ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ 
Name : SUTUM THUMMATASANANON 
อีเมล์/Email : sutum.t@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0954251392 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2548 ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2538 ปริญญาโท การศึกษานอกระบบ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2526 ปริญญาตรี บริหารการศึกษา ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

           สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ .(2553). การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา.(เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501-702). ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
                สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ .(2554). หลักการ ทฤษฎี และแนวปฎิบัติทางการบริหารการศึกษา.(เอกสาร ประกอบการสอนวิชา 0501-701). มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
              สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2553).การจัดการศึกษานอกระบบ (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0510-403) .มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
             สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2552). หลักการบริหารนโยบายและการวางแผนทางการศึกษา(เอกสาร ประกอบการสอนวิชา 0510-403).มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
   สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ .(2554).หลักการวิจัยทางบริหารและพัฒนาการศึกษา(เอกสารประกอบการสอนวิชา 0510-817).มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
            สุธรรม ธรรมทัศนานนท์.(2556). สัมมนาทางการบริหารการศึกษา (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0510- 819). มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
           สุธรรม ธรรมทัศนานนท์.(2555). การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0510-815). มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
                สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2545) หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.                                                     
               สุธรรม ธรรมทัศนานนท์.(2558). หลักการ ทฤษฎี และแนวปฎิบัติทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา.มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
                 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์.(2559).การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา.ขอนแก่น  : สำนักพิมพ์แอนนาออฟเซนต์.ขอนแก่น.สำนักพิมพ์แอนนาออฟเซนต์.
                 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์.(2561). หลักการ ทฤษฎี และแนวปฎิบัติทางการบริหารและพัฒนาการศึกษา.มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
            สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.  การศึกษาบรรยากาศการทำงานในคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน. เผยแพร่วารสาร บริหารและ พัฒนาการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2555
            สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เผยแพร่วารสาร บริหารและ พัฒนาการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2555
            สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.  ลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แหล่งตีพิมพ์วารสาร บริหารและพัฒนาการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2556
            สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตจังหวัดอีสานใต้ แหล่งตีพิมพ์ วารสาร บริหารและพัฒนาการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556 
                        ภาวินี นิลดำอ่อน1 , สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29  แหล่งตีพิมพ์ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ : 11  ฉบับที่ : 53  เลขหน้า : 151-162  ปีพ.ศ. : 2557
                     วราภรณ์ สอนสังข์1 , สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1, เพียงแข ภูผายาง2: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30:แหล่งตีพิมพ์ วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 148-163  ปีพ.ศ. : 2557
                     รัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม1 , สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1, เพียงแข ภูผายาง2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
แหล่งตีพิมพ์: วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 164-179  ปีพ.ศ. : 2557
                    กัญจนา บัวไสว1 , บุษรา ยงคำชา1, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ  เลขหน้า : 15-30  ปีพ.ศ. : 2558
                     ชญากาญจธ์ ศรีเนตร1  บังอร แถวโนนงิ้ว2, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25แหล่งตีพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ  เลขหน้า : 124-137  ปีพ.ศ. : 2558
                    เนตรนภา ครองยศ1 วิยดา รัตนเพชร2, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์3รูปแบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
แหล่งตีพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ  เลขหน้า : 289-305  ปีพ.ศ. : 2558
                       รุ่งฤดี โชติวิเชียร1 , สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1, ธัชชัย จิตรนันท์1 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 .แหล่งตีพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ    เลขหน้า : 686-709  ปีพ.ศ. : 2558
                       ดวงใจ เกื้อหนุน สุธรรม ธรรมทัศนานนท์1, เผชิญ กิจระการ1: แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยภูมิ .แหล่งตีพิมพ์: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 20-31  ปีพ.ศ. : 2559
           สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แหล่งตีพิมพ์วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559           
           สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก แหล่งตีพิมพ์วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทร วิโรฒ  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2560       
         ศักดิ์ดา คำโส1  ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์2, สุธรรม ธรรมทัศนานนท์2: การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจทีมงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งตีพิมพ์: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 11  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 170-182  ปีพ.ศ. : 2560
                   สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์.  การพัฒนารูปแบบการบริหารตามหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  แหล่งตีพิมพ์ / วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖o
                   สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ การพัฒนารูปแบบการจัดการกลุ่มเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แหล่งตีพิมพ์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ : 29  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 143-157  ปีพ.ศ. : 2561
                   สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  แหล่งตีพิมพ์ / วารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี่ที่ ๓o ฉบับที่ ๑ มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
                 สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา    
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25 แหล่งตีพิมพ์ / วารสารวัดผลการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี่ที่ ๒๔ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑              

                  สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์  โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเผยแพร่วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 13      ฉบับที่ 2   กรกฎาคม – ธันวาคม 2561           

     งานวิจัยระดับนานาชาติ                  
           Sutum  Tummatasananon. Factors Influencing the Total Quality Management (TQM) Behaviors of Lab School under the Office of Sakon Nakhon Educational Service Area. ตีพิมพ์ใน European Journal of Social Sciences – Volume 20 Issue 4 (2011)
          Sutum  Tummatasananonl.  Factors  That  affect  morale  and  motivation  in the performance of teachers udder the office of Mahasarakham  Primary Educational  Service Area 1.  The  1 st   CAS  Nationl  and  International  Conference  2013  (CASNIC 2013)  :  Integrating  Khowards the ASEAN Community  College of Asian Scholars, Khon Kaen ,

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -