ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ชัยรัตน์ ชูสกุล 
Name : CHAIRAT CHOOSAKUL 
อีเมล์/Email : chairat.c@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0885622656 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : ผู้ช่วยอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2552 ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
2539 ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537 ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

Choosakul,  C.  &  Vongjaturapat,  V.  2003.  Psychometric
                     development  of  the  sport  commitment  model  scale  for  Thai 
                     youth  athletes.  Article  published  and  presented  in  The  4th
                     ICHPER.SD  Asia  Congress  Abstract  Book.  Thai  Association  for
                     Health, Physical  Education  and  Recreation  (TAHPER).
 
 
Choosakul,  C.,  Vongjaturapat,  V.,  &  Tayraukham,  S.  2004.  A  test  of 
                     the  sport  commitment  model  in  a  Thai  Youth  Athlete
                     Populations. International  Journal  of  Psychology,  39  (5-6) : 
                     500-500.
Vongjaturapat,  V.,  Choosakul,  C.,  &  Tayraukham,  S.  2004.  The  Role  of 
                     Sport  Enjoyment:  A  Test  of  the  Mediational  Hypothesis  in 
                     the  Sport  Commitment  Model  with  Thai  Youth  Athletes. 
                     International  Journal  of  Psychology,  39  (5-6) :  500-500.
Choosakul,  C.  &  Vongjaturapat,  V.  2003.  Psychometric
                     development  of  the  sport  commitment  model  scale  for  Thai 
                     youth  athletes.  Article  published  and  presented  in  The  4th
                     ICHPER.SD  Asia  Congress  Abstract  Book.  Thai  Association  for
                     Health, Physical  Education  and  Recreation  (TAHPER).
 
 
Choosakul,  C.,  Vongjaturapat,  V.,  &  Tayraukham,  S.  2004.  A  test  of 
                     the  sport  commitment  model  in  a  Thai  Youth  Athlete
                     Populations. International  Journal  of  Psychology,  39  (5-6) : 
                     500-500.
 Vongjaturapat,  V.,  Choosakul,  C.,  &  Tayraukham,  S.  2004.  The  Role  of 
                     Sport  Enjoyment:  A  Test  of  the  Mediational  Hypothesis  in 
                     the  Sport  Commitment  Model  with  Thai  Youth  Athletes. 
                     International  Journal  of  Psychology,  39  (5-6) :  500-500.

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -