ประวัติ Edu Staff Profile

ข้อมูลส่วนตัว Personal Information

ชื่อภาษาไทย : วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี 
Name : WANNAPORN SUMRANPAT BRADY 
อีเมล์/Email : wannaporn.su@msu.ac.th 
เบอร์โทร/Tel. : 896440551 
เบอร์ Fax :  
FacebooK :
ID Line :
ตำแหน่ง/Position : รองคณบดี 
กลุ่มงาน/Section : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ประเภทบุคลากร : สายวิชาการ 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ไม่มี 

ประวัติการศึกษา Education

ปีที่จบ

Year

ระดับการศึกษา

Degree

สาขาที่จบ

Field/Program

คณะ

Faculty name

มหาวิทยาลัย

University/Institution

2552 ปริญญาโท กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549 ปริญญาตรี กายภาพบำบัด สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานทางวิชาการ Academic Profile

- ไม่มีข้อมูลหนังสือ / ตำรา -

 วิชชุลดา สุวรรณผู, ศุภชัย ตู้กลาง, ประเสริฐ เรือนนะการ,ญาณภัทรสีหะมงคล, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ, กัญญารัตน์ โคจร, วรรณพร สำราญพัฒน์ เบรดี. ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนาข่าวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม. วารสารการวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558; 21:(1).
 

- ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย -