ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : บวรพจน์ ชมภูนุช 
Name : BOVORNPOT CHOOMPUNUCH 
อีเมล์/Email : bovornpot.c@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax : 043-721764 
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2559 ปริญญาโท ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา / M.Ed. (Educational Psychology and Counseling) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557 ปริญญาตรี วท.บ. จิตวิทยา / B.S. (Psychology) สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

สุวรี  ฤกษ์จารี, พัชรินทร์  จำปานนท์, ภณอนงค์  จันทร์เทศและบวรพจน์ ชมภูนุช. (2562). เอกสารคำสอน ED 003002 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา (Guidance Psychology and Counseling). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 
สุวรี  ฤกษ์จารี, นิตย์  บุหงามงคล, ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์,ภณอนงค์  จันทร์เทศ, พัชรินทร์  จำปานนท์, กรวรรณ  โหม่งพุฒ และบวรพจน์ ชมภูนุช. (2562). เอกสารคำสอนจิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Martin Voracek Viren Swami,...,Bovornpot Choompunuch. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size    dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image, 32. 199-217.
 
Suwaree Rerkjaree, Bovornpot Choompunuch, Patsapon Poonthong, Rodsukon Tanyathanom, Wannaporn Lukboon and      Wilasinee Silapat.(2018). Need for Counseling Service of Secondary School Students in Northeastern Part  of Thailand.              Proceedings of the 11st International Conference on Educational Research (PP. 758-761). Thailand: Khon Kaen                    University .
 
Bovornpot Chompunuch, Suwaree Rerkjaree, Nit Bunga-mongkon, Piyawan Srisuruk and Pana-Anong Chantech. (2018).       Self Esteem, Social Support and Quality of Life of Head of Household in Khon Kaen Municipality, Muang, Khon Kaen                 Province. Proceeding of the 11st International Conference on Educational Research (PP.648-653). Thailand: Khon Kaen             University.
 
Bovornpot Choompunuch Suwaree Rerkjaree, Nit Bunga-mongkon, Piyawan Srisuruk and Pana-Anong Chantech. (2018).       A  Study of  Adversity Quotient of Undergraduate Students, Faculty of Education,Khon Kaen University. Proceeding            of the 11st International  Conference on Educational Research (PP. 642-647). Thailand: Khon Kaen University.
 
Nit Bunga-mongkon, Suwaree Rerkjaree, and Bovornpot Choompunuch. (2018). The Teachers’ Classroom                         Management in Khon Kaen Province. Proceeding of the 11st International Conference on Educational Research.               Thailand: Khon Kaen University.
 
Pittawan Martseeda, Nit Bunga-mongkon, Suwaree Rerkjaree, and Bovornpot Choompunuch. (2018). F.D.T: Promoting    Development of Children with Autism. Proceeding of the 11st International Conference on Educational Research               (PP. 734-736). Thailand: Khon Kaen University.
 
Srisuruk Piyawan, Hanhak  Pronmanee, Maneerat Thirakorn and Choompunuch Bovornpot. (2018). PROMOTING                EXECUTIVE FUNCTION IN INCLUSIVE CLASSES.  Proceeding of the 6th CDMH International Forum and the 4th Asia                  Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference.  Thailand: Chiang Mai.
 
Nit Bunga-mongkon, Suwaree Rerkjaree, Bovornpot Chompunuch. (2017). Good Teachers Characteristic based on Opinion  of Undergraduate Students in Faculty of Education, Khon Kaen University. Proceeding of the 10th International                      Conference on Educational Research. Thailand: Khon Kaen University.
 
Nit Bunga-mongkon, Suwaree Rerkjaree, Bovornpot Chompunuch. (2017). The Graduate Diploma Students’ Adjustment,      3rd  Cohort, 2016 academic year, North Eastern University. Proceeding of the 10th International Conference on                      Educational Research. Thailand: Khon Kaen University.
 
Suwaree Rerkjaree, Bovornpot Choompunuch, Patsapon Poonthong,Rodsukon Tanyathanom,Wannaporn Lukboon and        Wilasinee Silapat and Noppadol Meechaiyo. (2016). Need for Counseling Service of Primary School Students in              Northeastern Part  of Thailand.  Proceeding of the 9th International Conference on Educational Research (PP. 1101-          1104). Thailand: Khon Kaen University.
 
บวรพจน์ พุดสีเสน. (2560). ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ, Journal of Education Khon Kaen University (Graduate Studies Research), 11(2), 111-122.
Martin Voracek Viren Swami,...,Bovornpot Choompunuch. (2020). The Breast Size Satisfaction Survey (BSSS): Breast size    dissatisfaction and its antecedents and outcomes in women from 40 nations. Body Image, 32. 199-217.
 
Suwaree Rerkjaree, Bovornpot Choompunuch, Patsapon Poonthong, Rodsukon Tanyathanom, Wannaporn Lukboon and Wilasinee Silapat.(2018). Need for Counseling Service of Secondary School Students in Northeastern Part  of Thailand.  Proceedings of the 11st International Conference on Educational Research (PP. 758-761). Thailand: Khon Kaen University .
 
 
Bovornpot Choompunuch, Wanida Donpunha, Amrita Chaturvedi. (2018) .SOCIAL EMOTIONAL LEARNING IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION FOR STUDENT WITH SPECIAL NEEDS. Proceeding of the 12 th  Conference on Reveal the Autistic World (PP.61-73). Thailand: Khon Kaen University.
 
บวรพจน์  ชมภูนุช,นพดล  มีชัยโยและภณอนงค์  จันทร์เทศ. (2559). แนะแนวอย่างไรให้พ้นภัยโลกไซเบอร์ How to Guide by Avoiding Cyberbullying. Journal of Education Khon Kaen University. 39(3), 21-27.