ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อพันตรี พูลพุทธา 
Name : APANTEE POONPUTRA 
อีเมล์/Email : oomsin.putta@gmail.com 
เบอร์โทร/Tel. : 0996322914 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2560 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2545 ปริญญาโท กศ.ม. การวิจัยการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2543 ปริญญาตรี ค.บ. การวัดผลการศึกษา วิชาโท คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

  1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
  2. การวิจัยทางการศึกษา
  3. การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
  4. แบบฝึกการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินการเรียนรู้
  5. แบบฝึกการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาผู้เรียนด้วยการวิจัย
  6. แบบฝึกการวัดและประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา
  7. แบบฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย
  8. แบบฝึกการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  9. คู่มือการพัฒนาครูพี่เลี้ยงคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  10. เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา
 
อพันตรี พูลพุทธา บุญชม ศรีสะอาด และประวิต เอราวรรณ์.  (2545).  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
           การนำตนเองเพื่อการเรียนรู้เจตคติ ต่อวิชาฟิสิกส์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์  กศ.ม. การวิจัยการศึกษา มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
           มหาสารคาม.
สิริพร ศิระบูชา, อพันตรี พูลพุทธา, สิริมา ศรีสุภาพ.  (2552).  ความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตระดับปริญญาตรี
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2550.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
           4(2)  :  กรกฎาคม – ธันวาคม.
อพันตรี  พูลพุทธา,  สิริมา  ศรีสุภาพ,  สิริพร  ศิระบูชา.  (2553).  “สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
           เป็นสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2552,”  การประชุมวิชาการวิจัย
           หน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (จามจุรีวิชาการ’53)
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30-31 มีนาคม 2553.  กรุงเทพฯ  :  จามจุรีวิชาการ.
อพันตรี  พูลพุทธา, เพ็ญพิชญา บรรหาร.  (2553).  ตัวแปรที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
           สายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ฉบับพิเศษ 2553.
           มหาสารคาม  :  การประชุมวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 6. 
อพันตรี  พูลพุทธา, สุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ,  คนึงนิตย์ สายสิงห์.    (2553).  “โรงอาหารในฝันของนิสิต
           และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,”  วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
           1(1)  :  มกราคม-มิถุนายน 2553
เพ็ญพิชญา บรรหาร, อพันตรี พูลพุทธา.  (2553).   ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในทัศนะของประชาชน
           ในจังหวัดมหาสารคาม.  วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  2(1)  :  กรกฎาคม-
           ธันวาคม 2553.
สุรางค์รัตน์ เนื่องไชยยศ, อพันตรี พูลพุทธา, คนึงนิตย์ สายสิงห์.  (2553).  ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน
           ที่มีต่อระบบการจัดซื้อแบบรวมศูนย์บริการของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
           มหาสารคาม.  วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  (1)  :  มกราคม-มิถุนายน 2553.
อพันตรี  พูลพุทธา, คนึงนิตย์ สายสิงห์ และนุชวนา เหลืองอังกูร.  (2554).  “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
           ในการทำงาน บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อความเป็นเลิศ กับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากร
           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
           30(4)  : ตุลาคม – ธันวาคม ; 114-124.
อพันตรี พูลพุทธา สุนทร  จันทศิลา สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช.  (2556).  “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาศาสตร์
           ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในจังหวัดสุรินทร์ : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
           พหุระดับ”.  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.   7(1) ;  มกราคม – เมษายน.; 147-158.
สุรวาท ทองบุ  อพันตรี  พูลพุทธา.  (2556).  “พฤติกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  วารสารครุศาสตร์  :  7(1)  มกราคม –
           เมษายน.
อพันตรี พูลพุทธา  และ อรัญ  ซุยกระเดื่อง.  (2558).  “การพัฒนาแบบวัดคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ
           นักศึกษาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,”  วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
           ราชภัฏมหาสารคาม.  12(2) : 23 :  กรกฎาคม – ธันวาคม  ; 79-87.
อพันตรี  พูลพุทธา  และคณะ.  (2559).  “การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
           ห้องเรียนกลับทางด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ สำหรับนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์,”  Proceedings ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
           และนำเสนอผลงานในการจัดสัมมนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย
           ครั้งที่ 4. วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้า 632 – 646.  
อพันตรี  พูลพุทธา,  สุรวาท ทองบุ,  กนกอร คำผุย.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
            วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พุทธศักราช 2548 ปรับปรุง พ.ศ. 2549,” 
           วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  13(1) : มกราคม-มิถุนายน ; 195- 205.
สุรวาท  ทองบุ และอพันตรี พูลพุทธา.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
           และการจัดการกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พุทธศักราช 2548 ปรับปรุง พ.ศ. 2549,” 
           Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ  ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 2.  มหาสารคาม  :   
           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สมบัติ ฤทธิเดช และอพันตรี พูลพุทธา.  (2559).  “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
           มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พุทธศักราช 2548 ปรับปรุง พ.ศ. 2549,”  วารสารวิจัยเพื่อ
           พัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.   13(1) :  มกราคม-มิถุนายน.
อพันตรี  พูลพุทธา  สมบัติ ท้ายเรือคำ และสุรวาท ทองบุ. (2560). “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการวัดและ
           ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,”
           วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์.  12(36) : กันยายน – ธันวาคม.
อพันตรี พูลพุทธา  สมบัติ ท้ายเรือคำ และสุรวาท ทองบุ.  (2560).  การพัฒนาสมรรถนะการวัดและ
           ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
           วิทยานิพนธ์  ปร.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อพันตรี พูลพุทธา.  (2561).  “รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของ
           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,” วารสารวิชาการและ
           วิจัยสังคมศาสตร์. 13(37) : มกราคม-เมษายน. (Print ISSN 2286-9832, Electronic ISSN
           2408-1647)
อพันตรี พูลพุทธา.  (2561).  “การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
           มหาสารคาม โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา,” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  37(6) : พฤศจิกายน-ธันวาคม.
กิ่งนภา ไชยพรม อพันตรี พูลพุทธา และอรัญ ซุยกระเดื่อง.  (2561).  “ความคิดเห็นของผู้ปกครอง
           นักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม,”  ใน 
           รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา ไทยศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19-20
           กรกฎาคม 2561.  ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
           หน้า 932-949.
ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ และอพันตรี พูลพุทธา. (2561) “การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
           คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549,”
           Proceeding ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 11: 2561 “
           การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 20 ธันวาคม 2561
           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
           มหาสารคาม)
พรนิภา จันทะวิชัย อรัญ ซุยกระเดื่อง และ อพันตรี พูลพุทธา. (2562). “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
           ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แผนภูมิกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,”
           วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  38(1) : มกราคม – กุมภาพันธ์.
ศรัญยา หยวกกุล อพันตรี พูลพุทธา และอรัญ ซุยกระเดื่อง. (2562).  “ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
           ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
           มัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู,”  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 13(1)  :  มกราคม –
           เมษายน.
อพันตรี พูลพุทธา.  (2562). “ความฉลาดทางอารมณ์และสมรรถนะการทำวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี
            ที่เรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ,” วารสารสักทอง : วารสาร
            มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  25(3) : กรกฎาคม-กันยายน ; 57-67.
 
สมบัติ  ท้ายเรือคำ  อพันตรี  พูลพุทธา และสาวิตรี  ราญมีชัย. (2562). “การสอนที่แก้ไขข้อบกพร่อง
           เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเมโดยการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์”. วารสารวิชาการ.
            11(1) : มกราคม-มิถุนายน.