ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ปิยเชษฐ์ ตะสิงห์ 
Name : PIYACHATE TASING 
อีเมล์/Email : piyachat.t@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : อาจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2558 ปริญญาโท เวชศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

Tasing P, Kulaputana O, Sanguanrungsirikul S, Kaikaew K. Effects of Precooling with Cold Water Ingestion on Thermoregulatory Response of Obese Men during Moderate Intensity Exercise in Hot and Humid Environment. Journal of the Medical Association of Thailand. Vol 99, No 2 (2016): FEBRUARY 2016

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -