ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : วราพร เอราวรรณ์ 
Name : WARAPORN ERAWAN 
อีเมล์/Email : waraporn.erawan@gmail.com 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2554 ปริญญาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 ปริญญาโท การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2538 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

                    1 วราพร  เอราวรรณ์. (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการสอนวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา. ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                  
                    2 วราพร  เอราวรรณ์. (๒๕๕๔). การวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี ๒ ระดับ: หลักการและการประยุกต์. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ กย-ธค ๒๕๕๔.; ๓๙๓-๔๐๘
                    3 วราพร  เอราวรรณ์. (๒๕๕๔). เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ MMI. วารสารวิจัย มสด. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ กย-ธค ๒๕๕๔; ๒๐๗-๒๑๔.
                    4 หนังสือวิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย (แต่งร่วม)
                    5 หนังสือพื้นฐานการวิจัยทางการศึกษา (แต่งร่วม)
1 วราพร เอราวรรณ์, (๒๕๕๖). ผลการจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (The Result of Education in the Northeast of Thailand), วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๖).
2 Jiraporn  Chano, WARAPORN   ERAWAN. (2014).  The Establishment and Development Project of Provincial Mentoring Center for  Supporting the Pilot Province and Locality in Development of Case Management Unit to Prevent and Solve Problem of Underprivileged in Non-formal Education, and At-risk Children in Formal Education, North Eastern Region. 2014 International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2014)Nagoya, Japan 2 - 4 April 2014
3 วราพร เอราวรรณ์1, โชติกา ภาษีผล1, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง. (2553). การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  ปีที่ : 23  ฉบับที่ : 3: 299-319.
4 วราพร เอราวรรณ์1 (2554). เทคนิคการสัมภาษณ์แบบ MMI วารสารวิจัย มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ปีที่ : 7  ฉบับที่ : 3: 207-213.
5 นุจรี สุดทีป1, วราพร เอราวรรณ์1, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์1 (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมุ่งมั่นในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  ปีที่ : 25  ฉบับที่ : 3: 261-274.
6 วราพร เอราวรรณ์1, โชติกา ภาษีผล2, ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง2 (2555). การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจเชิงสถานการณ์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดยการวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 1: 115-125.
7 วราพร เอราวรรณ์1 (2556). ผลการจัดการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 2: 71-81.
8 สุภาพร แดนสมปัดสา1 , วราพร เอราวรรณ์2, มนูญ ศิวารมย์3 (2556). โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 1: 153-163.
9 มัทนา นูนาเหนือ1 , วราพร เอราวรรณ์2, ภมรพรรณ ยุระยาตร์2 (2556). การตรวจสอบโมเดลการวัดอัตมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 3 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 1: 104-115.
10 ฐิติมา กาลวิบูลย์1 , วราพร เอราวรรณ์2, มนูญ ศิวารมย์3 (2556) การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการรูปแบบวงจรลําดับเวลาของ เจมส์ แมคเคอร์แนน วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 19  ฉบับที่ : 1 : 24-33
11 นภัสนันท์ ขวัญจ่า1 , วราพร เอราวรรณ์2, ศักดิ์สิทธิ ฤทธิลัน3 (2557). การเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีรูปแบบการ ตรวจให้คะแนนต่างกัน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 1 : 77-86.
12 มุนี ภวภูตานนท์1 , วราพร เอราวรรณ์1, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ1 (2557) การเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีแบบการเรียนรู้ และได้รับแบบการสอนแตกต่างกัน วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 20  ฉบับที่ : 1 : 178-192.
13 ศุภลักษณ์ รักภักดี1 , สุชาติ บางวิเศษ2, วราพร เอราวรรณ์3 (2558) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ: 776-789.
14 จินตนา โนนวงศ์1 , วราพร เอราวรรณ์2, พัฒนพงษ์ วันจันทึก3 (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มและการวิเคราะห์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ : 77-92
15 อิสรา จิตตะโล1 , วราพร เอราวรรณ์2, สมเกียรติ ทานอก3 (2559) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1 : 386-396.
16 สุมาลี จันทร์หัวโทน1 , วราพร เอราวรรณ์2, พัฒนพงษ์ วันจันทึก3 (2559) โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดร้อยเอ็ด วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1: 366-374.
17 ศศิธร พาบุ1 วราพร เอราวรรณ์2 (2559). การสร้างแบบทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถผู้สอบที่ดำเนินการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 22  ฉบับที่ : 1: 298-309  ปีพ.ศ. :
18 ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ1 วราพร เอราวรรณ์1 (2559). การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่งวงจร ระดับอุดมศึกษา ครุศาสตร์สาร ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 2: 41-52.
 19 วิลัดดา เรืองเจริญ1  มัณฑนา นครเรียบ2, วราพร เอราวรรณ์1 (2559). รูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 3: 151-163.

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -