ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ผศ,ดร,ธัชชัย จิตรนันท์ 
Name : THATCHAI CHITTRANUN 
อีเมล์/Email : thatchai.c@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2557 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อุดมศึกษา) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (พื้นฐานการศึกษา) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

      1. ธัชชัย  จิตรนันท์,  2558. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาสารคาม : สำนักพิมพ์อภิชาติการพิมพ์.
2. ธัชชัย  จิตรนันท์, 2556. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา”
3. ธัชชัย  จิตรนันท์, 2554. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การศึกษานอกระบบ
4. ธัชชัย  จิตรนันท์, 2553. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา
 
1) ธัชชัย จิตรนันท์, (2553). การสังเคราะห์รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2) ธัชชัย จิตรนันท์, (2553). การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการที่มีต่อการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
3) จิรพร ชะโน, นิราศ จันทรจิตร และธัชชัย จิตรนันท์, (2554). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนิสิตครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. มหาสารคาม. : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
4) ธัชชัย จิตรนันท์ และจิราพร วิชระโภชน์, (2557). การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้รูปแบบ CIPP Model. มหาสารคาม. : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
5) ธัชชัย จิตรนันท์, (2557). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์การของสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 33(1) : 96-105 ; มกราคม – กุมภาพันธ์, 2557.
6) ธัชชัย จิตรนันท์, (2558). “แรงจูงใจในการศึกษาต่อของนิสิตระดับมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 3(5) : 67-74

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -