supporting-Line Administrators at Public Higher Education Institutions  
                                         in Thailand”.  European  Journal of Social Sciences  22 (3) : 423-430.
      12 Chettha Khakhlong, Suwat Julsuwan, Kanokorn Somprach and Samrit  Khangpheng (2015)  “Development of program for enhancing the  
          ideal desirable characteristic of  basic school administrators”. Educational Research and Reviews. 10 (10) : 1458-1467.
      13 Pimpisa Chatchawaphun, Suwat Julsuwan and Boonchom Srisa-ard (2016) “Development of Program to Enhance Strategic  
           Leadership of Secondary School Administrators”. International Education Studies. 9 (10) : 34-46.
      14 Nattapong Tubsuli, Suwat Julsuwan and Kowat Tesaputa (2017) “The Team-Based Internal Supervision System Development for the Primary Schools under the Office of the Basic Education
           Commission”.  International Education Studies. 10 (1) : 245-254.
       15 Ratsamee Pookandan and Suwat Julsuwan. (2018). Development Of Team-Based Internal Supervision Model For Thai Secondary School. The Turkish Online Journal of Educational Technology –
            November 1 (Special Issue for INTE-ITICAM-IDEC) : 419-423

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -