ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อนุรักษ์ปภพ มีตน 
Name : ANURAKPAPOP MEETON 
อีเมล์/Email : anurakpapop.m@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0854522552 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2556 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม
2553 ปริญญาตรี พลศึกษา หลักสูตร 5 ปี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

Anurakpapop Meeton. (2556). Effects of Ram Muay Thai exercise on strength, flexibility and balance in the elderly.
 

 

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -