ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ญาณภัทร สีหะมงคล 
Name : YANNAPAT SEEHAMONGKON 
อีเมล์/Email : yannapat.s@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0933280575 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2540 ปริญญาเอก กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผลการศึกษา) Ed.D ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535 ปริญญาโท ค.ม.(การวิจัยการศึกษา) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

1 เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติขั้นสูงและการวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดผลการประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัย คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
               4 เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
               5 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาระเบียบวิธีวิจัยการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  6. ญาณภัทร สีหะมงคล. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา. ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
1.  Songsak Phusee-orn , Prasert Ruannakarn, Yannapat Seehamongkon, Araya Piyakul,
                 Phamornpun Yurayat, Wipanee Suk-erb, Supachai Tuklang, Sudares Sirisittanapak ,
                 Pornweenus Khoungsimma , Lucksana Sakulthong. (2019). A Study of Intelligence
                 Quotient for Primary School Students in Mahasarakham Province. Journal of
                 Education and Training Studies. Vol. 7, No. 2; February.
2. Kittisak Sinthukhot, Yannapat Srihamongkol, Nuchwana Luanganggoon and PaisanSuwannoi. (2013). “The Development of Education Model for Internal
Quality Assurance System of Dramatic Arts College of Bunditpattanasilpa
Institute” International Education Students. 6(11) : 69-76.
3. Satayu Chueachot, Boonchom Srisa-ard and Yannapat Seehamongkon. (2013). “TheDevelopment of an Assessment for Learning Model for Elementary
Classroom” International Education Students. 6(9) : 119-124.
4. วิชชุลดา สุวรรณผู, ศุภชัย ตู้กลาง, ประเสริฐ เรือนนะการ, ญาณภัทร สีหะมงคล, ทัศน์ศิรินทร์
สว่างบุญ, กัญญารัตน์ โคจร และวรรณพร สาราญ. (2558). “ปัญหาและความต้องการ
จาเป็นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม” วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1) : 221-235;กรกฎาคม.
5. เชษฐา อาษาราช, ญาณภัทร สีหะมงคล และวดาภรณ์ พูลผลอานวย. (2557). “การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะสาคัญดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” วารสารการวัดผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20(1) : 49-64; กรกฎาคม.
6. เพชรจู นามขัน, ญาณภัทร สีหะมงคล และวดาภรณ์ พูลผลอานวย. (2557). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลและแนวทางป้องกันพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดหนองคาย” วารสารการวัดผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20(2) : 191-205;
ธันวาคม.
7. ถวิล ชานุบาล, ญาณภัทร สีหะมงคล และดาวรุวรรณ ถวิลการ. (2556). “การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ” วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 19(1) : 46-54;
กรกฎาคม.
8. อาภาพงษ มังคละ, ญาณภัทร สีหะมงคล และดาวรุวรรณ ถวิลการ. (2556). “การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง สมการเชิงเสน ตัวแปรเดียว
การคิดวิเคราะห การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1 ระหว่างการจัดการเรียนรูแบบ K-W-D-L และการจัดการเรียนรูแบบปกติ” วารสารการ
วัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 19(2) : 221-235; ธันวาคม.
9. ชนิดา เพ็ชรโรจน์, ญาณภัทร สีหะมงคล และบุษบา จริงบารุง. (2555). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดร้อยเอ็ด
: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ”วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 18(1) : 45-54; กรกฎาคม.
10. ศิริพัฒน์ แก่นจันทร์, ญาณภัทร สีหะมงคล และนุชวนา เหลืองอังกูร. (2555). “การสร้าง
แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ที่ดาเนินการสอบบนระบบเครือข่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดอุบลราชธานี” วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 18(1) : 129-136; กรกฎาคม.
11. สุธีธิดา บรรณารักษ์, ญาณภัทร สีหะมงคล และนุชวนา เหลืองอังกูร. (2555). “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดสังเคราะห์ และเจตคติ ต่อวิชาภาษาไทยเรื่อง อลังการ
ภาพพจน์บทพากย์เอราวัณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบ CIPPAกับการจัดการเรียนรู้แบบKWL PLUS” วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 18(2) : 183-193; ธันวาคม__

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -