ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : กาญจน์ เรืองมนตรี 
Name : KARN RUANGMONTRI 
อีเมล์/Email : karn.r@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0894228859 
เบอร์ Fax : 043 721 764 
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ประจำ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2547 ปริญญาเอก Educational Administration Faculty of Education Naresual University
2534 ปริญญาโท Educational Administration Faculty of Education Srinakarinwirote University Mahasarakham Campus
2522 ปริญญาตรี Politics Science Faculty of Politics Science Ramkhamheang University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

 

(1)    กาญจน์  เรืองมนตรี  และ ธรินธร  นามวรรณ.  (2555).  กฎหมายการศึกษา. มหาสารคาม :

 อภิชาติการพิมพ์.  295 หน้า

(2)    กาญจน์  เรืองมนตรี  และ ธรินธร  นามวรรณ.  (2557).  การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้.  พิมพ์ครั้งที่ 2 . มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์.  244 หน้า

(3)    กาญจน์  เรืองมนตรี  และ ธรินธร  นามวรรณ.  (2557).  การประกันคุณภาพการศึกษา.  มหาสารคาม  : อภิชาติการพิมพ์.  246 หน้า

(4)    กาญจน์ เรืองมนตรี. (2549).  ทฤษฎีผู้นำ: Leadership Theory.  มหาสารคาม :

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  229 หน้า.

(5)    ธีระ รุญเจริญ, กาญจน์ เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ. (2554). ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยา. : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.  187 หน้า.

ผลงานทางวิชาการ

            1 รายงานการวิจัย

                        1.1 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา”

(คณะผู้วิจัย : รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด, ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี, ดร.สุริทอง ศรีสะอาด) (2545)

                   1.2 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารฐานโรงเรียน มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ลักษณะที่เอื้อต่อการบริหาร และความพึงพอใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (2548) (คณะผู้วิจัย : ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ, ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี, ดร.ธรินธร นามวรรณ)

                   1.3 งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม” (คณะผู้วิจัย : ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี,ดร.ธรินธร  นามวรรณ)

                   1.4 งานวิจัยเรื่อง “สมรรถภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน”

(คณะผู้วิจัย : ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ, ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี, ดร.ธรินธร นามวรรณ)

                   1.5 งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดการจัดการความรู้ (Knowledge Management on Interaction, Faculty of Education. Mahasarakham University) (คณะผู้วิจัย :              รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ, ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี, ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ)

                   1.6 งานวิจัยเรื่อง “The Condition, Problems and Recommendation for Implementing law in Managing Basic Educational Institutions in Northeastern Region, Thailand”(คณะผู้วิจัย : ผศ.ดร.กาญจน์ เรืองมนตรี และ ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ) Presented to ICER2009, 26 March 2009, Udon Thani, Thailand.

บทความวิจัยวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 

บทความวิจัยวารสารระดับชาติ

            (1)  การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  : กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ  ในวารสารการบริหารและพัฒนา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 4 ฉบับที 1(มกราคม-เมษายน 2555)หน้า 29-44

           (2)  การคัดกรองและให้ความนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  :  จตุพร เพ็งชัย, ธรินธร นามวรรณกาญจน์ เรืองมนตรี, เพ็ชร เพ็งชัย, ประสงค์ สายหงส์, เพ็ญตระการ อรัญทอง   ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม- เมษายน 2555) หน้า 45-52

           (3) กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา.  ประสงค์  สายหงส์ธรินธร  นามวรรณกาญจน์  เรืองมนตรี  และคณะ.  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  12(1).  :  124-134. (2559). 

(4การบริหารฐานโรงเรียน  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพลักษณะที่เอื้อต่อการบริหาร

และความพึงพอใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (2548)  (ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ,                            ดร.กาญจน์  เรืองมนตรีดร.ธรินธร  นามวรรณ)

          (5) การศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”  (คณะผู้วิจัย  : ดร.กาญจน์  เรืองมนตรีดร.ธรินธร  นามวรรณ)

          (6สมรรถภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน”  (คณะผู้วิจัย  :  ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญดร.กาญจน์  เรืองมนตรีดร.ธรินธร  นามวรรณ)

          (7รูปแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  on

Interaction, Faculty  of  Education,  Mahasarakham University)” 

(คณะผู้วิจัย  :  ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณดร.กาญจน์  เรืองมนตรีดร.ธรินธร  นามวรรณ)

         (8) “The Conditions, Problems and Recommendations for Implementing Educational law  in Managing Basic Educational Institutions in Northeastern Region, Thailand ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)

         (9) การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)

         (10)  Developing Instrument for Measuring Quality of Life and Determining  Quality of Life of Educational Personnel.  International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD)Volume 2 2010 

         (11) Competencies Development Program of  Recreation Trainer for Student in Institute of Physical  Education  Ministry  of  Tourism and Sports Researchers:  Chatchawan Rattanaporn , Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri , Asst.Prof.Dr.Tharinthorn  Namwan  ,   Assoc.Prof. Jatupon Pengchai , Dr.Prasong Saihong ,  Pensiri  Thanhai   Presented on

         (12การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา คณะผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรินธร  นามวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร  เพ็งชัย  และ อาจารย์ ดร.ประสงค์ สายหงส์:ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี  2554  โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม

          (13Investigation of Special Child Risk Perception  among Elementary Students in Muang Mahasarakham Municipality Schools Using Coloured Progressive Matrices

 Researchers: Jatuporn Pengchai, Tharinthorn Namwan, Karn Ruangmontri, Prasong Saihong,

 Petch Pengchai   :โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาล

เมืองมหาสารคามได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          (14) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนคุณภาพ คณะผู้วิจัย : ดร.ปิยะ อิศรวิริยะกุล 

ดร.โกศล  ศรีสังข์  ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี   ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ   รศ.จตุพร เพ็งชัย       

(15) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560.  ธรินธร นามวรรณ, กาญจน์ เรืองมนตรี และเพ็ญศิริ  ทานให้. (2561). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3  (กันยายน – ธันวาคม). 

หน้า 327-337.

 

บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ

              (1) Developing Instrument for Measuring Quality of Life and Determining Quality of Life of Educational Personnel.  International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD) Volume 2 2010  

             (2) The Construction and Development of Indicators of Learning Organization at Higher Educational Institutions Emphasizing Graduate Production and Social Development. Chanwit Hanrin, Pissamai Sri-Amphai, Karn Ruangmontri, Tharinthon Namwan.

ERIC : Academic and Business Research Institute. 147 Medjool Trail, Ponte Vedra, FL 32081.

Tel.904-435-4330, e-mail: editorial.staff@aabri.com; Web site :http://www.aabri.com

            (3) Investigation of Special Child Risk Perception  among Elementary Students

in Muang Mahasarakham Municipality Schools Using Coloured Progressive Matrices 

Researchers: Jatuporn Pengchai, Tharinthorn Namwan, Karn Ruangmontri, Prasong

Saihong,Petch Pengchai   :โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (International Conference in Education Research) Proceeding of the 4 th International Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.

                (4) The Construction and Development of Indicators of Learning Organization at Higher Educational Institutions.  Chanwit Hanrin, Pissamai Sri-Amphai, Karn Ruangmontri,

Tharinthon Namwan. Proceeding of the 4 th  International  Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.

               (5)  Strategies for the Administration of Quality Private Schools.

Piya Issarawiriyakul,Kosol Srisang, Karn Ruangmontri,  Tharinthorn Namwan, Jatuporn Pengchai  : Proceeding of the 4 th  International Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.

(1)    Competencies Development Program of Recreation Trainer for Student in

Institute  of Physical  Education  Ministry  of  Tourism and Sports ( Chatchawan Rattanaporn , Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri , Asst.Prof.Dr.Tharinthorn  Namwan, Assoc.Prof. Jatupon Pengchai , Dr.Prasong Saihong ,  Pensiri  Thanhai.  Proceeding of the International Conference in Education Research (ICER 2012)  22 -23 March 2012, at Pattaya, Jomtien, Chon Buri, Thailand.

               (7)  A Study of Professional of the Basic School Administrators

คณะผู้วิจัย Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri, Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan, Pensiri Thanhai,  Prof.Dr.Teera Runjaroen, Saksit Thanhai, Phenthip Yankai Proceeding of the 6 th International Conference in Education Research (ICER 2013)  22 - 23, March 2013 at Sokha Angkor Resort,Siem Reap, Cambodia.  p. 24-25

              (8) A Study of Mahasarakham University Students’ Awareness and Need for

Developing the Learning Leader in ASEAN to Prepare for ASEAN Community.

(Karn  Ruangmontri, Tharinthorn Namwan, Pensiri  Thanhai) (International Conference in Education Research) Proceeding of the 8 th International Conference in Education Research (ICER 2015)  26 - 28 May 2015 at Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. 38-39

 

บทความทางวิชาการ

           1. “การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตน” ลงใน Web Site : (DOC)

(Online).Available. URL : http://www.edu.msu.ac.th/m1/502/garn/file01.htm.isc.ru.ac.ht/data/ED0001056.doc

            2. “การใช้ T-Groups เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ”

ตีพิมพ์ลงในหนังสือการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2547

           3. “องค์ประกอบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม” ตีพิมพ์ลงในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – พฤษภาคม 2548

          4. “กลยุทธ์การพัฒนา (Strategies for Development)”

ตีพิมพ์ลงในหนังสือการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 2-3 มีนาคม 2549

          5. “สภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการนำกฏหมายการศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2552

          6. “การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4”

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2552

          7. “แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ สังกัดแผนกศึกษาประจำนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม – กันยายน 2552

           8. กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2555).  การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  การบริหารและพัฒนา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  4(1)  :  29-44.

           9. จตุพร  เพ็งชัยธรินธร  นามวรรณกาญจน์ เรืองมนตรีเพ็ชร เพ็งชัยประสงค์ สายหงส์  และเพ็ญตระการ อรัญทอง.  (2555).  การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์).  6(1)  :  45-52.

         10. ชัชวาล  รัตนพรกาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2559).  โปรแกรมวิทยากรนันทนาการ สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  10(3)  :  64-77.

         11. ประสงค์  สายหงส์   ธรินธร  นามวรรณกาญจน์  เรืองมนตรี  และคณะ.  (2559).  กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา.  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  12(1).