ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ 
Name : TATSIRIN SAWANGBOON 
อีเมล์/Email : tatsirin.s@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2555 ปริญญาเอก ค.ด.การวัดและประเมินผลการศึกษา / Ph.D. Educational Measurement and Evaluation ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 ปริญญาโท ค.ม.วิจัยการศึกษา / M.Ed Educational Research ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 ปริญญาตรี ค.บ.มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) / B.Ed. Secondary Education (Mathematics) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

 • บุญชม ศรีสะอาด, สมนึก ภัททิยธนี, อรนุช ศรีสะอาด, สมบัติ ท้ายเรือคำ, ประวิต เอราวรรณ์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ประเสริฐ เรือนนะการ, ญาณภัทร สีหะมงคล, วราพร เอราวรรณ์ และทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ. (25ุ61). พื้นฐานการวิจัยการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8,  มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชา การวัดและประเมินผลการศึกษา. ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บุญชม ศรีสะอาด, สมนึก ภัททิยธนี, อรนุช ศรีสะอาด, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน, ประเสริฐ เรือนนะการ, ญาณภัทร สีหะมงคล, วราพร เอราวรรณ์, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สาวิตรี ราญมีชัย และอพันตรี พูลพุทธา.(2562). การวัดและประเมินการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 3,  มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์.
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ และวราพร เอราวรรณ์. (2563). การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา. วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 8(3), 20-31
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2563). การพัฒนาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา, 37(102), 28-42.
 • ชาญณรงค์ วิไลชนม์ และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2563). การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะความเป็นคนดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1. วารสารการวัดผลการศึกษา, 37(101) , 88-103
 • มัทนียา มูลศรีแก้ว และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2563). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวิเคราะห์อภิมาน. วารสารการวัดผลการศึกษา, 37(101) , 171-185
 • ญาติมา โสภานิช, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2563). การพัฒนาวิธีการประเมินทักษะการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 26(1), 97-109
 • ไพลิน แก้วดก, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน.วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน
 • นันท์นภัส สมหาญ, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน.
 • จตุภูมิ กุลาสา, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2562). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน.
 • ปาริชาติ อังกาบ, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2561). การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพ ตามแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 24 ฉบับที่ 2  ธันวาคม
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี. (2561).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 12(1): มกราคม – เมษายน
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และพินดา วราสุนันท์. (2560).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10 (2): พฤษภาคม – สิงหาคม
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สรัญญา จันทร์ชูสกุล และพินดา วราสุนันท์. (2560).  การพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 10 (3): กันยายน – ธันวาคม
 • รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2560).  การศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารการวัดผลกรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 23(2); ธันวาคม   
 • สุจิตรา โซ่พิมายทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2560).  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2: 214-223
 • อรวรรณ พวงกันยาทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญสุนันท์ สีพาย. (2560) การวิเคราะห์กลุ่มแฝงในการศึกษาความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนาตนเองของครู ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1: 327 -337
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, วราพร เอราวรรณ์.  (2559).  การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระยะครึ่งวงจรระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตรสาร.  11(2);  พฤศจิกายน.
 • สุภาพร นิสสัยยัง, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, กุลภัสสร มะเสนา.  (2560).  การสังเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของการใช้สถิติ และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 10 (1): มกราคม – มิถุนายน
 • สยามรัก สว่างศรี, วราพร เอราวรรณ์, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2560).  การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง ความสามารถด้านไวยากรณ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  23(พิเศษ)
 • ปัทมา นาแถมเงิน, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, กุลภัสสร ศิริพรรณ.  (2560).  การพัฒนาแบบวัดเชิงสถานการณ์เพื่อวัดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  (36). 5: กันยายน - ตุลาคม
 • จิตติกา ชัยภักดี, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2560). แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  8(1): มกราคม – มิถุนายน
 • พัชณี พรรณรังษี, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2559).  ปัจจัยจำแนกการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.  วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  5(17): 203-212
 • มะลิวรรณ ตันเจียง, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, สุนันท์ สีพาย.  (2558).  การศึกษาวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝง.    วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(2) : 218-234;  ธันวาคม.
 • วิมาดา มงคลพิศ, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม.  (2558).  การพัฒนาวิธีการเรียนรู้โดยผสานแนวคิดของโพลยาและกลุ่มร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(2) : 280-294;  ธันวาคม.
 • มุนี ภวภูตานนท์, วราพร เอราวรรณ์ และ ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2557).  การเปรียบเทียบการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีแบบการเรียนรู้ และได้รับแบบการสอนแตกต่างกัน.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.; 19 (1).
 • นันทิยา ไชยมัชฌิม, อรนุช ศรีสะอาด และทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ.  (2557).  การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการคิดวิเคราะห์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์.  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.; 20 (1).
 • วิชชุลดา สุวรรณผู, ศุภชัย ตู้กลาง, ประเสริฐ เรือนนะการ, ญาณภัทร สีหะมงคล, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ,กัญญารัตน์ โคจร และวรรณพร สำราญ.  (2558).  ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1) : 221-235;  กรกฎาคม.
 • Prayoonsri Budsankom, Tatsirin Sawangboon, Suntorapot Damrongpanit and Jariya Chuensirimongkol.  (2015 ).  Factors affecting higher order thinking skills of students: A meta-analytic structural equation modeling study.Educational Research and Reviews. 10(16) : 2639-2652.
 • Naruemon Khunkrai, Tatsirin Sawangboon and Jatuphum Ketchatturat.  (2015). Multidimensional computerized adaptive scholastic aptitude test program used for grade 9 students under different reviewing test conditions.  Educational Research and Reviews. 10(16) : 2379-2386.
 • พรรณิภา ภูกองพลอย, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ และ วราพร เอราวรรณ์.  (2561).  มโนทัศน์เบื้องต้นของการประเมินอภิมาน.  วารสารการวัดผลกรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 24(1); กรกฏาคม 
 • ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ และ บุญชม ศรีสะอาด. (2563). รูปแบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารราชภัฏพระนคร (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 15(1), 422-437, มกราคม - มิถุนายน.