ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อารยา ปิยะกุล 
Name : ARAYA PIYAKUN 
อีเมล์/Email : araya.p@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2553 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (PhD) Education Psychology Education Monash University, Australia
2542 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จิตวิทยาการศึกษา (Master of Education in Educational Psychology) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla Univer
2538 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ศึกษาศาสตร์ (Bachelor of Arts in Education) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla Univer

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

Setiadi, R. & Piyakun, A. (2012) Understanding the process of reading in teaching literacy. Indonesia: Indonesia University of Education. 
Setiadi, R. & Piyakun, A. (2019). Foreign Literacy Practices and Learning Skills among Indonesian and Thai Students of Graduate Education Studies. Kasetsart Journal of Social Sciences, 40 : 333-340. http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/kjss/article/view/2843
 
Phusee-orn, S., Ruannakarn, P., Seehamongkon, Y., Piyakul, A., Yurayat, P., Suk-erb, W., Tuklang, S., Sirisittanapak, S., Khoungsimma, P. & Sankulthong, L., (2019). A Study of Intelligence Quotient for Primary School Students in Mahasarakham Province. Journal of Education and Training Studies. (2)3, February, 2019.
 
ธนะดี สุริยะจันทร์หอม และ อารยา ปิยะกุล. (2561). ผลการใช้รูปแบบ SPASA เพื่อเสริมสร้างโกรว์ธ มายด์เซต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู. วารสารราชพฤกษ์, 16(3) : 56-63.https://www.tci-thaijo.org/index.php/Ratchaphruekjournal/article/view/153299/111720
 
รักยิ่ง  หงษ์ประสิทธิ์, สมนึก  ภัททิยธนี และ อารยา ปิยะกุล. (2561). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคิดขั้นสูง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดอุดรธานี. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 17(2) :   https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/article/view/153813/111973
 
 พัชรินทร์  คัสเตศรี และ อารยา  ปิยะกุล. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 12(1) : 161-174. http://journal.rmu.ac.th/journal/view_article/e40274f2f6a9662f995813c3da9c00a7201804261147351524718055796909059
 
Samart, P., Piyakun, A. & Phusee-orn. (2017). Developing the Adversity Quotient of Mathayomsuksa 3 Students using the Integrated Group Counseling Program. Journal of Education, Mahasarakham University, 11(4), October-December 2017 : 53 – 65. https://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/382.pdf
 
ศุภมิต  สิริโสภณภิวัฒน์ และ อารยา  ปิยะกุล. (2560). การพัฒนารูปแบบเพื่อเสริมสร้างค่านิยมด้านความรับผิดชอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารราชพฤกษ์, 15(3) : 36-45.
 
พุทธพงษ์  พงษ์พวงเพชร, สมทรง  สิทธิ และ อารยา ปิยะกุล. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความรู้และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 12(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 : 93-106. http://research.yru.ac.th/e-journal/index.php/journal/article/view/303/288
 
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, นันทนา ภาโนชิต, และ อารยา ปิยะกุล. (2558). ผลการใช้สตอรีแกรมมาที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9 (พิเศษ) : 937-954. https://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/128.pdf
 
Wongkraso, P., Sitti, S. & Piyakun, A. (2015). Effects of using invention learning approach on inventive abilities: A mixed method study.  Educational Research and Reviews, 10(5) : 523-530. http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-pdf/977B72E51077
 
เนตรนิยมาศ วรรณพยันต์, อารยา ปิยะกุล และธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2557).  การศึกษาเปรียบเทียบจิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์และจิตแห่งการเคารพของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 11(2): . 
 
ชฎาภรณ์ อินทร์ยา, ธูปทอง กว้างสวาสด์ และ อารยา ปิยะกุล. (2557). การใช้คำถามโสเครตีสเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 7 (1) : 72-84.
 
ศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา, ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ และ อารยา ปิยะกุล. (2556). การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยใช้บทเรียน E-LEARNING ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(2) :113 – 120.
 
เฉลิมพร ศรีหาสาร, ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ และ อารยา ปิยะกุล. (2556). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแก้ปัญหารูปแบบสืบเสาะจากต่างเพศและแผนการเรียนต่างกัน. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 6 (3) : 39-49.
 
กมัยธร เหล่าพร, ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ และ อารยา ปิยะกุล. (2556). การเปรียบเทียบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ, 6 (3) : 50-62.
 
 
 
อารยา  ปิยะกุล. (2555). เข้าใจธรรมชาติของกระบวนการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านอย่างมีกลยุทธ์. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 9(2) : 24-38.