ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อาภรณ์ โพธิ์ภา 
Name : ARPORN POPA 
อีเมล์/Email : arporn.p@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0844316313 
เบอร์ Fax :
FacebooK : mama13_1@hotmail.com
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2558 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา (Ph.D : Sport Science) ศึกษาศาสตร์ ๊Universiti Putra Malaysia
2547 ปริญญาโท พลศึกษา (M.Ed. : Physical Education) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539 ปริญญาตรี พลศึกษา (ฺB.Ed. : Physical Education) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

1. Yusof, A., Popa, A., & Geok, S. K. (2018). Perception of Service Quality among Malaysian University Recreational Fitness Center Users.
                International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 823–833.
2. Yusof, A., Popa, A., & Geok, S. K. (2018). Relationship between Perceptions of Fitness Facility Service Quality and
                Future Intentions of Fitness Center Users in Thailand. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 863–871.    
3. Yusof, A., Popa, A., & Geok, S. K. (2018). Perception of Service Quality and Behaviour Intentions of Campus Fitness Center Users in Malaysia and Thailand. 
                International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12), 187-197.
4. Popa A., Yosof A., & Geok S.K. (2017). Investigating Sport Tourists’ Perceived Attributes of Muay Thai, Event Satisfaction and
                Behavioral Intentions of Attending Future Events. International  Journal of Academic Research in Business and Social Science. 7(6):457-465.
5. Popa  A,  Yosof  A,  Chee  CS,  Amri  BS. (2016).  Foreign  and  domestic  tourists’  perception  in  the  attributes  of  muay  thai  sport  event  in  Thailand.
               Proceeding  of  2nd  International Conference  on  Physical  Education,  Health  and  Sport  (ACPES2016),  Cagayan  de  Oro  City,  Philippines, 2:71-72.            
6. Popa, A., Yosof, A., Shah, P.M., &Geok, S.K. (2013). Sport Spectatorship Motives of Malaysian University Students.
               International Journal of Sport Studies, 3(2), 199 – 204.   
7. Popa, A., &Yosof, A. (2011). An Examination of Sport Watching Behaviours of Students at Universiti Putra Malaysia.
               World Applied Sciences Journal, 15(1), 78 – 83.
Popa, A. (2018).The Role of the Olympic Movement in Establishing Social Connections and  
               Interpersonal Relationships. Olympic Studies; 24th International Seminar on
               Olympic Studies for Postgraduate Students, Published by The International
               Olympic Academy and The International Olympic committee, ISBN : 978-960-
               9454- 46-9. p. 370-377.