ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : พันตรีหญิง ดร.ดุษฎี เล็บขาว 
Name : Dussadee Lebkhao 
อีเมล์/Email : Dussadee.l@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 6252 
เบอร์ Fax :  
FacebooK : https://www.facebook.com/dussadee.lebkhao
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2559 ปริญญาเอก ปร.ด จิตวิทยาการปรึกษา | Ph.D. Counseling Psychology ศึกษาศาสตร์ บูรพา | Burapha University
2552 ปริญญาโท วท.ม. จิตวิทยาการให้คำปรึกษา | M.Sc. Counseling Psychology ศึกษาศาสตร์ บูรพา | Burapha University
2545 ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ | B.N.S. Bachelor Of Nursing Science พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มหิดล | Mahidol University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

Lebkhao, D. (2014). The study of social intelligence in adolescent in Roi Et province. In The Asian conference on psychology and the behavioural sciences                                        2014-official conference proceedings. n.p.

ดุษฎี เล็บขาว และ กนกวรรณ เพียรพิทักษ์กิจ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจกับการให้อภัยของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต.การประชุมวิชาการ                                            
                           ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 50-57). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง.
 
ดุษฎี เล็บขาว และ อนัญลักษณ์ พัววิสิทธิ์. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นฟูพลังใจกับการให้อภัยของนิสิตสาขาวิชาจิตวิทยาที่ประสบภาวะวิกฤตในชีวิต.การประชุมวิชาการ                                                      
                           ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (น. 58-64). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง.

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -