ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร 
Name : PACHARAWIT CHANSIRISIRA 
อีเมล์/Email : wittaya.c@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 0969936199 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาบริหารการศึกษา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2551 ปริญญาเอก การบริหารและพัฒนาการศึกษา (กศ.ด.) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2537 ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา (กศ.ม.) ศึกษาศาสตร์ มศว มหาสารคาม
2527 ปริญญาตรี สังคมศึกษา (ค.บ.) ครุศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2562). สมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์.

พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2560).  นโยบายและการวางแผนกลยุทธ์สำหรับสถานศึกษายุคใหม่. มหาสารคาม  :  อภิชาติการพิมพ์.

_______. (2554).  การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร. มหาสารคาม  :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
       _______.  (2554).  การพัฒนาสมรรถนะและจริยธรรมในการบริหาร (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501 818). มหาสารคาม :  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.  (2554).  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา. (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501 704). มหาสารคาม :  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       วิทยา จันทร์ศิริ. (2551).  การพัฒนาทักษะและจริยธรรมในการบริหาร (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501 818). มหาสารคาม  :  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.    (2550).  คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.   มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.   (2551).   คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.  มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.  (2552).   คู่มือหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.   มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.  (2550).  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.   มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.  (2551).   เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.   มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       _______.  (2552).   เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักผู้บริหารสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ.   มหาสารคาม  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       วิทยา จันทร์ศิริ และ ธัชชัย จิตรนันท์.   (2552).  ทฤษฎีการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501 801). มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
       วิทยา จันทร์ศิริ และ คนอื่น ๆ.  (2551).  เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.   มหาสารคาม  :  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษา
                       ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
        สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ และวิทยา จันทร์ศิริ. (2551).   หลักการบริหารและการวางแผนการศึกษา (เอกสารประกอบการสอนวิชา 0501 701). มหาสารคาม : ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2562).  สมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. มหาสารคาม  :  ตักศิลาการพิมพ์.
พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2562). สมรรถนะและการจัดการเชิงกลยุทธ์.  มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์.
 1. Chansiri, W. (2009).  Core Competency of Public University Supporting-Line Administrators: An Analysis, Techniques of Development and Structure of the Program for Development” Educational Journal of Thailand (ฉบับที่ 1 ปีที่ 2  ปี 2553)
 2. _______.  (2009).  Core Competency of Public Universities Supporting-Line Administrators in Thailand.  The Social Sciences, Medwell Journals.  4 (1) : 128-132.
 3. _______.  (2009).  An Assessment on Developing Competency of Personnel in an Organization.   The Social Sciences, Medwell Journals.  4 (2) : 217 – 222.
 4. _______.  (2010).  Development of Job Competency in Civil Service Teachers Under Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission.  European Journal of Social                   Sciences – Volume 17, Number 2. 
 5. Chansiri, W. (2010).  Development of Job Competency in Civil Service Teachers Under Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission.  European Journal of Social Sciences – Volume 17 , Number 2. 
 6. Chansirisira, P.  (2011).  The Report  on  Outcomes of  Follow-ups of  the Project  for Developing  the  Quality  of  Information   and  Communication  technology  for Rural  Schools. European  Journal of Social Sciences - Volume 20 Issue 4.
 7. Chansirisira, P.,  Nuangchalerm, P., Morakot, N., Khamkong, S.  (2011).  MSU-Test: A Tool for Measuring Students’ Achievement.  CANADIAN SOCIAL SCIENCE, vol 7 no. 5.
 8. Nuangchalerm, P. and Chansirisira, P (2012).  Community Service and University Roles: An Action Research based on the Philosophy of Sufficiency Economy.  US-China                   Education  Review, 2(4): 453-459.
 9. Chansirisira, P.  (2012).   Study of Core Competency Elements and Factors Affecting Performance Efficiency of Government Teachers in Northeastern Thailand.                                   International Education Studies; Vol. 5, No. 6. ISSN 1913-9020 E-ISSN 1913-9039  Published by Canadian Center of Science and Education.
 10. Nuangchalerm P., Sakkumduang  K.,  Uhwha  S. and Chansirisira P. (2014).  Implementing E-Learning Designed Courses in General Education.  Asian Journal of Education                         and  e-Learning (ISSN: 2321 – 2454) Volume 02 – Issue 04, August 2014.
 11. Jumnongya A., Sirisuthi C. and Chansirisira P. (2015). Developing strategic leadership for administrators: Private vocational college study.  Vol.10(12), pp. 1641-1645 , June 2015                   DOI: 10.5897/ERR2015.2217 ISSN: 1990-3839.
 12. Yuayai R., Chansirisira  P. and Numnaphol P. (2015).  Developing competency of teachers in basic education schools.  Research and Reviews, 2015 Vol.10(12),  pp. 1758-                         1765, June 2015  DOI: 10.5897/ERR2015.2194 ISSN: 1990-3839.
 13.  Chantarasombat C. and  Chansirisira P.  (2016).   Using the Development of Participatory Model between School and Community in Developing the Sufficient Economy                        Learning Center.  Proceedings of The First International Conference on Language Development:  ICLD 2016, June 17th – 19th, 2016.  Ho Chi Minh City, Vietnam.
 14. Honda Khemma, Prayuth Chusorn, Pacharawit Chansirisira, Poophapoom Moree, Udom Chansoda. (2017).  Guidelines for Teacher Professional Development in                                                Prapassornwittaya School : Case study.  International Journal of Research and Development – A Management Review (IJRDMR).  Vol.6(2), pp. 21-23 , ISSN (Print): 2319-5479.
 15. Poophapoom Moree, Prayuth Chusorn, Pacharawit Chansirisira, Honda Khemma, Udom Chansoda (2017).  Guidelines for The Development of Information and Communication                          Technology Literacy of  School Administrators in Burapa Network Center.  International Journal of Research and Development – A  Management Review (IJRDMR).                              Vol.6(2), pp. 21-23 , ISSN (Print): 2319-5479.
 16. Honda Khemma, Prayuth Chusorn, Pacharawit Chansirisira. (2017).  Strategies for Teacher Professional Development for General Buddhist School.  Conference                                         Proceedings 10th and 11th International Conferences on New Challenges in Management and Business.  NCMDubai, Dubai, UAE., March 23, 2018. NCMIstanbul,                               Istanbul, Turkey, March 28, 2018. pp. 71. 
 17.  Poophapoom Moree, Prayuth Chusorn, Pacharawit Chansirisira. (2017).  The Development of Information and Communication Technology Literacy Program for Primary                      School Administrators.  Conference Proceedings 10th and 11th International Conferences on New Challenges in Management and Business.  NCMDubai, Dubai,                             UAE., March 23, 2018. NCMIstanbul, Istanbul, Turkey, March 28, 2018. pp. 73. 
 18.  Anongnat Khenpho, Pacharawit Chansirisira, Kanokorn Somprach. (2018).  The Development of Information and Communication Technology Literacy Program for Primary                    School  Administrators.  The Turkish Online Journal of Educational Technology – November 2018, Special Issue foe INTE-ITICAM-IDEC Volume 1. pp. 391. 
 19. Jirapha Thamnamsin, Pacharawit Chansirisira, Kanokorn Somprach. (2018).  Instructional Supervision Model For Language Development Of Early Childhood Children.                           The Turkish Online Journal of Educational Technology – November 2018, Special Issue foe INTE-ITICAM-IDEC Volume 1. pp. 752. 
 20.  Orathai Santimataneedol, Thanomwan Prasertcharoensuk, Pacharawit Chansirisira. (2018).  Multicultural Education Management Model On An International School In A Thai                   Private School.  The Turkish Online Journal of Educational Technology – November 2018, Special Issue foe INTE-ITICAM-IDEC Volume 2. pp. 187.
 21. Ornuma Bowonsak, Pacharawit Chansirisira, Kanokorn Somprach. (2018).  Need Assessment For The Supervision Model To Enhance Critical Thinking For Science                                     Teachers In Expansion Schools.  The Turkish Online Journal of Educational Technology – November 2018, Special Issue foe INTE-ITICAM-IDEC Volume 2. pp. 208.
 22. พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร.  (2554).  “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียง                      เหนือ.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 30  ฉบับที่ : 4, 125-136. 
 23. กฤตย์ คำนวณไว,  พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.  (2555).   “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม                    เขต 1”. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 11  ฉบับที่ : 24, ฉบับประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ.2555.
 24. พัชราวี  ดวงดี, พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร, ปณิธาน  วรรณวัลย์.  (2556).  พฤติกรรมผู้นำที่เป็นจริงและที่คาดหวังกับการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                          อุบลราชธานี”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 7  ฉบับที่ : 3, 111-124.
 25. สุภาพร  ชมระกา,  พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, จำเนียร พลหาญ.  (2557).   “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์”.  วารสาร                        การบริหารและ การนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 2, 63-71.
 26. อาริษา โคตรเครื่อง, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, อุรสา พรหมทา.  (2557).  “ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.                        วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 3, 118-128.
 27. เซียงแพง พรวิไสย และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2557).  “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬา                            จังหวัดอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.”  วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ : 6  ฉบับที่ : 1, 111-133.
 28. ลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร และ สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์. (2557).  “ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                             ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3.”  วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 23  ฉบับพิเศษ, 118-131.
 29. ยุทธชัย ศรบุญลา, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร และ จตุพร เหลืองอุบล. (2558). “การเปรียบเทียบสมรรถนะประจำสายงานของครูระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม.” วารสารศึกษาศาสตร์                                            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1, 48-56.
 30. กิ่งไผ่ แสงแก่นสาร, บุษรา ยงคำชา  และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2558).  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24                                จังหวัดกาฬสินธุ์.”  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ, 31-45.
 31. ขวัญตา วงศ์ไชยรัตนกุล, อนุวัฒน์ วันทอง และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2558).  “แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.”                                              วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ, 46-62.
 32. ทัดตะวัน นามจุมจัง, ฐิติศักดิ์ เวชกามา และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2558).  “การพัฒนาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์                       เขต 3.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ, 205-218.
 33. ศิราณี ปราบหลอด และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2558).  “แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19.” วารสารศึกษาศาสตร์                                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ, 761-775. 
 34. ฉัตรชัย นาดี, บุษรา ยงคำชา และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2558).  “แนวทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6.”                            วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 9  ฉบับที่ : พิเศษ, 117-123. 
 35. มัณฑนา วรรณขันธ์, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2559).  “การส่งเสริมของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการทำวิจัยใน ชั้นเรียนของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.                               วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 35 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, 43-52.
 36. พุฒิสรรค์ ศรีรัตนประชากูล, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร และ พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล. (2559).  “การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26.”                        วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : พิเศษ, 628-640.
 37. เอกชัย หมอกไชย, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร และ พัชรกฤษฎิ์ พวงนิล.  (2559).  “รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่                                การศึกษามัธยมศึกษา  บุรีรัมย์ เขต 32.”  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : พิเศษ, 1077-1091.
 38. ฉลาด จันทรสมบัติ, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร, ธรินธร นามวรรณ, กาญจณ์ เรืองมนตรี, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ และ รชพรรณ ฆารพันธ์.  (2559).  “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน                              ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.” วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ : 13  ฉบับที่ 1, 59-77. 
 39. ลดาวัลย์ พุทธวัช และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิริ.  (2560).  “แนวทางการพัฒนาการสร้างทีมครู สำหรับสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.”  วารสารการบริหารและ                        การนิเทศการศึกษา  ปีที่ 8  ฉบับที่ 2, 137-147.
 40. พรนภา บุราณรมย์, สุชาติ บางวิเศษ และพชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2560).  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3.” วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 2, 87-97. 
 41. กิตติ บุณปรุง และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2560).  “การพัฒนาแนวทางการนิเทศแบบสอนแนะสำาหรับครูคณิตศาสตร์ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21.”                              วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา.  ปีที่ 8  ฉบับที่ 1, 107-115. 
 42. นันธิดา สีดาวงศ์ และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร. (2560).  “การพัฒนาแนวทางพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสำาหรับ สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                              ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2”.  วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา  ปีที่ 8  ฉบับที่ 1, 74-84. 
 43.  จุฑามาศ นาสมจิตร, อนุวัตน์ วันทอง และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2559).  “การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต.”  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 10 ฉบับที่ พิเศษ, 226-239.
 44.  พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร. (2560). ”การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออก                        เฉียงเหนือ”.  วารสารคณะศึกษาศาสตร์, ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560.
 45.  พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร. (2560).  “การพัฒนาสมรรถนะหลักและประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.  วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 31 ฉบับที่ 100 ประจำเดือน                            ตุลาคม – ธันวาคม 2560.
 46. สิรินทร พรมสวัสดิ์, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก”.  วารสารสุทธิปริทัศน์,  ปีที่ 32 ฉบับที่ 102  เมษายน – มิถุนายน 2561.
 47. _______.  (2561).  “การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก”.  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต,  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม                      2561. 
 48.  กัญพัชร แสงกล้า, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์”.  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต,  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2561. 
 49. วิวัฒน์พงษ์ พัทโท, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24”.                          วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต,  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561. 
 50. ปริญญ์ งามสุทธิ และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ”.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย                  การจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น,  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 
 51. _______.  (2561).  “การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ”.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. 
 52. จรูญรัตน์ วัฒนศักดิ์ศิริ และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “การศึกษาความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”.  วารสารศึกษาศาสตร์                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561. 
 53. _______.  (2561).  “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”.  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561.
 54. รุ่งอรุณ บวรชัยเดช และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “The Effective School Leadership Principal”.  วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,  ปีที่ 25 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561. 
 55.  _______.  (2561).  “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา”.  วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี,  ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561.
 56. อรอุมา บวรศักดิ์ และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “Development of Supervision Model to Enhance Critical Thinking for Science Teachers in Expansion School in Thailand”.  วารสาร                   ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561.
 57. _______.  (2562).  “การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงานสำหรับรูปแบบการนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา”. วารสาร                 บริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562. 
 58. ราตรี เลิศหว้าทอง และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “รูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”.  วารสารสุทธิปริทัศน์                                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,  ปีที่ 32 ฉบับที่ 104 ตุลาคม – ธันวาคม 2561. 
 59. _______.  (2561).  “ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการความเสี่ยงงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยประยุกต์ใช้แนวคิด SIPOC MODEL”.                                            วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562.
 60. พระมหาสมพร กัสโก และ พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร.  (2561).  “โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 10”.  วารสารวิชาการธรรมทรรศน์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น,  ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562.

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -