ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ 
Name : NAPATSAWAN THANAPHONGANAN 
อีเมล์/Email : napatsawan.t@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 6239 
เบอร์ Fax : 043-754321-40 
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : ไม่มี 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2551 ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา/ Ph.D.Exercise and Sport Science ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2544 ปริญญาโท ค.ม. สุขศึกษา/ M.Ed. Health Education ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ B.Sc. Health Science วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาบันราชภัฎจันทรเกษม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

1.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัย: เอกสารประกอบการสอน วิชา 0505209 = Health and Safety Science. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2558.
 
2.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. โภชนาการกีฬา: เอกสารประกอบการสอน วิชา 0505204 = Sport Nutrition. มหาสารคาม: ภาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561.
 
3.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3000-1601. กรุงเทพฯ แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2558.
 
1.Suchira Nongaudom, Napatsawan Thanaphonganan, Thanarat Sripongngam. Flexible stick exercise could increase flexibility, muscle strength, endurance, and in healthy subjects. International Journal of GEOMATE; 2016,  Vol. 11, Issue 28, pp. 2888-2891.
 
2.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วชิรเวชสาร
ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 (พ.ค-ส.ค 2554).
 
3. ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. พฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารของนักกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3(ก.ค-ก.ย 2555)
 
4.ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. การศึกษาคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์. วารสารศึกษาศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2557)
 
5.ประเสริฐ ชมมอญ, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และอรอุมา ลาสุนท์. ผลของการฝึกวิ่งรูปแบบตัว X และ รูปแบบตัว H ที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวความเร็ว และเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเซปักตะกร้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 31 ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2555.
 
6. ปัณณวิชญ์ แก้วสุพรรณ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และอรอุมา ลาสุนนท์. ผลของสารเสริมพลังระยะเวลาการรับสาร เพศและการฝึกที่มีต่อความสามารถใน การทำงานแบบแอนแอโรบิก เวลายืนระยะการออกกำลังกายและระดับกรดแลคติกของนักวิ่งระยะสั้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม  พ.ศ. 2557.
 
7. สุกัญญา ระเริง ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และ ไพบูลย์ บุญไชย. ผลของสารสกัดจากชาเขียวที่มีต่อความสามารถสูงสุดในการใช้ออกซิเจนและสมรรถนะความอดทนของนักวิ่งระยะกลาง. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556. (นำเสนอผลงาน AUCPESS 25th June - 27th June 2013)
 
8. กุสุมา  สีดาเหลา, สมนึก ภัททิยธนีและ ณภัสวรรณ  ธนาพงษ์อนันท์.  ความคาดหวังและความเป็นจริงของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารคณะศึกษาศาสตร์.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2555.
 
 
9.นฤวรรณ ตั้งวาณิชย์ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และไพศาล วรคำ. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดหนองบัวลำภู.วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่2 : ธันวาคม พ.ศ. 2555.
 
10.พัชราภรณ์ บุญทวี  ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และไพศาล วรคำ. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางจริยธรรม (MQ)
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค (AQ) และ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (AT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  หนองคาย เขต 1. วารสารการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2555.
 
11.รัชดาพร สดใส  ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และปิยะธิดา ปัญญา. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2555.
 
12.วิชชุดา บุญยืน  นิราศ จันทรจิตร และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคูณการคิดวิเคราะห์และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TGT. วารสารครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2(21) ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557.
 
13.อรอุมา กองฝ่าย ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และรังสรรค์ โฉมยา. แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 13 ฉบับ1(24) ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559.
 
14.วรพล แวงนอก, อรชุมา หนูน้อย , ประภาพร เมืองแก้ว,ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, นฤพนธ์ จินดาวัลย์, นิตยา วันดีฤทธิลาภ.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุ่มเสี่ยง ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9 (3-4 เมษายน 2561); 1117-1123.
 
15.ทิตยาภา บานเย็น, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, อนุวัต ชัยเกียรติธรรม. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติต่อการเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารช่อพะยอม  ปีที่ : 27  ฉบับที่ : 2: 103-111: 2559.
 
16.ธีระวรรณ สุธรรม, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีที่ : 27  ฉบับที่ : 3  เลขหน้า : 73-88  ปีพ.ศ. : 2559.
 
17.พิมลพรรณ กุลาสา, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, รังสรรค์ โฉมยา. สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 110-123  ปีพ.ศ. : 2559.
 
18บรรจง เรืองสุขสุด, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, อรัทยา ถนอมเมฆ. ผลของการฝึกแบบสลับช่วงเวลาพักที่มีต่อสมรรถภาพทางแอนแอโรบิกความอดทนและความเร็วในนักเรียนชาย. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 8  ฉบับที่ : 3: 103-115: 2560.
 
19.สมชาติ บุญธรรม  ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์, อรัทยา ถนอมเมฆ. ผลของผลิตภัณฑ์นมรสช็อกโกแลตที่มีต่อสมรรถภาพทางแอนแอโรบิกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตบอล. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีที่ : 29  ฉบับที่ : 2: 161-171: 2561​​​​​​​.
 
20. กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ บวรลักษ์ ทองทวี และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. ผลของการได้รับเครื่องดื่มคาร์โบไฮเดรต-โปรตีน ที่มีต่อระดับน้ำตาล แลกเตต และครีเอทีนไคเนสในเลือด ระยะฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
 
21.T.Suphat and T.Napatsawan. Effect of L-carnitine Supplementation combined with Aerobic Training on VO2Max and Speed in Soccer Players. The 3rd International Conference on Physical Education and Sport on 2-5 September 2017.
 
22. ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และ สมชาติ บุญธรรม ผลของโปรแกรมการฝึกแบบสถานีที่มีต่อสมรรถภาพทางแอนแอโรบิก และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาฟุตบอล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ : 38 | ฉบับที่ : 1 ประจำเดือน : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
 
23. ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ ประสานศิลป์ คำโฮง และ วรพล แวงนอก. ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562.
 
24. ศาตรา สายสุนันทรารมย์ และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับในสถานการศึกษาสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. วารสารช่อพยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ตุลาคม) 2561.
 
 
 
 
25. สิทธิชัย ใจสุข และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. โปรแกรมพัฒนาครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สำหรับ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ีที่ 38 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2562.
26. ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์ และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. โปรแกรมพัฒนาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด สร้างสรรค์ของนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2562.
1. สุกัญญา ระเริง และ  ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. ความสำคัญของอิเลคโตรไลท์ในนักกีฬา.  วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (ก.ย-ธ.ค 2554)
 
2.  ณัฐกุล โพธิ์แสวง และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. (2558). คาเฟอีนและความสามารถทางการกีฬา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (ม.ค-ก.พ 2558)
 
3. สุพัฒน์ ภาณุวาทกุล และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. (2558). แอล-คาร์นิทีนกับการออกกำลังกาย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (มี.ค-เม.ย 2558.
 
4. ปวีนา  จันดาชาติ และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์. (2558). อาหารฟังค์ชั่นกับการออกกำลังกาย.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (พ.ค-มิ.ย 2558)