ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา 
Name : RUNGSON CHOMEYA 
อีเมล์/Email : rungson.c@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 6211 
เบอร์ Fax : 043721764 
FacebooK : https://www.facebook.com/dr.rungson.chomeya
ตำแหน่ง/Position : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2551 ปริญญาตรี (Inspection study trip) Student Affair NTU College of Science (CoS) Nanyang Technological University, Singapore
2551 ปริญญาตรี (Inspection study trip) Modern Art Education Design & Photography School Chatsworth Mediart Academy, Singapore
2550 ปริญญาเอก (Certificate) Educational Technology Waikato Institute of Technology (Wintec) Waikato Institute of Technology, New Zealand
2549 ปริญญาเอก (Certificate) Action Research School of Education University of Queensland, Australia
2548 ปริญญาตรี น.บ. นิติศาสตร์ | LL.B. Bachelor of Laws นิติศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราข
2545 ปริญญาเอก วท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ | Ph.D. Applied Behavior Science Research สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
2536 ปริญญาตรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | B.P.H. Bachelor of Public Health วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุโขทัยธรรมาธิราข

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

รังสรรค์ โฉมยา. (2564). In My In My Memories Encyclopedia of Oscar Best Picture, 2 Volume Set Volume ในความทรงจำของฉัน: สารานุกรมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์, หนังสือชุด 2 เล่ม (เล่ม 1). R & Son House. (ISBN : 978-616-586-367-4)
 
รังสรรค์ โฉมยา. (2564). In My In My Memories Encyclopedia of Oscar Best Picture, 2 Volume Set Volume ในความทรงจำของฉัน: สารานุกรมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลออสการ์, หนังสือชุด 2 เล่ม (เล่ม 2). R & Son House. (ISBN : 978-616-586-367-4)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2564). Behavioral Sciences : พฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัดอภิชาติการพิมพ์. (ISBN : 978-616-586-192-2)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2564). Neuropsychology : ประสาทจิตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. บริษัทสารคามการพิมพ์. (ISBN : 978-616-455273-9)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2564). The MSU Encyclopedia of Behavioral Sciences : An Introduction สารานุกรมพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ฉบับย่อ พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทสารคามการพิมพ์. (ISBN : 978-616-565-690-0)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2563). Everyday : เมื่อทุกวันกลายเป็นวันพิเศษ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-616-458-782-7)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2563). Learning : การเรียนรู้ Kindle Edition ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-616-565-552-1)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2561). การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน หลักจิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 3. บริษัทสารคามการพิมพ์. (ISBN : 978-974-19-5855-9)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2561). Neuropsychology : ประสาทจิตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัทสารคามการพิมพ์. (ISBN : 978-616-455273-9)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2558). การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน หลักจิตวิทยาสำหรับครู. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ISBN : 978-974-19-5855-9)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2556). Hero: วีรบุรุษ หนังสือประกอบการทำบรรณบำบัด. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2555). The Gift: Poem for life & spiritual วาทะกินใจให้ความหมายต่อชีวิตและจิตวิญญาณ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5656-7)
 
รังสรรค์  โฉมยา และคณะ. (2555). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาในลีลาชีวิตยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่2.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2554). Glossary of  Psychological Terms รวมศัพท์ที่สำคัญทางจิตวิทยา. ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5674-6)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2553). Glossary of  Behavioral  Terms รวมศัพท์ที่สำคัญทางพฤติกรรมศาสตร์. : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5687-6)
 
รังสรรค์  โฉมยา, อารยา  ปิยะกุล. (2553). LLEN Einstein’s Brother Camp : คู่มือค่ายฝึกอบรมพัฒนาการคิดโครงการวิจัย LLEN. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2553). Psychology : จิตวิทยา พื้นฐานในการทำความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์.  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5707-1)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2554). Glossary of  Psychological Terms รวมศัพท์ที่สำคัญทางจิตวิทยา. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5674-6)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2551). การแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน.  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (ISBN : 978-974-19-5855-9)
Chomeya, R., & Piyakun, A. (2022). Quality variations of psychometrics for cross-cultural research. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE). Vol.x, No.x, xxxx 2021, pp. xx~xx. (Scopus)
 
พงศ์ธร อัศวนิเวศน์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2565). แนวทางการฝึกอบรมในภาวะวิกฤติการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Training Guidelines in the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Crisis. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ 00 ฉบับที่ 0, กรกฎาคม - สิงหาคม, หน้า. 0000-0000. (TCI # 1)
 
รังสรรค์  โฉมยา และ กรรณิกา พันธ์ศรี. (2565). การสำรวจแบบเร็วเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) Rapid Survey for New Corona Virus (COVID-19) Disease Prevention Behaviors Awareness. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม. หน้า 000 – 000. (TCI # 1)
 
Chomeya, R., Phansri, G., & Piyakun, A. (2022). Students’ self-directed learning behavior: Cross cultural research (Thailand and Australia). Kasetsart Journal of Social Sciences. year. Vol(No): xx–xx. (Scopus)
 
ปาล ศรีจันดารี และ รังสรรค์  โฉมยา. (2564).  ผลของโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความผูกพันในครอบครัวของวัยรุ่น :
The effect of a Training Program for Developing Family Attachment among Adolescents. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 5, กรกฎาคม - สิงหาคม, หน้า. 2102-2110.(TCI # 1)  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/243572/170447
 
Rapa, P., & Chomeya, R. (2021). EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS AFFECTING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTIC FOR UNDERGRADUATE STUDENTS. Elementary Education Online, 20(5), pp. 5078-5086. (Scopus) 
 
Sripongplerd, P., & Chomeya, R. (2021). A Confirmatory Factor Analysis of Moral courage of Undergraduate Students in Higher Education Institutions of Northeastern Region, Thailand. Elementary Education Online, 20(5), pp. 4419-4426. (Scopus) scimagojr 
 
ปาล ศรีจันดารี และ รังสรรค์  โฉมยา .(2564). การศึกษาองคประกอบความผูกพันในครอบครัวของวัยรุน : A Study of Components of Adolescent Attachment in Family. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ 9 ฉบับที่ 4, มิถุนายน, หน้า. 1594-1602. (TCI # 1)  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/issue/view/16605/4152
 
กรรณิกา พันธ์ศรี, รังสรรค์  โฉมยา และ อารยา  ปิยะกุล. (2564). เพศสถานะและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวไลยอลงกรณ์, ปีที่ 15 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม, หน้า. 16 - 26. (TCI # !)  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU/article/view/242241/168279
 
กรรณิกา พันธ์ศรี และรังสรรค์  โฉมยา. (2564). ความตระหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันการติดต่อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) : การเปรียบเทียบระหว่างวัย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 39 ฉบับที่ 3, พฤษภาคม – มิถุนายน, หน้า. 72 - 82. (TCI # 2)  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/article/view/244033
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2564). นิยามชีวิตในมโนทัศน์หนุ่มสาวสมัยใหม่ภายใต้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก : กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม, หน้า. 200 - 210. (TCI # 1)  http://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/759.pdf
 
อุมาพร ไวยารัตน์ และรังสรรค์  โฉมยา. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบความทนทานต่อภาวะกดดันของวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 8 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม,  หน้า. 154 – 164.(TCI # 1)  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/view/247822/168251
 
อุมาพร ไวยารัตน์ และรังสรรค์  โฉมยา. (2563). การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความทนทานต่อภาวะกดดันตามแนวทาง Reality Pedagogy สำหรับวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8  ฉบับที่ 5, กันยายน-ตุลาคม, หน้า. 1816 – 1832. (TCI # 1) 
 
รังสรรค์  โฉมยา และ อารยา  ปิยะกุล. (2563). พื้นที่ทางสังคมและรูปแบบการใช้ชีวิต : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 14(2), พฤษภาคม – สิงหาคม, หน้า. 31-41. (TCI # 2) 
 
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา และ รังสรรค์  โฉมยา. (2563). การพัฒนาองค์ประกอบของอารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา. วารสารวิจัย มข สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, พฤษภาคม – สิงหาคม, หน้า.  48 - 62. (TCI # 1)  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/gskkuhs/article/download/245320/166616/
 
รังสรรค์  โฉมยา และ อารยา  ปิยะกุล. (2563). เพศสถานะกับรูปแบบการใช้ชีวิต : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 39(3), พฤษภาคม – มิถุนายน, หน้า. 81-91. (TCI # 2)  https://hujmsu.msu.ac.th/pdfsplit.php?p=MTU5OTAzMjI5MS5wZGZ8ODEtOTE=
 
กรรณิกา พันธ์ศรี, รังสรรค์  โฉมยา และ อารยา  ปิยะกุล. (2563). พื้นที่ทางสังคมและพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง : การศึกษาข้ามวัฒนธรรม (ไทย ออสเตรเลีย). วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์,  ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, หน้า. 75 - 88. (TCI # 2)  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/article/view/235009
 
วิกานดา ชัยรัตน์ และรังสรรค์  โฉมยา. (2563). การพัฒนาโมเดลการวัดและเครื่องมือวัดภาระทางปัญญา (Cognitive load) ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีที่ 14(1), มกราคม – มีนาคมม หน้า. 123 – 132. (TCI # 1)  https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NRRU/article/view/217534
 
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา และรังสรรค์  โฉมยา. (2562). อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา (Social Emotions Related to Consumption Behaviors of the Students). Veridian E-Journal,Silpakorn University, Volume 12(4), July – August, pp. 225 – 245. (TCI # 1)  https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/180316
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 12 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม – กันยายน,  หน้า. 309 – 317. (TCI # 1) 
 
ชนมน สุขวงศ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 24 ฉบับที่ 3, กันยายน – ธันวาคม, หน้า. 102 – 113. (TCI # 1)  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tgt/article/view/169263
 
ชนมน สุขวงศ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2561). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา. วารสารครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน, หน้า 000 – 000. (TCI # 1) 
 
มนตรี อินตา และ รังสรรค์ โฉมยา. (2561) . การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น.  วารสารราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า. 218 – 236. (TCI # 1)  https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/83863
 
รังสรรค์ โฉมยา และ สมบัติ ท้ายเรือคำ. (2560) . ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับของพฤติกรรมการบริโภคสุราของชาวอีสาน ศึกษาปัจจัยสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมและปัจจัยระดับบุคคล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 36 ฉบับที่ 2, มีนาคม – เมษายน, หน้า. 159 – 168. (TCI # 2)  https://hujmsu.msu.ac.th/Eng/pdfsplitE.php?p=MTU5OTAxMzkzNS5wZGZ8MTY4LTE3Nw==
 
ดวงดาว แช่มชื่น และ รังสรรค์ โฉมยา. (2560). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุขภาวะสำหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1. วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, หน้า. 96 – 106. (TCI # 1)  http://www.edu.msu.ac.th/JAD/home/journal_file/359.pdf
 
อลิศรา ศรีสร้อย, รังสรรค์ โฉมยา และ อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2560). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบปกติ. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,. ปีที่ 23, ฉบับพิเศษ, หน้า. 302 - 314. (TCI # 1) 
 
อุเทน วิระทูล ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ รังสรรค์ โฉมยา. (2560) . รูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหารงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 66, กรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า. 111-124. (TCI # 1)  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/article/view/54693/82832
 
วรรณนิภา วงศ์สวาสดิ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2560). การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน สำหรับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24.  วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1, มกราคม – เมษายน, หน้า. 85 – 95. (TCI # 1)  http://www.edu.msu.ac.th/JAD/home/journal_file/358.pdf
 
มนตรี อินตา และ รังสรรค์ โฉมยา. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการ เรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  Rajabhat journal of science, humanities & social science, ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, กรกฏาคม-ธันวาคม, หน้า. 362- 375. (TCI # 1) 
 
จีณัญญาพัจน์ โคตรหลักคำ, ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ รังสรรค์ โฉมยา. (2559). แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม, หน้า. 69 – 80. (TCI # 1) 
 
พิมลพรรณ กุลาสา, ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2559). สภาพปัญหาและแนวทางในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน, หน้า. 110 – 123. (TCI # 1) 
 
ศศิวรรณ ต้นกันยา, ศิริศักดิ์ จันฤาไชย และ รังสรรค์ โฉมยา. (2559). ปัญหาและแนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 10 ฉบับที่ 3, เดือน กรกฎาคม – กันยายน, หน้า. 164 – 177. (TCI # 1) 
 
Wuttisartkul Yatida, Chomeya Rungson, Kittipichai Wirin. (2015). Development of the 5 Minds for 21st Century in Nurse Students through Psychological Group Training. Asian Social Science, Vol 11, No 15,  pp. 146 – 150. (Scorpus) scimagojr 2012-2015
 
ณิชาพัชร์ สุธรรมวงศ์, ชัยรัตน์ ชูสกุล และ รังสรรค์ โฉมยา. (2558). ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อเวลาปฏิกิริยา ความเร็วและความวิตก กังวลในนักกรีฑา.มหาสารคาม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 9 ฉบับที่ 4, เดือน ตุลาคม – ธันวาคม, หน้า. 66 – 78. (TCI # 1) 
 
วราดา ขันตี, เผชิญ กิจระการ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2556). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายแบบ PBL กับ TAI. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, มกราคม – มีนาคม, หน้า. 27 – 42. (TCI # 1) 
 
ภารดี ทองอุทุม. พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2556). การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีความสัมพันธ์ชู้สาวในวัยเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีลักษณะทางชีวสังคมและจิตลักษณะแตกต่างกัน. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 5 ฉบับที่ – 3, เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม, หน้า. 119 –  133. (TCI # 1) 
 
Chomeya Rungson and Araya Piyakul. (2012). The Study on Student’s Aggressive Driving Behavior in University : Cross Cultural Research (Thailand, Indonesia, Australia). Higher Education of Social Science, 3(3), pp. 26 – 29. (Ebsco) AMICUS - Library and Archives Canada.
 
ถนอมจิต คงพลูเพิ่ม, พนม ลิ้มอารีย์, รังสรรค์ โฉมยา. (2555). การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความฉลาดทางอารมณ์ ระหว่างทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเผชิญความจริงกับ ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเกสตัลท์. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 3} เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2555} หน้า. 75 – 88. (TCI # 1) 
 
ทิพย์กมล สนสมบัติ, เผชิญ กิจระการ และรังสรรค์ โฉมยา. (2555). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการคิดวิเคราะห์ ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนปกติ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, เดือน เมษายน – มิถุนายน, หน้า. 78 – 88. (TCI # 1) 
 
เกษมสันต์ รจพจน์, สมบัติ ท้ายเรือคำ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2555). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถด้านการคิดวิพากษ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มี เพศ ชั้นปีและกุล่มเรียน แตกต่างกัน. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, เดือน มกราคม – มีนาคม, หน้า. 13 – 29. (TCI # 1) 
 
ประกอบ เอี้ยงแสนเมือง, รังสรรค์ โฉมยา และ บังอร กุมพล. (2555). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, เดือน มกราคม – มีนาคม, หน้า. 69 – 81. (TCI # 1) 
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2555). “การสำรวจการรับรู้โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม” วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 31 ฉบับที่ 3, เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน, หน้า. 119 - 125. (TCI # 1) 
 
ชยา ภาคภูมิ, สมบัติ ท้ายเรือคำ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2554). ทัศนคติของเยาวชนต่อประเพณีของชาติพันธุ์ผู้ไทยและญ้อ” วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 30 ฉบับที่ 4, เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม, หน้า. 7 - 18. (TCI # 1) 
 
ครองทรัพย์ อุตนาม, รังสรรค์ โฉมยา และ อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2554). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,. ปีที่ 8 ฉบับที่ 36, หน้า. 303 - 308. (TCI # 1) 
 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สมบัติ ท้ายเรือคำ, รังสรรค์ โฉมยา และ จรรยา อาจหาญ. (2554). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, เดือน เมษายน – มิถุนายน, หน้า. 28 – 36. (TCI # 1) 
 
เบญจพร กาลบุตร, รังสรรค์ โฉมยา และ อรัญ ซุยกระเดื่อง. (2554). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพ และที่พักอาศัยแตกต่างกัน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1,เดือน มกราคม – มีนาคม, หน้า. 87 – 93. (TCI # 1) 
 
Chomeya Rungson.(2010). Quality of Psychology Test Between Likert Scale 5 and 6 Points. Journal of Social Sciences, 6(3), pp. 399 – 403. (Scorpus) scimagojr 2006-2012
 
Chomeya Rungson.(2010). “Aggressive Driving Behavior: Undergraduate Students Study” Journal of Social Sciences. 6(3) : 411 - 415. (Scorpus) scimagojr 2006-2012
 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, สมบัติ ท้ายเรือคำ, รังสรรค์ โฉมยา, จรรยา อาจหาญ และอดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง.  (2553). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 4 ฉบับที่ 4, เดือน ตุลาคม – ธันวาคม, หน้า. 7 - 14. (TCI # 1) 
 
วิลาวัลย์ ภูอาราม, รังสรรค์ โฉมยา และ วิริณธิ์ กิตติพิชัย. (2553). การเปรียบเทียบความวิตกกังวล และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน. วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, เดือน กรกฎาคม – กันยายน, หน้า. 159 – 170. (TCI # 1) 
 
อินทร์ สีหะวงษ์, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, เดือน มกราคม – มีนาคม, หน้า. 249 - 259. (TCI # 1) 
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2553). การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดทางจิตวิทยา ที่ใช้สเกลการวัดแบบลิเคิร์ท สเกล 5 และ 6 ระดับ. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 28 ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – มีนาคม, หน้า. 102 - 110. (TCI # 1) 
 
โสม รักเกียรติวินัย, ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงคล่องและเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการใช้เทปช่วยและแบบเพื่อนช่วยเพื่อน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, เดือน เมษายน – มิถุนายน, หน้า. 58 - 64. (TCI # 1) 
 
กุหลาบ สิมาชัย, เผชิญ กิจระการ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การพัฒนาบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรื่องหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำหรับนิสิตที่มีลักษณะความเหมาะสมในการเรียนบนเครือข่ายต่างกัน. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, เดือน เมษายน – มิถุนายน, หน้า. 81 - 89. (TCI # 1) 
 
บงกาล จันทร์หัวโทน, สมบัติ ท้ายเรือคำ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). ตัวแปรคัดสรรบางประการที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 3, เดือน กรกฎาคม – กันยายน, หน้า. 47 - 53. (TCI # 1) 
 
จิตตรา พิกุลทอง, นุชวนา เหลืองอังกูร และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, หน้า. 249 - 259. (TCI # 1) 
 
อาภรณ์ บุญมาก, นุชวนา เหลืองอังกูร และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : การวิเคราะห์พหุระดับ. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, หน้า. 60 - 66. (TCI # 1) 
 
จิราลักษณ์ ศิริพงษ์ม สมนึก ภัททิยธนี และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, หน้า. 74 - 80. (TCI # 1) 
 
อทิตยา ป้องเศร้าม สมนึก ภัททิยธนี และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). จิตลักษณะและความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, หน้า. 185 - 191. (TCI # 1) 
 
ณัฐวิมล กาญจนเสนม สมนึก ภัททิยธนี และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ที่มีความรู้สึกเชิงจำนวนและการคิดวิเคราะห์แตกต่างกัน. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 15, หน้า. 192 - 198. (TCI # 1) 
 
ภควดี อาจวิชัย, สมบัติ ท้ายเรือคำ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในจงหวัดมุกดาหารที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและมีความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกัน. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา,  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – มีนาคม, หน้า. 79 – 86. (TCI # 1) 
 
มัทธราวัลย์ วรหาญ, สมบัติ ท้ายเรือคำ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2552). การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคนิยมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตระดับปริญญาตรี. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ.2552, หน้า. 130 – 144. (TCI # 1) 
 
ณัฐสุภางค์ ยิ่งสง่า, วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2551). การเปรียบเทียบการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักร. วารสารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, เดือน มกราคม – มีนาคม, หน้า 64 - 72. (TCI # 1) 
 
รัชนี เปาะศิริ, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา. (2550). การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 129 - 136. (TCI # 1) 
 
อุสุมา สิงห์กลาง, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา. (2550). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร วิชาชีพครูของข้าราชการครู ในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 137 - 144. (TCI # 1) 
 
ธีร์กัญญา โอชรส, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา. (2550). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 161 - 168. (TCI # 1) 
 
ธีรดนย์ โพธิคำ, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา.(2550). อิทธิพลของความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางศีลธรรม และจริยธรรม (MQ) และความฉลาดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ที่มีต่อเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 193 - 200. (TCI # 1) 
 
เด็ดดวง ด่านวันดี, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน และ รังสรรค์ โฉมยา. (2550). การเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง (Brain-Based Learning) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามปกติ. วารสารวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 209 - 216. (TCI # 1) 
 
สุกัญญา กลางสุข, มนตรี อนันตรักษ์ และ รังสรรค์ โฉมยา. (2550). การเปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์แตกต่างกัน. วารสารวัดผลการศึกษ, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 13 – 14, หน้า. 214 - 224. (TCI # 1) 
 
สุภรณ์ ลิ้มอารีย์, พนม ลิ้มอารีย์, ชวลิต ชูกำแพง, ปริญดา ยะวงศา, รังสรรค์ โฉมยา และมะลิวัลย์ น้อยบัวทิพย์.(2549). ครูในดวงใจ. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 25 ฉบับที่ 3, เดือนกรกฎาคม – กันยายน, หน้า. 54 - 64. (TCI # 1)  https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index
 
รังสรรค์  โฉมยา และ สมบัติ  ท้ายเรือคำ. (2565). คุณภาพของนวัตกรรมการศึกษา : การรื้อปรับโครงสร้างทางแนวคิด Quality of Educational Innovation : Recon-structuring Concept. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม. หน้า 000 – 000. (TCI # 1)
 
รังสรรค์  โฉมยา, สมบัติ  ท้ายเรือคำ, และ เสกสรรค์  ทองคำบรรจง. (2565). วิธีการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างเชิงเส้น The sample size technique method for Structural Equation Modeling: SEM. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม, หน้า. 000 – 000.  (TCI # 1)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2558). บทความวิจารณ์หนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4, เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2558, หน้า. 221 - 227.  (TCI # 1)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2557). พฤติกรรมสำนึกร่วมกลุ่ม. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ที่ 12 ฉบับที่ 2, เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2557, หน้า. 26 – 34.  (TCI # 1) https://joe-edu.rmu.ac.th/
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2556). ตัวตนในชีวิตที่สอง. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ปีที่ 11 ฉบับที่ 2, เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2556, หน้า. 11 – 25.  (TCI # 1)
 
รังสรรค์  โฉมยา. (2553). สอนอย่างเข้าใจเด็ก. วารสารวิชาการ. กรุงเทพมหานคร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  ปีที่ 13 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2553, หน้า. 30 - 32. (TCI # 2) https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/print_informed.php?id_count_inform=15022