ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : รศ.ดร.ลักขณา สริวัฒน์ 
Name : LAKKANA SARIWAT 
อีเมล์/Email : lakkana.sa@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. :  
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position :  
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2525 ปริญญาเอก Ph.D. Education Education Sardar Patel University
2522 ปริญญาโท M.Ed. English Education Sardar Patel University
2519 ปริญญาตรี กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) / B.Ed. (English) ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

ลักขณา  สริวัฒน์.  (2559).  ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2558).  การรู้คิด.   กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2557).  จิตวิทยาสำหรับครู.   กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2556).  มนุษยสัมพันธ์.   กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2555).  จิตวิทยาการรู้คิด.   ขอนแก่น  :  ขอนแก่นการพิมพ์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2554).  จิตวิทยาในชั้นเรียน  (ฉบับปรับปรุง).  (พิมพ์ครั้งที่ 3). ขอนแก่น  :  คลังนานาวิทยา.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2553).  จิตวิทยาการทำงานในชุมชน.    มหาสารคาม  :  ธนภรณ์การพิมพ์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2552).  จิตวิทยาในชั้นเรียน  (ฉบับปรับปรุง).  (พิมพ์ครั้งที่ 2).   ขอนแก่น  :  คลังนานาวิทยา.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2552).  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษา.    ขอนแก่น  :  ขอนแก่นการพิมพ์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2551). การแนะแนวเบื้องต้น  (ฉบับปรับปรุง).  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2551).  การให้คำปรึกษากลุ่ม.    ขอนแก่น  :  ขอนแก่นการพิมพ์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2550).  จิตวิทยาในชั้นเรียน.    ขอนแก่น  :  คลังนานาวิทยา. 
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2549).  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  (ฉบับปรับปรุง).  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2549).  การคิด.    กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2548).  การศึกษารายกรณี.    กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2547).  จิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธภาพทางสังคม.    ขอนแก่น  : คลังนานาวิทยา.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2545).  สุขภาพจิตและการปรับตัว.    กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2544).  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน.    กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2543).  การแนะแนวเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2539).  จิตวิทยาเบื้องต้น  (ฉบับปรับปรุง).  (พิมพ์ครั้งที่  2). กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2533).  จิตวิทยาเบื้องต้น.    กรุงเทพฯ  :  โอเดียนสโตร์.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2558). การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูระดับประถมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 8(4) : 15-28.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  34(1) : 174-184.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2556). การรับรู้เรื่องอิทธิบาท 4 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 7(4) : 52-62.
 
อวัตถา ขันติธรรมกุล , ลักขณา สริวัฒน์ และจตุพร เพ็งชัย. (2555). การเปรียบเทียบผลการให้คำปรึกษากลุ่มระหว่างทฤษฎีพิจารณาเหตุผลและอารมณ์และทฤษฎีการบำบัดเกสตัลท์ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6(4) : 103-111.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2555). การตระหนักรู้ทางสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 32(4) : 118-126.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2551). เจตคติและความต้องการใช้รถจักรยานเพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเป็นยานพาหนะในการเดินทางของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2(2)  :  เมษายน – มิถุนายน  ;  107-115.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2549). การศึกษาแรงจูงใจในการเลือกเรียนวิชาจิตวิทยาในชีวิตประจำวันของนิสิตระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  25(2)  :  เมษายน - มิถุนายน  ;  95-102.
 
ลักขณา สริวัฒน์. (2548). การศึกษาลักษณะพฤติกรรมความเชื่อที่มีผลต่อการสร้างความมั่นใจในตนเองในระหว่างการแข่งขันของนักกีฬา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  24(3)  : กรกฎาคม - ธันวาคม  ;  75-81.

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -