ฝ่ายงานภายในคณะศึกษาศาสตร์

งานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

(Department Secretariat)

งานเลขานุการผู้บริหาร

(Administrative Office Secretariat)

งานสารบรรณและยานยนต์

(Filing and Vehicles Department)

งานพัสดุ

(Supplies Department)

งานการเงินและบัญชี

(Finance and Accounting Department)

งานแผน งบประมาณ และงานบุคคล

(Planning, Budget and Human Resources Department)

งานวิชาการและบัณฑิตศึกษา

(Academic Affairs and Graduate Office)

งานวิจัย

(Research Department)

งานบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา

(Academic Services and Educational Innovation Dissemination)

งานพัฒนานิสิต

(Student Affairs)

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(Teacher Professional Experience Training Center)

งานกิจการต่างประเทศ

(International Affairs)

งานห้องสมุด

(Library and Academic Sources)

งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

(Information System Department)

งานซ่อมบำรุง

(Maintenance Department)

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

(Alumni Affairs and Special Operation)

งานอาคารสถานที่

(Building Department)

งานศูนย์ประกันคุณภาพและการจัดการความรู้

(QA and KM Center)