ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อาจารย์กรรณิกา พันธ์ศรี 
Name : GUNNIGA PHANSRI 
อีเมล์/Email : Kunniga.p@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 043754321 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : ผู้ช่วยคณบดี 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2558 ปริญญาโท ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) | M.A.(Educational Psychology and Guidance) ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
2554 ปริญญาตรี ว.ทบ. (จิตวิทยา) | B.Sc.(Psychology) Second-Class Honors ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

กรรณิกา พันธ์ศรี, สุรเดช ประยูรศักดิ์ และศุภชัย ตู้กลาง. (2560). ปัจจัยด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์ต่อสุขภาพจิตของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม). วารสาร มฉก.วิชาการ. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. เดือนพฤษภาคม 2560 : 60-61
รังสรรค์ โฉมยา, กรรณิกา พันธ์ศรี. (2563) .ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): การเปรียบเทียบระหว่างวัย.วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 39 ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563, 71-81.
กรรณิกา  พันธ์ศรี, รังสรรค์  โฉมยา, และอารยา  ปิยะกุล. (2563) . พื้นที่ทางสังคมและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ . ปีที่ 15, ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563, 75-88.
กรรณิกา พันธ์ศรี, รังสรรค์ โฉมยา, อารยา ปิยะกุล (2564) .เพศสถานะกับพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564.
วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, สุรเดช ประยูรศักดิ์, กรรณิกา พันธ์ศรี, และพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. (2560). พิธีกรรมสรงกู่ในมุมมองจิตวิทยา. การประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางจิตวิทยา TNCP2017  มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เดือนกรกฎาคม 2560 : 49