ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : บุญชม ศรีสะอาด 
Name : BOONCHOM SRISA - ARD 
อีเมล์/Email : boonchom.s@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0814711355 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : ผู้เชี่ยวชาญ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2524 ปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2513 ปริญญาโท การวัดผลการศึกษา - วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
2511 ปริญญาตรี การมัธยมศึกษา - วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

1 การวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา (เขียนร่วมกับ นิภา ศรีไพโรจน์ และนุชวนาเหลืองอังกูร)
2 การวัดเชาวน์ปัญญาและความถนัด
3 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย  เล่ม 1  ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 3  2544  สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
4 วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 2  ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 2  2538  สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
5 การวิจัยเบื้องต้น ปัจจุบันพิมพ์ครั้งที่ 8  2553  สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
6 การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล  พิมพ์ครั้งที่ 2  2543  สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
7 การพัฒนาการสอน  พิมพ์ครั้งที่  2  2541  สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น
8. บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพ: สุวีริยาสาส์น.

1. บุญชม  ศรีสะอาด. “การวิเคราะห์ข้อสอบ,”    วารสารการวัดผลการศึกษา.,  2512.

2. บุญชม  ศรีสะอาด. “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ,”    วารสารการวิจัยทางการศึกษา.10(2)  :  48 – 58  ;  กันยายน,  2523.

3. บุญชม  ศรีสะอาด. “เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวัดผล,”    วารสารสารนิเทศเขตการศึกษา 10. 15(2)  :  มีนาคม – พฤษภาคม,  2529.

4. บุญชม  ศรีสะอาด. “วิเคราะห์อำนาจจำแนก,”     วารสารการวัดผลการศึกษา. 11(31)  :  พฤษภาคม – สิงหาคม,  2532.

5. บุญชม  ศรีสะอาด. “ลักษณะที่ดีและลักษณะที่บกพร่องของงานวิจัยเชิงปริมาณ     ที่เป็นปริญญานิพนธ์ (วิทยานิพนธ์),”  วารสาร  มศว  มหาสารคาม. 8(1):  มกราคม – มิถุนายน,  2532.

6. บุญชม  ศรีสะอาด. “รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์,”  วารสารศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยและพัฒนา.  2534.

7. บุญชม  ศรีสะอาด. “การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน,”  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม.   2536

8. บุญชม  ศรีสะอาด.    “การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย,”   วารสารการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 1(1)  :  21-30  ;  กรกฎาคม,  2538.

9. บุญชม  ศรีสะอาด.    “การวิจัยเกี่ยวกับมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale),”(ร่วมกับ มานิต  สิทธิศร)    วารสารการวัดผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  3(1)  :  1-8  ; กรกฎาคม,  2540. 

10. บุญชม  ศรีสะอาด.    “การประเมินผลโดยใช้  Portfolio,”    วารสารวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  12(1)  :  2-6  ; มกราคม,   2540.

11. บุญชม  ศรีสะอาด.และมิญช์มนัส วรรณมหินทร์  “การวิเคราะห์เส้นทางด้วยโปรแกรมลิสเรล”วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  7  :  1-20  ;  กรกฎาคม,  2544.

12. บุญชม  ศรีสะอาด.   “Problems and Suggested Solutions for the Developmentof Basic Education in Educational Region 11, Thailand.,”    วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  33(1)  :  91-106  ;  มกราคม - มิถุนายน,  2544.

13. บุญชม  ศรีสะอาด.   “การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ,” วารสารการวัดผลการศึกษา. 

14. บุญชม  ศรีสะอาด.   “คติพจน์  คำคม  เกี่ยวกับความคิด,”  วารสารศึกษาศาสตร์. 1(1)  :    28-30  ;ธันวาคม,  2539. 

15. บุญชม  ศรีสะอาด.   “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อวิธีสอน และความ                       วิตกกังวลในการเรียน  โดยใช้วิธีสอนแบบเรียนเป็นคู่,” วารสารการวิจัยทางการศึกษา.19(1)  :  67-77  ;  มกราคม-มีนาคม,  2532.

16.  บุญชม  ศรีสะอาด.   “การพัฒนาวิจัยโดยใช้รูปแบบ,”  วารสารการวิจัยทางการศึกษา.20(2)  :  19-25  ;  เมษายน-มิถุนายน,  2533.

17. Athit Athan, Boonchom Srisa-ard and Arun Suikraduang (2015) “Using theassessment model for developing learning managements in enrichment scienceclassrooms of upper secondary educational student’s outcomes in Thailand,”Educational Research and Reviews. 10(14): 1993-2005

18. Sunan Siphai and Boonchom Srisa-ard. (2015). “Latent Profile Analysis of Good Citizenship of Rajabhat Universities’ Students in the Northeast of Thailand,”Educational Research and Reviews. 10(13): 1789-1794.

19. Satayu Chueachot, Boonchom Srisa-ard and Yannapat Seehamongkon. (2013).“The Development of an Assessment for Learning Model for Elementary Classroom”International Education Students. 6(9) : 119-124.

20. วัชญา อ่อนนางใย, บุญชม ศรีสะอาด, อมร มะลาศรี. (2559). การสังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยของวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา และ สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พิมพ์เผยแพร่ในช่วงปีพุทธศักราช2550-2556 . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 35(1):203-219; มกราคม – กุมภาพันธ์.

21. กัญญาภัทร เกิมขุนทด, บุญชม ศรีสะอาด, กนกพร ทองสอดแสง. (2558). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โมเมนตัมและการชน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึม กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . 9(2): 20-31; เมษายน.

 22. บุญชม ศรีสะอาด, สมนึก ภัททิยธนี, ศิลปชัย ซื่อตรง. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 . วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 19 (2): 183 – 193; ธันวาคม.

23.  ณัฐชา แก้วคำ,บุญชม ศรีสะอาด, ไพศาล วรคำ. (2557). การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 Developing Tests of Mathematical Reasoning Ability for. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20(1): 65 – 76; กรกฎาคม.

24. วิลาส นพเก้า,บุญชม ศรีสะอาด,นุชวนา เหลืองอังกูร. (2557). การประเมินหลักสูตรลูกเสือสามัญ ชั้นลูกเสือเอก ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 Evaluation of Scout Curriculum onChief Rank for Prathomsuksa 6. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20(1): 202 – 217; กรกฎาคม.

25. เจษฎาภรณ์ สมีพันธ์, บุญชม ศรีสะอาด, นุชวนา เหลืองอังกูร. (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Development of ExpectedCharacteristics Indicators for Mahasarakham University’s Graduates. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1): 66 – 82; กรกฎาคม.

26. ชัยภัทร ทองอยู่,บุญชม ศรีสะอาด, อมร มะลาศรี. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความเชื่อมั่นในตนเอง และการปรับตัวทางสังคมกับทักษะชีวิต ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1) :83 – 94; กรกฎาคม.

27. วรรณธิดา กำเนิดบุญ, บุญชม ศรีสะอาด, กนกพร ทองสอดแสง. (2558). การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนา หนองทุ่มวิทยา จังหวัดชัยภูมิ The Creative Thinking Development by ComputerGraphics Software of Mat. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(1) :195 – 207 ; กรกฎาคม.

28. ณิรัชกร ทองน้อย, บุญชม ศรีสะอาด. (2558).  การพัฒนาระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา Development of Effective Learning Processes System in Primary Schools. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 21(2): 413 – 427 ; ธันวาคม.

29. ทัศณรงค์ จารุเมธีชน, บุญชม ศรีสะอาด, นุชวนา เหลืองอังกูร. (2559). การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะครูระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานThe Developing of the Primary School Teacher Competencies Assessment Model in Office of the Basic Educa. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.22(1) : 95 – 113 ; กรกฎาคม.

30. เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์, บุญชม ศรีสะอาด, จริยา ภักตราจันทร์. (2559). การพัฒนาโปรแกรมการประเมินความรู้ทางการวิจัยการศึกษาแบบปรับเหมาะ ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Development of ProgramAssessment Knowledge in Edu. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม.22(1) : 164 – 182 ; กรกฎาคม.

31. กวิสรา ชื่นอุรา, บุญชม ศรีสะอาด และสุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์. (2559).  การพัฒนาตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมการคิดโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน The Thinking PromotionSchools Indicators Development by a Professional Learning Communities. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 22(2) : 31 – 41 ; ธันวาคม.

32. จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล, บุญชม ศรีสะอาด และนุชวนา เหลืองอังกูร. (2559). การวิจัยผสานวิธีเพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Mixed - MethodsResearch Methodology to Develop the Quality Enhancement Program in Basic Education Institutes. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 22(2) : 52 –62 ; ธันวาคม.

33. นิตยา ยศจันทร์, บุญชม ศรีสะอาด และเพ็ญประภา กั้วพิทักษ์. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. วารสารการวัดผล  การศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 23(2) : 94 – 103 ; ธันวาคม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2557). การแปลความหมายระดับความสัมพันธ์จากการใช้สถิติวิเคราะห์. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 20 (2): 8 – 11