ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : อ.ดร.ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ 
Name : CHAIPORN PONGPISANRAT 
อีเมล์/Email : chaiporn.p@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0810562999 
เบอร์ Fax :  
FacebooK : draculatam2009@gmail.com
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว I Ph.D. Philosophy Doctoral Degree (Educational Psychology and Guidance) ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม
2544 ปริญญาโท กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว ผลงานวิจัยทางการศึกษาดีเด่น I M.Ed. Master of Education ( Psychology of Guidance ) Reward of research ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2540 ปริญญาตรี กศ.บ.การแนะแนว I B.Ed.Bachelor of Education (Guidance) ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ และภัทรพร กาแก้ว. (2557). เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษม.1. ซีเอ็ด.
ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ และวิภาณี สุขเอิบ. (2560). การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับ
          การพัฒนาการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้คำปรึกษาภาควิชา
          จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
          วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11(1). เดือนมกราคม-มีนาคม 2560 : 102-116.
วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, สุรเดช ประยูรศักดิ์,
            กรรณิการ์ พันธ์ศรี และพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. (2560). พิธีกรรมสรงกู่ในมุมมองจิตวิทยา.
            การประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางจิตวิทยา TNCP2017
            มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เดือนกรกฎาคม 2560 : 461-474.
วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์, สุรเดช ประยูรศักดิ์, กรรณิกา พันธ์ศรี, และพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. (2560). พิธีกรรมสรงกู่ในมุมมองจิตวิทยา.
         การประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางจิตวิทยา TNCP2017  มหาวิทยาลัยรามคำแหง. เดือนกรกฎาคม 2560 : 461-474.