ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ 
Name : WATTHANAPONG KHONGSUEBSOR 
อีเมล์/Email : wattha.k@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0815455626 
เบอร์ Fax :
FacebooK : watthanapong khongsuebsor
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : พนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

กำลัง ปริญญาเอก ปร.ด.วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม
2551 ปริญญาโท ศศ.ม.การจัดการกีฬาและสุขภาพ ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม
2546 ปริญญาตรี วท.บ.พลศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม, ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์, อาภรณ์ โพธิ์ภา, อนุรักษ์ปภพ มีตน และวัฒนพงษ์ คงสืบเสาะ. (2562). ตำราเรียนรายวิชา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. มหาสารคาม : สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยหมาสารคาม.
1) Suttirak Wisetsung, Thapana Kingkhan and Watthanapong Khongsuebsor : PHYSIOLOGICAL PROPERTY AND HEALTH SITUATION FOR EXERCISE OF NAKHON PHANOM UNIVERSITY STUDENTS” THE 4th ASEAN CONFERENCE ON PHYSICAL EDUCATION & SPORT 2018 (ACPES) “Faster, Higher, Stronger: Technological Advancement in Sports & Physical Education” 25th – 26th SEPTEMBER 2018 Hotel Tenera, Bandar Baru Bangi, Selangor, Malaysia
2) Sakchai Srisuk, Jirachai Karawa, Watthanapong Khongsuebsor, Sujira Hongsamanut, Suttirak Wisetsung and Narisara Premsri. 2018. Effects of Physical Activity Program on Health-Related Physical Fitness among Grade 4-6 Students in Ban-Don-Yanang School, Nakhon Phanom Province. Nakhon Phanom University Journal ; Vol.8 No.3 September - December, (1-8)
3) นริศรา เปรมศรี สุทธิรักษ์ วิเศษสังข์ ประชาชาติ อ่อนคำ วัฒนพงษ์ คงสืบเสาะและชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ. การศึกษาสมรรถภาพทางกายและสุขภาพทางจิตในกลุ่มผู้สูงอายุ กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครพนม (A study of health – related physical fitness and mental health among older adults in Muang district, Nakhon Phanom Province)  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 2559, 6(3), 16-23.
 

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -