ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ธรินธร นามวรรณ 
Name : THARINTHORN NAMWAN 
อีเมล์/Email : tharinthorn.n@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0815450255 
เบอร์ Fax : 043 721 764 
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : Head Department  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2547 ปริญญาเอก ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542 ปริญญาโท ศษ.ม (การบริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2536 ปริญญาตรี บธ.บ. (การตลาด) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

หนังสือ/ตำรา
กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2555).  กฎหมายการศึกษา. มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์. 
               295  หน้า
กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2557).  การบริหารวิชาการและนวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้.
               พิมพ์ครั้งที่ 2 . มหาสารคาม : อภิชาตการพิมพ์.  244  หน้า
กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2557).  การประกันคุณภาพการศึกษา.  มหาสารคาม  :
               อภิชาตการพิมพ์.  246  หน้า
ธรินธร นามวรรณ. (2549).  หลักการบริหารการศึกษา.  มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา
                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  225  หน้า.
ธีระ รุญเจริญ, กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ. (2554). ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาของ
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยา. : กรุงเทพฯ :
               สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง.  187  หน้า.
 
 
          บทความวิจัย
กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2555).  การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
               คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  การบริหารและพัฒนา ภาควิชาการบริหาร
               การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  4(1)  :  29-44.
จตุพร  เพ็งชัย,  ธรินธร  นามวรรณ,  กาญจน์ เรืองมนตรี,  เพ็ชร เพ็งชัย,  ประสงค์ สายหงส์  และเพ็ญตระการ
               อรัญทอง.  (2555).  การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้น
               ประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
               (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์).  6(1)  :  45-52.
ชัชวาล  รัตนพร,  กาญจน์  เรืองมนตรี  และธรินธร  นามวรรณ.  (2559).  โปรแกรมวิทยากรนันทนาการ
               สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               มหาสารคาม.  10(3)  :  64-77.
ประสงค์  สายหงษ์,  ธรินธร  นามวรรณ,  กาญจน์  เรืองมนตรี  และคณะ.  (2559).  กิจกรรมส่งเสริมการเล่า
               นิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา. 
               กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  12(1).  :  124-134.
ปิยะนันท์  จันทราลักษณ์,  สุจินต์  อังกุราวิรุทธ์  และธรินธร  นามวรรณ.  (2558).  ความสัมพันธ์ระหว่าง
                ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19.  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.  26(3).
               :  229-242.
พรทิพย์  เริงนิสสัย,  ธรินธร  นามวรรณ  และคำดี  จันทะเกษ.  (2557).  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
               บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21.
               ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  8(ฉบับพิเศษ)  :  436-451.
ไพทูลย์  พิทักษ์,  ธัญญธร  ศรีวิเชียร และธรินธร  นามวรรณ.  (2557).  รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการ
                แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี.  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                8(ฉบับพิเศษ)  :  149-163.
มนตรี  มณีวงษ์,  ธรินธร  นามวรรณ  และประทวน  บุญรักษา.  (2558).  ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการ
                 บริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
                 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  9(ฉบับพิเศษ).  : 510-526.
วนศาสตร์  วัฒนาสกุลลี,  ธรินธร นามวรรณ และดุสิต  วิพรรณะ.  (2558).  องค์ประกอบการบริหารวิทยาลัย
               อาชีวศึกษาเอกชนคุณภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
               มหาสารคาม.  9(3).  :  113-126.
วนิดา อ่ำแพร, ปิยนุช คะเณมา และธรินธร นามวรรณ. (2558).  แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2.  ความหลากหลายทาง
                 วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  14(33).  :  594-607.
อมราภรณ์  มณีวงษ์,  ธรินธร  นามวรรณ  และประทวน  บุญรักษา.  (2558).  ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการ
                 บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ. ศึกษาศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  9(ฉบับพิเศษ).  :  877-890.
อุทุมพร  วงศ์ไชยา,  ลักขณา  สริวัฒน์  และธรินธร  นามวรรณ.  (2558).  รูปแบบการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
               เล็กสังกัดเทศบาลตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์.  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
              9 (ฉบับพิเศษ)  :  907-916
วารสารระดับนานาชาติ
         (1) Developing Instrument for Measuring Quality of Life and Determining Quality of Life of Educational Personnel.  International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD) Volume 2 2010  
         (2) The Construction and Development of Indicators of Learning Organization at
 Higher Educational Institutions Emphasizing Graduate Production and Social Development.
Chanwit Hanrin, Pissamai Sri-Amphai, Karn Ruangmontri, Tharinthon Namwan.
ERIC : Academic and Business Research Institute. 147 Medjool Trail, Ponte Vedra, FL 32081.
Tel.904-435-4330, e-mail: editorial.staff@aabri.com; Web site :http://www.aabri.com
         (3) Investigation of Special Child Risk Perception  among Elementary Students
in Muang Mahasarakham Municipality Schools Using Coloured Progressive Matrices 
Researchers: Jatuporn Pengchai, Tharinthorn Namwan, Karn Ruangmontri, Prasong
Saihong,Petch Pengchai   :โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (International Conference in Education Research) Proceeding of the 4 th International Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.
        (4) The Construction and Development of Indicators of Learning Organization at
 Higher Educational Institutions.  Chanwit Hanrin, Pissamai Sri-Amphai, Karn Ruangmontri,
Tharinthon Namwan. Proceeding of the 4 th  International  Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.
        (5)  Strategies for the Administration of Quality Private Schools.
Piya Issarawiriyakul,Kosol Srisang, Karn Ruangmontri,  Tharinthorn Namwan, Jatuporn Pengchai  : Proceeding of the 4 th  International Conference in Education Research (ICER 2011)  24 - 25 ,March 2011 at Santi and Spa Resort, Luang Prabang, LAOS LDR.
         (6)  Competencies Development Program of Recreation Trainer for Student in
Institute  of Physical  Education  Ministry  of  Tourism and Sports ( Chatchawan Rattanaporn , Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri , Asst.Prof.Dr.Tharinthorn  Namwan, Assoc.Prof. Jatupon Pengchai , Dr.Prasong Saihong ,  Pensiri  Thanhai.  Proceeding of the International Conference in Education Research (ICER 2012)  22 -23 March 2012, at Pattaya, Jomtien, Chon Buri, Thailand.
          (7)  A Study of Professional of the Basic School Administrators
คณะผู้วิจัย Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri, Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan, Pensiri Thanhai,  Prof.Dr.Teera Runjaroen, Saksit Thanhai, Phenthip Yankai Proceeding of the 6 th International Conference in Education Research (ICER 2013)  22 - 23, March 2013 at Sokha Angkor Resort,Siem Reap, Cambodia.  p. 24-25
         (8) A Study of Mahasarakham University Students’ Awareness and Need for Developing the Learning Leader in ASEAN to Prepare for ASEAN Community.
(Karn  Ruangmontri, Tharinthorn Namwan, Pensiri  Thanhai) (International Conference in Education Research) Proceeding of the 8 th International Conference in Education Research (ICER 2015)  26 - 28 May 2015 at Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand. p. 38-39
 วารสารระดับชาติ
         (9)  การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  : กาญจน์ เรืองมนตรี, ธรินธร นามวรรณ  ในวารสารการบริหารและพัฒนา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกราคม- เมษายน 2555) หน้า 29-44
         (10)  การคัดกรองและให้ความนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา  :  จตุพร เพ็งชัย, ธรินธร นามวรรณ,  กาญจน์ เรืองมนตรี, เพ็ชร เพ็งชัย, ประสงค์ สายหงส์, เพ็ญตระการ อรัญทอง   ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 1(มกราคม- เมษายน 2555) หน้า 45-52
 (3) กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอีสานสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา.  ประสงค์  สายหงส์,  ธรินธร  นามวรรณ,  กาญจน์  เรืองมนตรี  และคณะ.  กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  12(1).  :  124-134. (2559). 
 
3  บทความทางวิชาการ
1. รายงานการวิจัย
 (1)  “ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ยาบ้าในเขตพื้นที่อีสานตอนบน  11  จังหวัด” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จาก  สำนักนายกรัฐมนตรี)
 (2)  “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย” 
(ได้รับทุนอุดหนุนจากวิจัย  จาก  สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 (3) “ชุมชนเข้มแข็ง  :  กรณีหมู่บ้านโพธิ์มี  ตำบลโพธิ์มี  อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม”  (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จาก  สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 (4) “สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในประเทศไทย”  (ได้รับการสนับสนุนการวิจัย  จาก สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.ธีระ  รุญเจริญ  เป็นหัวหน้าโครงการ)
 (5)  “การบริหารฐานโรงเรียน  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพลักษณะที่เอื้อต่อการบริหาร
และความพึงพอใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (2548)  (ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ, ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
 (6) “การศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”  (คณะผู้วิจัย  : ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
 (7)  “สมรรถภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน” 
(คณะผู้วิจัย  :  ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ,  ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (8)  “รูปแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  on
Interaction, Faculty  of  Education,  Mahasarakham University)” 
(คณะผู้วิจัย  :  ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ,  ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (9) “The Conditions, Problems and Recommendations for Implementing Educational
  law  in Managing Basic Educational Institutions in Northeastern Region, Thailand ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)
         (10) “การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)
         (11) การวิจัย เรื่อง Developing Instrument for Measuring Quality of Life and Determining  Quality of Life of Educational Personnel.  International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD)Volume 2 2010 
         (12) Competencies Development Program of  Recreation Trainer for Student in Institute of Physical  Education  Ministry  of  Tourism and Sports Researchers:  Chatchawan Rattanaporn , Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri , Asst.Prof.Dr.Tharinthorn  Namwan  ,   Assoc.Prof. Jatupon Pengchai , Dr.Prasong Saihong ,  Pensiri  Thanhai   Presented on
         (13)  การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา คณะผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรินธร  นามวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร  เพ็งชัย  และ อาจารย์ ดร.ประสงค์ สายหงส์:ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี  2554  โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม
         (14)  Investigation of Special Child Risk Perception  among Elementary Students in
Muang Mahasarakham Municipality Schools Using Coloured Progressive Matrices
 Researchers: Jatuporn Pengchai, Tharinthorn Namwan, Karn Ruangmontri, Prasong Saihong,
 Petch Pengchai   :โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาล
เมืองมหาสารคามได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        (15) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนคุณภาพ คณะผู้วิจัย : ดร.ปิยะ อิศรวิริยะกุล 
ดร.โกศล  ศรีสังข์  ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี   ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ   รศ.จตุพร เพ็งชัย
        (16) Competencies Development Program of Recreation trainer for Students in
statute of Physical education ministry of Tourism and sports
คณะผู้วิจัย Dr. chatchawan Ratanaporn, Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri,
Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan
        (17) A Study of Professional of the Basic School Administrators
คณะผู้วิจัย Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri, Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan, Pensiri Thanhai,
Prof.Dr.Teera Runjaroen, Saksit Thanhai, Phenthip Yankai
        (18) A Study of Mahasarakham University Students’ Awareness and Need for
   Developing the Learning Leader in ASEAN to Prepare for ASEAN Community. 
   (Karn   Ruangmontri, Tharinthorn Namwan, Pensiri  Thanhai)   
 
         บทความวิชาการ
          (1)  “ความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ยาบ้าในเขตพื้นที่อีสานตอนบน  11  จังหวัด” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จาก  สำนักนายกรัฐมนตรี)
         (2)  “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของนักศึกษาที่ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย” (ได้รับทุนอุดหนุนจากวิจัย  จาก  สำนักวิจัย  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
         (3) “ชุมชนเข้มแข็ง  :  กรณีหมู่บ้านโพธิ์มี  ตำบลโพธิ์มี  อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม”  (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  จาก  สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
         (4) “สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย”  (ได้รับการสนับสนุนการวิจัย  จาก สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.ธีระ  รุญเจริญ  เป็นหัวหน้าโครงการ)
         (5)  “การบริหารฐานโรงเรียน  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพลักษณะที่เอื้อต่อการบริหาร
และความพึงพอใจในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  (2548)  (ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ, ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (6) “การศึกษาความรู้  ทัศนคติ  และความต้องการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม”  (คณะผู้วิจัย  : ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (7)  “สมรรถภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน” 
(คณะผู้วิจัย  :  ศ.ดร.ธีระ  รุญเจริญ,  ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (8)  “รูปแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดการจัดการความรู้  (Knowledge  Management  on
Interaction, Faculty  of  Education,  Mahasarakham University)” 
(คณะผู้วิจัย  :  ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ,  ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี,  ดร.ธรินธร  นามวรรณ)
          (9) “The Conditions, Problems and Recommendations for Implementing Educational
  law  in Managing Basic Educational Institutions in Northeastern Region, Thailand ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)
         (10) “การพัฒนานิสิตด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”  (คณะผู้วิจัย : ผศ. ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี และ ผศ.ดร. ธรินธร  นามวรรณ)
         (11) การวิจัย เรื่อง Developing Instrument for Measuring Quality of Life and Determining  Quality of Life of Educational Personnel.  International Journal of Educational Administration and Development (IJEAD)Volume 2 2010 
         (12) Competencies Development Program of  Recreation Trainer for Student in Institute of Physical  Education  Ministry  of  Tourism and Sports Researchers:  Chatchawan Rattanaporn , Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri , Asst.Prof.Dr.Tharinthorn  Namwan  ,   Assoc.Prof. Jatupon Pengchai , Dr.Prasong Saihong ,  Pensiri  Thanhai   Presented on
         (13)  การคัดกรองและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงเป็นเด็กพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา คณะผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรินธร  นามวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์  เรืองมนตรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร  เพ็งชัย  และ อาจารย์ ดร.ประสงค์ สายหงส์:ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปี  2554  โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม
         (14)  Investigation of Special Child Risk Perception  among Elementary Students in
Muang Mahasarakham Municipality Schools Using Coloured Progressive Matrices
 Researchers: Jatuporn Pengchai, Tharinthorn Namwan, Karn Ruangmontri, Prasong Saihong,
 Petch Pengchai   :โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาล
เมืองมหาสารคามได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        (15) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนคุณภาพ คณะผู้วิจัย : ดร.ปิยะ อิศรวิริยะกุล 
ดร.โกศล  ศรีสังข์  ผศ.ดร.กาญจน์  เรืองมนตรี   ผศ.ดร.ธรินธร  นามวรรณ   รศ.จตุพร เพ็งชัย
        (16) Competencies Development Program of Recreation trainer for Students in
statute of Physical education ministry of Tourism and sports
คณะผู้วิจัย Dr. chatchawan Ratanaporn, Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri,
Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan
        (17) A Study of Professional of the Basic School Administrators
คณะผู้วิจัย Asst.Prof.Dr.Karn Ruangmontri, Asst.Prof.Dr.Tharinthorn Namwan, Pensiri Thanhai,
Prof.Dr.Teera Runjaroen, Saksit Thanhai, Phenthip Yankai
        (18) A Study of Mahasarakham University Students’ Awareness and Need for
   Developing the Learning Leader in ASEAN to Prepare for ASEAN Community. 
   (Karn   Ruangmontri, Tharinthorn Namwan, Pensiri  Thanhai)