ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ 
Name : THANARAT LAOAKKA 
อีเมล์/Email : thanarat.s@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0800113144 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2558 ปริญญาเอก ปร.ด. วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา / Ph.D. Exercise and Sport Sciences บัณฑิตวิทยาลัย / Graduate School ขอนแก่น / Khon Kaen University
2550 ปริญญาโท วท.ม. กายภาพบำบัด / M.Sc. Physical Therapy เทคนิคการแพทย์ / Faculty of Associated Medical Sci ขอนแก่น / Khon Kaen University
2544 ปริญญาตรี วท.บ.กายภาพบำบัด / B.S. Physical Therapy เทคนิคการแพทย์ / Faculty of Associated Medical Sci ขอนแก่น / Khon Kaen University

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

1.    เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย = Related sciences in Thai traditional medicine/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หน่วยที่ 13 วิทยาศาสตร์ในการนวดและการประคบสมุนไพร หน้า 13-1 – 13-97 พ.ศ. 2558

1.    ชุลี โจนส์, ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ, วัชรา บุญสวัสดิ์. การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้าเพิ่มความทนทานการออกกำลังกายของแขน แต่ไม่เพิ่มระยะทางการเดิน 6 นาทีในผู้สูงอายุ: วารสารกายภาพบำบัด. ปีที่ 28: ฉบับที่ 3: เลขหน้า 23-34: พ.ศ. 2549
2.    ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม, วิชัย อึงพินิจพงศ์, จตุรัตน์ กันต์พิทยา. ผลของการนวดฝ่าเท้าต่อการไหลเวียนเลือดของไต: การศึกษานำร่องในคนปกติหนึ่งราย. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ปีที่ 12: ฉบับพิเศษ: เลขหน้า 45-49: พ.ศ. 2555
3.    Sripongngam T, Eungpinichpong W. Immediate Effects of traditional Thai massage on Heart Rate Variability, Autonomic Nervous System, Stress, Plasma Renin Activity, and Arterial Elasticity in Healthy Subjects: A Pilot Study. The 29th National Graduate Research Conference, Mae Fah Luang University. 2013: HS32-HS37.
4.    ธนารัตน์ ศรีผ่องงาม, วิชัย อึงพินิจพงศ์, จตุรัตน์ กันต์พิทยา, กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย. ผลทันทีของการนวดฝ่าเท้าที่มีต่อการไหลเวียนเลือดของไตในผู้ที่มีสุขภาพดี: การเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลัง. วารสารกายภาพบำบัด. ปีที่ 35: ฉบับที่ 3: เลขหน้า 141-7: พ.ศ. 2556
5.    Laoakka T, Jones CU, Khrisanapant W, Boonswat W. Inspiratory muscle training increases elevated arm exercise endurance but not 6 minutes walk distance in the eldery. Eur Res J 2006; 28(supp 50): 284s.
6.    Sripongngam T, Eungpinichpong W, Sirivongs D, Kanpittaya J, Tangvoraphonkchai K, Chanaboon S. Psychological stress can be decreased by traditional Thai massage. J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 5): S29-S35.
7.    Sripongngam T, Eungpinichpong W, Sirivongs D, Kanpittaya J, Tangvoraphonkchai K, Chanaboon S. Immediate Effects of Traditional Thai Massage on Psychological Stress as Indicated by Salivary Alpha-Amylase Levels in Healthy Persons. Med Sci Monit Basic Res 2015; 21: 216-21.
8.    Thanarat Sripongngam, Wichai Eungpinichpong. Effects of Different Duration of Traditional Thai Massage on Parasympathetic Nervous System. International Journal of GEOMATE, Dec., 2016; 11 (28): 2883-2887.
9. Suchira Nongaudom, Napatsawan Thanaphonganan, Thanarat Sripongngam. Flexible Stick Exercise Could Increase Flexibility, Muscle Strength, and Endurance in Healthy Subjects. International Journal of GEOMATE, Dec., 2016; 11 (28): 2888-2891.
10. Krittachai Sarakul, Wichai Eungpinichpong, Thanarat Sripongngam. Effects of Traditional Thai Massage on Free Throw Accuracy in Basketball Athletes. International Journal of GEOMATE, Dec., 2016; 11 (28): 2910-2915.
11. Peerada Damapong, Pongmada Damapong, Wichai Eungpinichpong, and Thanarat Sripongngam, Development of the Traditional Local Wisdom Innovation using Coconut Shell for Stress Relaxing Massage, Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, Nov, 2017: 21-24.
12. Apichat Deeminoi, Thanarat Sripongngam, A Study of the Correlation between Four Clinical Trials for the Measurement of Hamstring Muscle Flexibility, Third International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE), USQ, Brisbane, Australia, Nov, 2017: 13-16.
13. Apichat Deeminoi, Wichai Eungpinichpong, Maitree Pakarasang, Thanarat Sripongngam. Massage Combined with Muscle Energy Technique Could Improve Height of Sepaktakraw Serves. International Journal of GEOMATE, Oct., 2018 15 (50): 20-25.
14. Apichat Deeminoi, Thanarat Sripongngam. The Correlation between Four Clinical Trials for Measurement of Hamstring Muscle Flexibility. International Journal of GEOMATE, March, 2019 16 (55): 67-72.
15. Tudpor K, Sripongngam T,  Kanpittaya J,Takong W. Active Ankle Movements Improve Renal Blood Flow in Community-Dwelling Elderly. Journal of the Medical Association of Thailand, 2019;102(Suppl.7): 51-55.
16. Pradchayakorn Arayasompho, Thanarat Sripongngam. Comparison of Heat and Cold Therapy and Exercise Treatment on Exercised Induced DOMS: A Pilot Study. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 362, 5th International Conference on Physical Education, Sport, and Health (ACPES 2019): 330-332.

 

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -