ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ 
Name : PHAMORNPUN YURAYAT 
อีเมล์/Email : phamornpun.y@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2553 ปริญญาเอก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา Ed.D (Counseling Psychology) ศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
2544 ปริญญาโท การแนะแนวและการให้คำปรึกษา M.Ed. (Educational Psychology and Counseling ) ศึกษาศาสตร์ ขอนแก่น
2538 ปริญญาตรี จิตวิทยา B.S. (Psychology) มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และคณะ. (2555).  เอกสารประกอบการสอนจิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่
        2.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์.  (2563). การให้การปรึกษากลุ่ม : หลักการ แนวคิด และทฤษฎี. (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 
ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์.  (2563). จิตบำบัดกลุ่มเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางจิตวิทยา. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 
ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์.  (2564). ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษากลุ่มและจิตบำบัดกลุ่ม. มหาสารคาม: อภิชาติการพิมพ์. 
ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์.  (2562). การให้การปรึกษากลุ่ม : หลักการ แนวคิด และทฤษฎี. มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 
ภมรพรรณ์  ยุระยาตร์.  (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0502 334 การให้การปรึกษากลุ่ม. มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
                 มหาสารคาม.
ลักษณา สกุลทอง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และสุทธิพงศ์ หกสุวรรณ. (2560). การพัฒนาโมเดลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย. วารสารราชพฤกษ์, 16(1) : 75-87.
ปิยณัฐ กุสุมาลย์, และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2560). แนวทางการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการ จัดการเรียนรู้ สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วารสารการบริหารและการนิเทศการศึกษา. 8(1) : 196-206. 
อรุณศิริ จันทร์หล่น, และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2560). การพัฒนาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 11(3) : 185-194. 
คำปัน พุทสะท้าน, วราพร เอราวรรณ์. และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2556) การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 19(1) : 19-23.
มัทนา นูนาเหนือ, วราพร เอราวรรณ์. และภมรพรรณ์  ยุระยาตร์. (2556). การตรวจสอบโมเดลการวัดอัตมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 3. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 19(1) : 104-115.
สุจิตตรา ประจงกูล, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และสุธรรม ธรรมทัศนนนท์. (2558). การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  9 (พิเศษ เมษายน) : 859-876.
ประภาศิริ คูนาคำ, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และฉลาด จันทรสมบัติ. (2559). รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24,วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(2) : 58-70.
Yurayat, P. & Seechaliao, T. (2021). Needs Assessment to Develop Online Counseling Program. International Education Studies, 14(7), 143-155. https://doi.org/10.5539/ies.v14n7p59
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2559). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักจิตวิทยาคลินิกไทย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(3), 139-150.
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, จิระพร ชะโน และรุ่งทิพย์ สิงพร. (2559). โครงการพัฒนาศูนย์พี่เลี้ยงระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือจังหวัดและท้องถิ่นนำร่องการพัฒนาหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (Case Management Unit) เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษาและเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 90-105.
วิภาณี สุขเอิบ, ศุภชัย ตู้กลาง, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, สุรเดช ประยูรศักดิ์, กรรณิกา พันธ์ศรี และพัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์. (2560) พิธีกรรมสรงกู่ในมุมมองทางจิตวิทยา. นำเสนอปากเปล่าในงานประชุมวิชาการ ระดับชาติทางจิตวิทยา พ.ศ. 2560 (TNCP2017)
บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่นๆ, (2547).  การพัฒนาครูในการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน. มหาสารคาม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และวิเชียร สิทธิประภาพร, (2554).  รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์,  (2554).  การศึกษาและพัฒนาความผาสุกทางจิตใจของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพ. : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Songsak Phusee-orn , Prasert Ruannakarn, Yannapat Seehamongkon, Araya Piyakul, Phamornpun Yurayat, Wipanee Suk-erb, Supachai Tuklang, Sudares Sirisittanapak , Pornweenus Khoungsimma , Lucksana Sakulthong. (2019). A Study of Intelligence Quotient for Primary School Students in Mahasarakham Province. Journal of Education and Training Studies. Vol. 7, No. 2; February.
ประเสริฐ เรือนนะการ, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และฐิติยา เรือนนะการ. (2563). การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของจังหวัดมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(1), 133-144.
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2563). การพัฒนาระบบการดูแลสนับสนุนผู้เรียนของศูนย์ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการให้การปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(2), 159-172.
อมรรัตน์ โคตรชมภู และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2561). การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาด้าน สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 12(3), 220-231.
ทิตยาพร พิมพะนิตย์ และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2561). ความคิดเห็นต่อความก้าวร้าวในการใช้สื่อออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารวารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(2) : ก.ค – ธ.ค, 77-84.
ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2563). การศึกษาองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์, 14(2) : พ.ค.-ส.ค., 99-110.
ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์. (2563). การพัฒนาโปรแกรมการให้การปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง เพื่อลดความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(1), มกราคม-มีนาคม, 65-80. 
Yurayat, P. & Seechaliao, T. (2021). Effectiveness of Online Positive Psychology Intervention on Psychological Well-Being Among Undergraduate Students. Journal of Education and Learning, 10(4), 143-155. https://doi.org/10.5539/jel.v10n4p143
มนตรี วงษ์สะพาน, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และสุรเชต น้อยฤทธิ์. (2563). การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 3(9), กันยายน-ธันวาคม, 42-53.
Seechaliao, T & Yurayat, P. (2021). Effects of the Instructional Model Based on Creative Problem-Solving Principles with Social Media to Promote the Creation of Educational Innovation for Pre-service Teachers. Higher Education Studies, 11(3), 56-69. https://doi.org/10.5539/hes.v11n3p56
ประเสริฐ เรือนนะการ, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และฐิติยา เรือนนะการ. (2563). การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของจังหวัดมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(1), มกราคม-มีนาคม, 133-144.
มนตรี วงษ์สะพาน, ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, รัชนีวรรณ ตั้งภักดี, สุรเชต น้อยฤทธิ์ และทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ. (2563). การวิจัยและพัฒนากลไกการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตใน สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 14(2), เมษายน-มิถุนายน, 247-267. 

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -