ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์ ดร.สาวิตรี ราญมีชัย 
Name : SAWITREE RANMECHAI 
อีเมล์/Email : sawitree.r@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0892789036 
เบอร์ Fax :  
FacebooK : Sawitree Ranmechai
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2559 ปริญญาเอก ปร.ด. คณิตศาสตร์ / Ph.D. Mathematics วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ / M.Sc. Mathematics วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2548 ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ / B.Sc. Mathematics วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

- ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ -

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -