ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 
Name : Assoc Prof.Dr. Songsak Phusee-orn 
อีเมล์/Email : songsak.p@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0878727151 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2547 ปริญญาเอก กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) | Ph.D. (Educational Research and Evaluation) ศึกษาศาสตร์ นเรศวร
2542 ปริญญาโท กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) | M.Ed. (Educational Measurement) ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม
2539 ปริญญาตรี กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (การประถมศึกษา) โทการวัดผลการศึกษา (คุรุทายาท) | B.Ed.(Hons.) (Elementary Education) ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

1) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2561). การประยุกต์ใช้ SPSS วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 8.
              มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
2) อรนุช ศรีสะอาด, สมบัติ ท้ายเรือคำ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2549). การวัดและประเมินผลการศึกษา.
          กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์.

3) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2561). การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.

4) ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ผู้แต่งร่วม). (2558). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. มหาสารคาม
            : ตักสิลาการพิมพ์.
5) ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ผู้แต่งร่วม). (2553). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กาฬสินธุ์
            : ประสานการพิมพ์.
6) ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ผู้แต่งร่วม). (2558). การวัดและประเมินการศึกษา. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
7) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2561). เอกสารคำสอน รายวิชา 0504402 การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
8) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2551). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1601502 วิธีการทางสถิติสำหรับ
          สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
9) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2563). การวิจัยทางการศึกษา. มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
1) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2561). การพัฒนาระบบคลินิกวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
              วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 38. พฤษภาคม – สิงหาคม. หน้า 59-73.
2) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2559). ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาของนิสิตปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
             คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
             ราชภัฏภาคเหนือ.  ปีที่  6 ฉบับที่ 11. หน้า 25-34.
3) Phusee-orn, Songsak, Frances Martin. (2009). A Confirmatory Factor analysis of Promotion of
             Enjoyment of Learning in High School students. The Social Sciences. 4 (6): 598-603.
4) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2561). รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
             โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
             ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม. หน้า 152-166.
5) Sitthisomjin, J., Kanokorn Somprach, Songsak Phuseeorn. (2018).  The effects of innovation
                management on school performance of secondary schools in Thailand,
                Kasetsart Journal of Social Sciences. https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.02.007
6) Doungprom, Usanee  Songsak Phusee-orn and Nawamin Prachanant. (2016). The development
            desire of Non-English major teachers in small rural primary schools in Thailand :
            Participatory action research. Educational Research and Reviews.
            Vol. 11(16), pp. 1612-1621,  
7) Songsak Phusee-orn , Prasert Ruannakarn, Yannapat Seehamongkon, Araya Piyakul,
                 Phamornpun Yurayat, Wipanee Suk-erb, Supachai Tuklang, Sudares Sirisittanapak ,
                 Pornweenus Khoungsimma , Lucksana Sakulthong. (2019). A Study of Intelligence
                 Quotient for Primary School Students in Mahasarakham Province. Journal of
                 Education and Training Studies. Vol. 7, No. 2; February.
8) Malasri, Amorn, Boonchom Srisa-ard and Songsak Phusee-orn. (2011). The Development of
             the Educational Risk Assessment Model. European Journal of Social Sciences.
             19(3) : 412-418.
9) Khetbamrung, A., S. Phusee-orn, P. Baojai and R. Changkot,. (2010). An Innovation Model Appropriate
          European Journal of Social Sciences. 14(3) : 387-393.
10) Khetbamrung, A., S. Phusee-orn, P. Baojai and R. Changkot, (2010). The efficiency and effectiveness of an  
          innovation model appropriate for disseminating knowledge of correcting salty soil conditions in Northeast
          Thailand. The Social Sciences, 5(3) : 224-227.
11) Chan-urai, Nakhonchai, S. Phusee-orn and P. Worakham. (2011). The Development of the Model for
          Utilization of ExternalQuality Evaluation Results for Quality Improvement of Small-Sized Schools
          in northeastern Thailand : An Application of Organization Development Research
          European Journal of Social Sciences. 21(2) : 314-321.
12) Kuapituk, P, S. Phusee-orn, N. Prachanant. (2012). The Development of an Evaluation Model
           on Learning Management of Foreign Language Teachers in the World-Class Standard
           Primary Schools. Canadian Social Science. 8(6) : 60-67.
13) Charoenchai,Charin, Songsak Phuseeorn, Waro Phengsawat. (2015).Teachers’ development model
               to authentic assessment by empowerment evaluation approach. Educational Research
               and Reviews. Vol. 10(17), pp. 2524-2530.
14) Sukhamit Komanee, Suttipong Hoxsuwan and Songsak Phusee-on. (2013).
               The Contemplative education learning environment management model
               for undergraduate student. The Journal of Global Business Management. Vol  9 
               Num. 3 October,.p.16-24.
15) Pornweenus Khoungsimma, Songsak Phusee-orn. (2019). A Needs Assessment for
                           the Development of a Performance Appraisal System for Government Employees
                           at the Provincial Statistical Office. Journal of Education and Training Studies,
                           Vol. 7, No. 3, March.
16) ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์, กนกอร สมปราชญ์ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2560). การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม
           การจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม.
17) Phusee-orn, Songsak and Frances Martin. (2009). A Confirmatory Factor Analysis of Promoting Enjoyment
                in High School Students' Learning. Proceeding of London International Conference on Education (LICE-2009)
                November 9-12, 2009, London, UK.: 140-141.
18) Phusee-Orn, S., O. Srisa-Ard. (2010). The research synthesis of classroom action research.
                  Proceeding of  the 3rd International Conference of Education,Research and Innovation,(ICERI 2010).
                  Madrid, Spain. 15-17 November, 2010. 1129-1136.
19) Simmaroon, Natjareeporn Songsak Phusee-orn Prasart Nuangchalerm. (2016). Development of
              the program for enhancing integrated science process skills, ability in analyzing, and
              scientific mind of Mathayomsuksa 4 students through the integration of authentic
              assessment. Journal of Educational Measurement Mahasarakham University
              Vol 22(2)  p.141-152.
20) จีรนันท์ ปุมพิมาย,ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,ประสาท เนืองเฉลิม. (2560). การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและ
            ประเมิน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารครุศาสตร์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1,หน้า 205-220 .
20) ปุณฑริกา น้อยนนท์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, นุชวนา เหลืองอังกูร. (2560). การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้
              ในศตวรรษที่ 21 สำหรับสาระวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารวิชาการและ
              วิจัยสังคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 35. หน้า 57-72.  
21) ณัฏฐ์ธยาน์ มณีโคตร, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรัญ ซุยกระเดื่อง. (2560). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
             เพื่อเสริมสร้างความรู้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น เรื่อง โปงลางเลิศล้ำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
             ปีที่ 5 : การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1.
             หน้า 78-91.
22) อณานิการ์ บุญเจียม, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรัญ ซุยกระเดื่อง. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
              วิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ระหว่างพุทธศักราช 2550-2555
              ด้วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 23 ฉบับที่ 1.
              หน้า 278-290.
23) สุวรรณา โจทกราช และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2560). การศึกษองค์ประกอบและแนวทางส่งเสริมค่านิยมทางภาษาไทย
             ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารการวัดผลการศึกษา
             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 23 ฉบับที่ 2. หน้า 232-242.
24) สิทธิศักดิ์ เจียงวงค์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ปิยะธิดา ปัญญา. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมของครูเพื่อเข้าสู่
              ประชาคมอาเซียน : การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
              ปีที่ 10 ฉบับที่ : พิเศษ, หน้า 957-973.
25) พจมาลย์ ศรีพลอย, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
              คอนสตรัคติวิซึม : การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
              ปีที่ 22 ฉบับที่ 2. หน้า 212-223.
26) ภัทรนรินทร์ บิชอป, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, อมร มะลาศรี. (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินสมรรถนะ
               ครูต่างชาติที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา. วารสารการวัดผลการศึกษา
                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2. หน้า 247-261.
27) นารี นาจวง, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ปิยะธิดา ปัญญา. (2559). การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
              โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารการวัดผลการศึกษา
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. หน้า 126-139.
28) ศศิธร คงครบ, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อลักษณะมุ่งอนาคต
            ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27.
             วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1. หน้า 287-297.
29) นงลักษณ์ จิรเมธาภัทร, สมทรง สุวพานิช, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2558). การศึกษาความรู้ของครูใน
               การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา เรื่อง สมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.
               วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2. หน้า  305-318.  
30) อภิญญา แฝดกลาง, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดวิเคราะห์
              ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5.
              วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่  21 ฉบับที่  1. หน้า  272-282 .
31) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรนุช ศรีสะอาด. (2552). “การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของข้าราชการครู
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
             ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม.
32) เกิดศิริ ทองนวล ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และประสาท เนืองเฉลิม. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4. วารสารการวัดผลการศึกษา
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 12 : กันยายน 2549. 101-116.  
33) ดารา บัวส่อง ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกทักษะการคิด
            ระดับสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2.
            วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 12 : กันยายน 2549. 84-100. 
34) ภูริณัฐ กระแสโสม ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา.  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
               ที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
               ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1.
               วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
               ปีที่ 12 : กันยายน 2549. 117-132. 
35) ปฏิพัฒน์ อุดรไสว ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และประสาท เนืองเฉลิม. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
              การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
              วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
              26,4 (ต.ค.-ธ.ค.50) 15-26.
36) ชมพูนุช หิริโกกุล ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และชวลิต ชูกำแพง. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนิสิต
                ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 16 ฉบับพิเศษ (ม.ค. – ธ.ค. 50) 30-39.
37) ชาญวิทย์ อาจสม สมบัติ ท้ายเรือคำ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน.(2550). การพัฒนาแบบทดสอบ
             วัดความถนัดทางการเรียน ที่ดำเนินการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับบัณฑิตศึกษา.
             ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. 190-198.
38) ทัศนวรรณ จันทะวงษ์  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และปิยะธิดา ปัญญา.  (2556).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
                ประถมศึกษาขอนแก่น : การวิเคราะห์พหุระดับ . วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
                19(1):  55-65;  กรกฎาคม.
39) สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ , ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และปิยะธิดา ปัญญา.  (2556).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
              วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 19(1):  164-173;  กรกฎาคม.
40) อนุพงษ์ อภิวิมลลักษณ์ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อนและไพศาล วรคำ.  (2557).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
              สังกัดโรงเรียนในจังหวัดเลย : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ .วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
              20(2)  :  278-293;  ธันวาคม. 
41) ยุภาลักษณ์ เขจรรักษ์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อนและ อรัญ ซุยกระเดื่อง.  (2557).  การพัฒนาโปรแกรมการสอน
            วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 20(2):  221-234;  ธันวาคม.  
             ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย . วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
             ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. 77-90.
44) พูนสุข สมดี ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรัญ ซุกระเดื่อง (2555). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมประชาธิปไตย
            วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. 135-146.
45) สุรีรัตน์ แก้วคำใส ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรัญ ซุกระเดื่อง (2555). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับความสามารถ
            วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2. 209-224.
46) หนูเล็ก บุญสิงห์ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรัญ ซุกระเดื่อง (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าว
             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร . 8(36). 283-292.
47) ปราโมทย์ สกุลเดช ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และชวลิต ชูกำแพง (2554). การประเมินผลการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
               5(1). 18-24.
48) ชุติกาญจน์ สกุลเดช ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และสุมาลี ชูกำแพง (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์
               วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 5(1). 40-48.
49) สิทธิชัย สอนสุภี ประยุทธ ชูสอน และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  (2554). โมเดชสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
             ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น .
             7(2). 81-89.
50) ลัดดาพร จุปะมะตัง ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และสุมาลี ชูกำแพง (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 17(1). 251-264.
51) สมคิด จุปะมะตัง ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และไพศาล วรคำ (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาเกษตรของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 4 . วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .
             17(1). 305-318.
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 17(1). 357-367.
53) สุพรรณี ศรีโท ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และชวลิต ชูกำแพง (2554). การพัฒนาเครื่องมือวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจวิชาภาษาอังกฤษ
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 17(1). 399-406.
54) อัชชา เขตบำรุง และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2553). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฝึกอบรมเกษตรกร
               เพื่อป้องกันการขยายพื้นที่ดินเค็ม โดยใช้วิธีการทางชีววิธี.  วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท.  
               ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. 113-118.
55) นภัสวรรณ ไกรสอาด ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และไพศาล วรคำ. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติ
               ต่อการเรียนเกษตร ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.
              วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 29 ฉบับที่  4. 194-204.
56) ปุณยนุช ภูพันพร นุชวนา เหลืองอังกูร และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2553).  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
             คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพ. 
             วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 16 : 65-72. 
57) นฤดี อินทรกำแหง ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และไพศาล วรคำ. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต
               ของนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . ปีที่ 16. 140-148.
58) อินทร์ สีหะวงษ์ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1.    
วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 16. 249-259.
59) จุฬาภรณ์ อบมาลี  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และไพศาล วรคำ. (2553). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
             ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1. วารสารการวัดผลการศึกษา
             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ :16. 260-270.
60) ราตรี นันทสุคนธ์ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2543). การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
               สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
               ปีที่  5 ฉบับที่  2.  93-103.
61) สุธาสินี แม้นญาติ  กนกอร สมปราชญ์ และทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2554). โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
            ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริม
            การปกครองท้องถิ่น. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
            ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. 82-93.
62) พรรณทิวา คูณทวี  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และไพศาล วรคำ. (2552). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
              ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 15. 117-123.
63) รัชนี เปาะศิริ  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน  และรังสรรค์ โฉมยา. (2550). การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  ปีที่ 13-14. 129-136.
64) อุสุมา สิงห์กลาง  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
               ขององค์กรวิชาชีพครูของข้าราชการครู ในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา
               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 13-14. 137-144.
65) ธีร์กัญญา โอชรส  ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. (2550). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
              ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วารสารการวัดผลการศึกษา
              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 13-14. 161-168.
66) ธีรดนย์ โพธิคำ ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. (2550). อิทธิพลของความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
                 ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม (MQ) และความฉลาดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ที่มีต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์
                 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 13-14. 193-200.
67) เด็ดดวง ด่านวันดี ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และรังสรรค์ โฉมยา. (2550). การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
            ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามปกติ. วารสารการวัดผลการศึกษา
            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 13-14. 209-216.
ุ68) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และอรุณี อ่อนสวัสดิ์. (2546). การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพผู้ประเมินภายนอก
               สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
               ปีที่ 9 กรกฎาคม. 53-63.
69) น้ำอ้อย โสนางาม, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ไพศาล วรคำ. (2560). การพัฒนาท่ารำเซิ้งดอกฝ้ายบานประกอบ
            การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์). วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
            มหาสารคาม. ปีที่ 23 ฉบับที่ : พิเศษ. หน้า 59-83.
70) พรรคพงศ์ โสมาเกตุ, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ปิยะธิดา ปัญญา. (2560). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับ
                การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย
                มหาสารคาม. ปีที่ 23 ฉบับที่ : พิเศษ. หน้า : 84-94.
71) สุวิมล มาลา, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน,ไพศาล วรคำ. (2560). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
            ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน.
            วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่  23 ฉบับที่ : พิเศษ. หน้า : 280-291. 
1) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และบุญชม ศรีสะอาด (2560). “การวิจัยและพัฒนา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข”.
             วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1(26). มกราคม – มิถุนายน.
2) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน .(2549). การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA). วารสารการวัดผลการศึกษา
             มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 12 กันยายน.
3) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน .(2549). ปกิณกะ การทดสอบโฮเทลลิ่งทีสแควร์. วารสารการวัดผลการศึกษา
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 12 กันยายน.
4) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน .(2548). การวิเคราะห์อภิมาน : หลักการและแนวปฏิบัติ. วารสารการวัดผลการศึกษา
            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 11 กันยายน.
5) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน .(2544). การประมาณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยอาศัยการวัดความคงที่ภายใน
         : กรณีแบ่งครึ่งจำนวนข้อสอบ . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
         ปีที่ 5 ฉบับที่ 3. มกราคม- เมษายน. หน้า 1-16.
6) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. (2556). “การใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ : มุมมองนักวิชาการผ่าน 
            ประสบการณ์ความเป็นครู Research Exploitation for Learning Management :
            Academician Perspective by teacher experience”. เส้นทางแห่งชัยชนะของนักการศึกษาไทย
            ที่ต้องจารึก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี. ตักสิลาการพิมพ์ : มหาสารคาม.