ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อ.ดร.ชนิตา รุ่งเรือง 
Name : CHANITA RUNGRUENG 
อีเมล์/Email : chanita.r@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2561 ปริญญาเอก ปร.ด. การวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา / Ph.D. (Measurement and Technology in Cognitive Science) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา บูรพา
2552 ปริญญาโท วท.ม.จิตวิทยาคลินิก / M.Sc. (Clinical Psychology) แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหิดล
2549 ปริญญาตรี ศศ.บ.จิตวิทยา/ B.A. (Psychology) สังคมศาสตร์ นเรศวร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

 
 
 
 
 
 
ปิยธิดา ต. ไชยสุวรรณ, วัฒนารี อัมมวรรธน์, ปิยะ ทองบาง, นิรุติ ผึ่งผล, ชนิตา รุ่งเรือง, และ พูลพงศ์ สุขสว่าง. (2560). ผลของความถี่การทากิจกรรมทางกายต่อความสามารถการบริหารจัดการขั้นสูง ในวัยรุ่น.วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 9(2). 301-326.
Seechaliao, T., & Rungrueng, C.. (2016). Using Social Media to Improve Undergraduate Students’Mental Health. International Journal of Social Science and Humanity, 6(12). 948-951.
Ammawat, W., Chaisuwan, P. T., Rungrueng, C., Phuengphol, N., Thongbang, P., & Suksawang, P. (2015). The Mixture Model of Executive Functions and Ordinar National Educational Score. Asian Journal of Management Sciences & Education. 4(4). 31-41.
Rungrueng, C., Singkhornard, J., Samretdee, H., & Patjanasoonton, N. (2015, April). Awareness about medication to treat ADHD in care givers of patients with ADHD. The 9th International Conference on Reveal the Autistic World, Khon Kaen.
ชนิตา รุ่งเรือง, ฐาปนี สีเฉลียว, และศุภชัย ตู้กลาง. (2558). ความตระหนักเกี่ยวกับการรับบริการด้านสุขภาพจิตของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 6 กลุ่มระดับชาติด้านการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2558 (น. 127-136). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ชนิตา รุ่งเรือง. (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์). การพัฒนามาตรวัดการกำกับอารมณ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 21(2).  
ชนิตา รุ่งเรือง และ เสรี ชัดแช้ม. (2559). กรอบความคิดเติบโต: แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์. วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา. 14(1). 1-13.